اطلاعیه

مقاله انگلیسی عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه و عملکرد مالی شرکت

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۱۳ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H440

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده):الزویر

نام مجله: The Quarterly Review of Economics and Finance

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۳ صفحه PDF

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ :  عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه و عملکرد مالی شرکت – رویکرد PLS-SEM: شواهدی از مالزی و اندونزی

عنوان انگلیسی:

Determinants of capital structure and firm financial performance—APLS-SEM approach: Evidence from Malaysia and Indonesia

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:h440)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

ما تاثیر عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه بر عملکرد مالی شرکت را همراه با تاثیر میانجی اهرم شرکت در مالزی و اندونزی در طول دوره ۱۹۹۰-۲۰۱۰ بررسی می کنیم. نتایج ما نشان می دهد که بعضی از عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه به طور مستقیم بر عملکرد مالی شرکت اثر می گذارند. ما همچنین مشاهده می کنیم که تنها در نمونه ی مورد مطالعه ی مالزی همبستگی معنادار مثبت بین اهرم شرکت و عملکرد مالی شرکت وجود دارد. شرکت های مالزی به جای تأمین مالی داخلی ، از تأمین مالی خارجی برای بهبود عملکرد استفاده می کنند. همچنین نتایج نشان می دهد که اهرم های شرکت نقش میانجی در مالزی دارند، اما نه برای نمونه اندونزی. ساختار دارایی، فرصت های رشد، نقدینگی، سپر مالیاتی غیر بدهی و نرخ بهره، ویژگی هایی هستند که به طور غیرمستقیم به وسیله ی اهرم مالی بر عملکرد مالی شرکت تاثیر می گذارند. تجزیه و تحلیل بیشتر برای آنالیز چند گروهی (MGA) نیز برای تست برابری برآوردهای پارامترها در PLS استفاده شد. ما مشاهده کردیم که ضرایب ویژگی های تاثیرگذار در عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه و عملکرد مالی شرکت ها به طور معناداری بین مالزی و اندونزی متفاوت است.

کلیدواژگان: ساختار سرمایه، اهرم، عملکرد شرکت، اندونزی، مالزی، PLS

Abstract

We examine the impact of capital structure determinants on firm financial performance together with the mediation effect of firm leverage in Malaysia and Indonesia over the period of 1990–۲۰۱۰. Our results show that certain of the capital structure determinants directly affect firm financial performance. We also observe that only the Malaysian sample has a positive significant correlation between firm leverage and firm financial performance. Malaysian firms use external financing instead of internal financing to heighten performance. Our results also show that firm leverage plays a mediating role in Malaysia but not for the Indonesian sample. The asset structure, growth opportunities, liquidity, non-debt tax shield and interest rate are the attributes that were indirectly influenced by firm leverage on firm financial performance. Further analysis for multi-group analysis (MGA) in PLS was also used to test the equality of the parameter estimates. We observe that certain attribute coefficients in the determinants of capital structure and firm financial performance are significantly different between Malaysia and Indonesia.

Keywords: Capital structure,Leverage,Firm performance,Indonesia ,Malaysia, PLS

Introduction

Previous research has highlighted the important factors that influence firm leverage such as firm-specific and country-specific attributes (Bancel & Mittoo, 2004; Chang, Chen, & Liao, 2014; De Jong, Kabir, & Nguyen, 2008; Deesomsak, Paudyal, & Pescetto, 2004; Huang, 2014; Zeitun, Temimi, & Mimouni, 2017). These attributes are also known as capital structure determinants1 (Rajan & Zingales, 1995; Titman & Wessels, 1988). Over the last decade, international studies began to appear investigating the relationship between firm leverage and firm financial performance (Abdel-Kader, Bacha, Masih, & Asutay, 2017; Berger & Bonaccorsi di Patti, 2006; Margaritis & Psillaki, 2007,2010). However, few studies have systematically investigated the direct relationship of capital structure determinants on firm financial performance and if leverage financing mediates or indirectly influences such a relationship (Bandyopadhyay & Barua, 2016; Detthamrong, Chancharat, & Vithessonthi, 2017; Fosu, 2013).

Our research extends the state-of-the-art research in the field and reconciles the mixed results from previous studies for two different countries (Malaysia and Indonesia). This study is interesting because the cross-cultural differences between countries determine the capital structure and firm performance (Acedo-Ramiırez & Ruiz-Cabestre, 2014; Akhtar, 2017; Detthamrong et al., 2017; Vo, 2017). For instance, although the use of higher leverage or a lower equity capital ratio can increase firm financial performance, the firm may also consider investing in fixed assets in to enhance shareholders’ wealth. In other words, the role of asset tangibility as collateral in borrowing might lead to an increase in the firm financial performance via increases in its leverage. Based on our best knowledge, only a few studies have investigated the mediating effect of firm leverage between capital structure determinants and firm financial performance (Claude, 2016; Detthamrong et al., 2017; Fosu, 2013; Ramadan & Chen, 2012; Ramli & Nartea, 2016). Ramadan and Chen (2012) clarify that firm leverage has a mediating effect between capital structure determinants and firm financial performance in the UK market, but their study only includes the firm-specific attributes and ignores country-specific ones.

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ترجمه شده علوم اقتصادی

مقالات ترجمه شده مدیریت مالی

مقالات ترجمه شده مدیریت سرمایه

مقالات ترجمه شده عملکرد مالی

مقالات انگلیسی روش های تامین مالی با ترجمه

مقالات انگلیسی ساختار سرمایه با ترجمه