اطلاعیه

مقاله انگلیسی راحتی حسابرسان با تخمین های غیر قطعی

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۱۱ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H450

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Accounting, Organizations and Society

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۱ صفحه PDF

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی حسابداری ۲۰۱۹ :  راحتی حسابرسان با تخمین های غیر قطعی: شواهد بیشتر همیشه بهتر نیست

عنوان انگلیسی:

Auditors’ comfort with uncertain estimates: More evidence is not always better

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:H450)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

تحقیقات پیشین به طور کلی فرض می کنند که حسابرسان با برآوردهای مدیریتی پشتیبانی شده بهتر، راحت تر هستند زیرا پشتیبانی بیشتر احتمال وقوع بی نظمی را کاهش می دهد؛ با این حال، نظریه پردازش اطلاعات نشان می دهد که راحتی حسابرس فقط از طریق حمایت های مستدل (مبتنی بر مدرک) افزایش می یابد تا جایی که برای اعتماد به باورهایشان نیاز به حمایت بیشتر داشته باشند. هنگامی که حسابرسان اعتماد به نفس داشته باشند، حمایت بیشتر راحتی آنها را کمتر می کند، زیرا به باورهایشان یک چالش بالقوه را می دهد.  من این مفهوم را با بررسی حسابرسان باتجربه مورد مطالعه قرار می دهم. نتایج نشان داد که که وقتی  برآوردهای غیر قطعی بسیار زیاد است، حسابرسان با حمایت های مستدل بیشتر راحتی بیشتری دارند؛ از سوی دیگر، وقتی برآوردهای غیر قطعی در حد متوسط است، حسابرسان با حمایت های مستدل کمتر راحتی بیشتری دارند. مطابق با تئوری پردازش، تجزیه و تحلیل های بیشتر نشان می دهد که حمایت های ارائه شده  بیشتر در شرایط عدم قطعیت متوسط، اعتماد به نفس حسابرسان را در برآوردهای خود تغییر نمی داد، اما دفاع از برآوردهای آنها سخت تر بود. این یافته ها نشان می دهد که چگونه درخواست ها و نیاز های حسابرسان برای دفاع از قضاوت های آنها بر چگونگی ارزیابی حمایت های مستدل اولیه  در فرایند حسابرسی، تاثیر می گذارد.

کلمات کلیدی: تخمین حسابرسی، قضاوت حسابرس، شواهد حسابرسی، راحتی حسابرس، عدم قطعیت

Abstract

Prior research generally presumes that auditors are more comfortable with better-supported management estimates because more support reduces the chance of misstatement; however, information processing theory suggests that auditor comfort is only increasing in evidential support to the extent that they need more support to be confident in their beliefs. Once auditors are confident, more support can make them less comfortable because it presents a potential challenge to their beliefs. I investigate this notion using an experiment with experienced auditors. I find that when estimate uncertainty is extreme, auditors are more comfortable with more evidential support; however, I find that when estimate uncertainty is moderate, auditors are more comfortable with less evidential support. Consistent with processing theory, further analyses reveal that more support provided in the moderate uncertainty condition did not change auditors’ confidence in their estimates but was perceived to make their estimates more difficult to defend. These findings highlight how auditors’ desires and needs to defend their judgments impact how they evaluate evidential support early in the audit process.

Keywords: Auditing estimates,Auditor judgments,Audit evidence,Auditor comfort,Uncertainty

Introduction

 Auditors use evidential support for two separate but related objectives when auditing estimates. First, auditors use evidence to reduce the risk of a material misstatement to a reasonable level, and second, they use evidence to defend their conclusions against criticism (Lambert & Agoglia, 2011; Peecher, 1996; Waller & Felix, 1984). Auditors must defend their judgments to numerous parties, including audit partners, client management, and potentially internal or external quality reviewers. Additionally, evaluators routinely use the evidence accumulated by auditors to criticize the auditors’ conclusions. Because of the subjective nature of accounting estimates, evaluators easily can arrive at different point estimates using the same evidence accumulated by auditors. In this study, I seek to investigate how the amount of evidential support available to the auditor differentially influences their attitudes and judgments pertaining to an uncertain estimate because of their perceptions of the defensibility of their judgments.

 One way auditors can manage evaluation risk is not gathering more evidence than the amount needed for them to get comfortable that management’s estimate is not materially misstated.2 Auditor comfort is an important measure because it captures an emotional affective reaction to risks (Pentland, 1993), which helps inform our understanding of professional skepticism (Nolder & Kadous, 2018), and highlights the subjective nature of auditor judgements. While auditor comfort is predominantly driven by obtaining sufficient and appropriate audit evidence, psychology theory about how individuals manage the support they gather (or do not gather) to enhance message persuasiveness supports the notion that auditor comfort can decrease with more evidence (e.g., Chaiken, Giner-Sorolla, & Chen, 1996). This notion is consistent with prior accounting research, which has shown that accumulating less evidence and documenting fewer audit procedures reduces evaluators’ perception of auditors’ culpability and liability for damages (Backof, 2015; Reffett, 2010). Also, Rich, Solomon, and Trotman (1997) highlight that excluding evidence from audit documentation can increase defensibility.

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی ترجمه شده حسابداری

مقالات ترجمه شده حسابرسی

مقالات ترجمه شده اقتصاد رفتاری

مقالات ترجمه شده عدم قطعیت