مقاله انگلیسی عدم قطعیت سیاست اقتصادی ، هزینه سرمایه و نوآوری شرکت

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۰ دارای ۵۶ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H563

سال نشر: ۲۰۲۰

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

تعداد صفحه انگلیسی: ۵۶ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۰ :  عدم قطعیت سیاست اقتصادی ، هزینه سرمایه و نوآوری شرکت

عنوان کامل انگلیسی:

Economic Policy Uncertainty, Cost of Capital, and Corporate Innovation

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:H563)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

ما تأثیر عدم قطعیت سیاست اقتصادی دولت (GEPU) در نوآوری شرکت ها را بررسی کرده و کانال انتقال هزینه سرمایه را شناسایی می کنیم. ما می دانیم که GEPU هزینه سرمایه شرکت ها را افزایش داده ، که منجر به کاهش نوآوری می شود. با افزایش عدم قطعیت سیاست های اقتصادی ، شرکت هایی که بیشتر در معرض چنین عدم قطعیتی قرار می گیرند ، با میانگین موزون هزینه سرمایه بیشتر و نوآوری کمتر روبرو می شوند. نوآوری مالی شرکت های محدود شده و شرکت های وابسته به تامین مالی خارجی در یک فضای رقابتی،  بیشتر تحت تأثیر قرار می گیرند. مطالعه ما شواهد جدیدی ارائه می دهد که سطح بالاتر عدم قطعیت سیاست های اقتصادی نه تنها از طریق کانال برگشت ناپذیری سرمایه گذاری متعارف بلکه از طریق کانال هزینه سرمایه نیز مانع نوآوری می شود.

 واژه‌های کلیدی: عدم قطعیت سیاست اقتصادی ، هزینه سرمایه ضمنی ، هزینه بدهی ، نوآوری.

۱.مقدمه

در سال های اخیر تشدید عدم قطعیت در مورد سیاست های دولت ، اهمیت درک تأثیرات آن بر اقتصاد واقعی را برجسته کرده است. اغلب مطالعات نظری و تجربی ، تأثیر عدم قطعیت در سرمایه گذاری را در چارچوب سرمایه گذاری برگشت ناپذیر بررسی می کنند. با در نظر گرفتن برگشت پذیری پرهزینه ، عدم قطعیت منجر به تغییر زمان بهینه سرمایه گذاری به دلیل ویژگی اختیار طبیعی سرمایه گذاری می شود. با این حال ، شرکت ها باید هنگام تصمیم گیری در زمینه سرمایه گذاری در دنیای غیر قطعی و دارای اصطکاک مالی ، نه تنها برگشت پذیری سرمایه گذاری را در نظر بگیرند بلکه هزینه های تامین مالی را نیز باید در نظر بگیرند. تا جایی که تامین مالی خارجی برای تأمین سرمایه نوآوری مرتبط است ، شوک عدم قطعیت انباشته شده که بر هزینه های تأمین مالی شرکت ها تأثیر می گذارد ، می تواند بر سرمایه گذاری در نوآوری نیز تأثیر بگذارد. در این مطالعه ، هزینه سرمایه را به عنوان یک مکانیسم انتقالی مهم اما کمتر بررسی شده ، که از طریق آن عدم قطعیت سیاست اقتصادی دولت (GEPU) بر فعالیت های نوآوری شرکت ها تأثیر می گذارد را بررسی می کنیم. شناخت کانالهای انتقال اصولی GEPU برای سیاستگذاران برای ارزیابی تأثیر سیاستهای خود ضروری است…

۸.نتیجه گیری

  این مطالعه به بررسی چگونگی تاثیرگذاری عدم قطعیت سیاست اقتصادی بر نوآوری شرکت های شخصی و شناسایی هزینه سرمایه به عنوان یک کانال انتقال متناوب پرداخته است. ما نشان می دهیم که عدم قطعیت در مورد سیاست اقتصادی بر فعالیت های نوآوری شرکت تأثیر منفی دارد. تأثیر آن بر روی تحقیق و توسعه نسبتاً سریع رخ می دهد ، در حالی که تأثیر آن بر روی سبدهای سهام حق اختراعات ثبت شده با تأخیر اتفاق می افتد. نتایج  این پژوهش به ازاء استراتژی های تطبیقی مختلف همچنان  استوار است که نگرانی های مربوط به درون زایی را رفع می کند …

Abstract

We examine the impact of government economic policy uncertainty (GEPU) on corporate innovation and identify a cost-of-capital transmission channel. We find that GEPU increases firms’ cost of capital, which translates into lower innovation. As economic policy uncertainty rises, firms with more exposure to such uncertainty face a higher weighted average cost of capital and innovate less. Innovations of financially constrained firms and firms relying on external finance in a competitive environment are affected more. Our study provides novel evidence that higher economic policy uncertainty hinders innovation not only through the traditional investment irreversibility channel, but also through the cost-of-capital channel.

Keywords: Economic Policy Uncertainty, Implied Cost of Equity, Cost of Debt, Innovation.

۱.Introduction

The intensified uncertainty about government policies in recent years highlights the importance of understanding its impacts on the real economy. Most of the theoretical and empirical studies investigate the influence of uncertainty on investment within the framework of irreversible investment.1 With costly reversibility, uncertainty changes the optimal timing of investment because of the real-option feature of investment. However, firms need to consider not only reversibility of investment, but also funding costs when making investment decisions in an uncertain world with financial frictions.2 To the extent that external finance is relevant for funding innovation, an aggregate uncertainty shock that affects firms’ financing costs would have an impact on investments in innovation. In this study, we investigate a crucial but underexplored transmission mechanism, cost of capital, through which government economic policy uncertainty (GEPU) affects corporate innovation activities.3 Understanding the underlying transmission channels of GEPU is essential for policy makers to assess the impacts of their policies…

۸.Conclusions

 This study examines how economic policy uncertainty affects individual firms’ innovation and identifies an alternate transmission channel—cost of capital. We show that uncertainty about economic policy has a negative impact on corporate innovation activities. The effect on R&D takes place relatively quick, while the effect on patent portfolios is delayed. The result is robust to various identification strategies that address the endogeneity concern…

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ۲۰۲۰ حسابداری با ترجمه

مقالات ۲۰۲۰ مدیریت با ترجمه

مقالات ۲۰۲۰ رشته اقتصاد با ترجمه

مقالات ۲۰۲۰ درباره سیاست های پولی با ترجمه

مقاله ۲۰۲۰ درباره خط مشی با ترجمه

مقالات ۲۰۲۰ مدیریت سرمایه گذاری

مقاله ۲۰۲۰ درباره عدم قطعیت با ترجمه

مقاله ۲۰۲۰ درباره هزینه سرمایه با ترجمه

مقالات ۲۰۲۰ درباره نوآوری شرکت با ترجمه

مقالات ۲۰۲۰ مدیریت مالی با ترجمه

مقالات ۲۰۲۰ درباره فضای کسب و کار با ترجمه