اطلاعیه

مقاله انگلیسی شیوه حسابداری، تمرکز زدایی مالی و فساد

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۲۱ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H512

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله The British Accounting Review

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۲۱ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ :  شیوه حسابداری، تمرکز زدایی مالی و فساد

عنوان کامل انگلیسی:

Accounting practice, fiscal decentralization and corruption

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:H512)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

در مطالعات پیشین، حسابداری و تمرکز زدایی روش های فساد به صورت جداگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در این مقاله، ما این دو رشته ادبیات در زمینه فساد را به یکدیگر پیوند می دهیم. درک این ارتباط مهم است، زیرا سیستم گزارشگری و حسابداری مالی ضعیف می تواند مانع از انگیزه های نظارت شود و بنابراین موجب کاهش منافع تمرکز زدایی در مبارزه با فساد شود. ما استدلال می کنیم که اثربخشی تمرکز زدایی به عنوان یک مانع ضد فساد با کیفیت شیوه حسابداری در یک کشور تکمیل می شود. با استفاده از منابع مختلف داده، دریافتیم که تمرکز زدایی تاثیر مثبت و فزاینده ای بر روی کاهش فساد در کشورهایی با شیوه های حسابداری با کیفیت بالا دارد. در مقابل تمرکز زدایی تاثیر منفی و کاهنده ای بر روی کاهش فساد در کشورهایی با شیوه های حسابداری با کیفیت پایین دارد. این یافته ها برای مقیاس های جایگزین حسابداری، تمرکز زدایی و فساد و آزمون های درون زایی، استوار است. یافته های ما نقش اطلاعات مهم حسابداری در افزایش مکانیزم های کنترل تمرکز زدایی و در نتیجه کاهش فساد را نشان می دهد.

کلید واژگان: شیوه های حسابداری، تمرکز زدایی مالی، فساد، حسابداری بخش دولتی، استانداردهای گزارشگری مالی، IPSAS

۱.مقدمه

فساد مهمترین نگرانی موجود در دستور کار سازمان های فراملی است و ذیل هدف شماره ۱۶ اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد (SDGs) قرار دارد. برآورد شده است که شرکت ها و افراد در سراسر جهان سالیانه حدود ۱.۵ تریلیون دلار به عنوان رشوه می پردازند و فقرا نسبت به ثروتمندان بخش بیشتری از درآمد خود به عنوان رشوه پرداخت می کنند (بانک جهانی، ۲۰۱۷). موضوع اصلی و تکراری در بحث های سیاسی و ادبیات فساد این است که چگونه مداخلات سیاستی خاص، از جمله شیوه های حسابداری و اصلاحات تمرکززدایی، می توانند به کاهش فساد کمک کند…

۶.بحث و نتیجه گیری

  در طول سه دهه گذشته، سازمان های فرا ملی، حسابداری و تمرکززدایی را به عنوان مکانیسم های ضروری برای مبارزه با فساد ترویج کرده اند. فرض بر این است که یک شیوه حسابداری با کیفیت بالا می تواند گزارشگری و کنترل مالی را ارتقا دهد، در حالی که تمرکززدایی می تواند با تسهیل همفکری مستمر و نظارت شدید تر سیاستمداران و بوروکراتها در واحدهای کوچکتر دولت، موجب افزایش مسئولیت دموکراتیک شود. در نتیجه، اعتقاد بر این است که حسابداری و تمرکززدایی ، شفافیت و پاسخگویی در سازمان های بخش دولتی را افزایش می دهد، در نتیجه موجب کاهش فساد می شود…

Abstract

In prior studies, accounting and decentralization corruption solutions have so far been analysed in isolation. In this article, we connect these two strands of literature on corruption. Understanding this connection is important because weak financial accounting and reporting systems can inhibit monitoring incentives and thus reduce decentralization benefits in countering corruption.We argue that the effectiveness of decentralization as an anti-corruption barrier is complemented by the quality of the accounting practice in a country. Using multiple sources of data, we find that decentralization has a positive and increasing effect on reducing corruption among countries with a high-quality accounting practice. In contrast, decentralization has a negative and decreasing effect on reducing corruption among countries with weak-quality accounting practices. These findings are robust to alternative measures of accounting, decentralization and corruption and to endogeneity tests. Our findings demonstrate the crucial information role of accounting in enhancing decentralization monitoring mechanisms and in thereby reducing corruption.

Keywords: Accounting practice ,Fiscal decentralization, Corruption ,Public sector accounting ,Financial reporting standards, IPSASs

۱.Introduction

Corruption is a key concern on the agenda of supranational organizations and is enshrined under Goal No 16 of the new United Nations Sustainable Development Goals (SDGs).1 It is estimated that businesses and individuals across the world pay about $ 1.5 trillion annually in bribes and that the poor are more likely to pay a higher proportion of their income in bribes than the rich are likely to pay (World Bank, 2017). A central and recurring theme in policy debates and the corruption literature is how specific policy interventions, including accounting practice and decentralization reforms, can help reduce corruption. These two policy interventions are part of the key elements of public sector reforms, collectively referred to as “New” Public Management (NPM) (e.g., Hood, 1991, 1995; Pollitt, 1995), that continue to be promoted by supranational organizations as important mechanisms for enhancing transparency, accountability, and governance in the public sector and thereby helping to counteract corruption (e.g., IFAC, 1996, 2017; Moretti, 2016; World Bank, 1997).

۶.Discussion and conclusions

 Over the last three decades, supranational organizations have promoted accounting and decentralization as essential anticorruption mechanisms. The assumption is that a high-quality accounting practice can promote financial controls and reporting, while decentralization can enhance democratic accountability by facilitating continuous consultation and a closer monitoring of politicians and bureaucrats at smaller units of government. Consequently, it is believed that accounting and decentralization promote transparency and accountability in public sector organizations, thereby reducing corruption. However, the two strands of literature utilised within this study separately document mixed empirical evidence. In the accounting literature, particularly studies concerned with the adoption of modern accounting methods, some studies showthat a high-quality accounting practice is associated with less corruption (Houqe & Monem, 2016; Kimbro, 2002; Malague~no et al., 2010) but other studies also indicate that accounting can facilitate corruption even in countries with a presumably highquality accounting practice (Neu et al., 2013b, 2013a; Sargiacomo et al., 2015). Similarly, there is evidence that supports the argument that fiscal decentralization can help reduce corruption (de Mello & Barenstein, 2001; Fisman & Gatti, 2002) but findings elsewhere also show that other forms of decentralization increase corruption (Fan et al., 2009; Freille et al., 2007a).

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات جدید حسابداری با ترجمه

مقالات جدید درباره گزارشگری مالی با ترجمه

مقالات جدید استانداردهای حسابداری با ترجمه

مقالات جدید درباره فساد مالی

مقالات جدید حسابداری دولتی با ترجمه

مقالات جدید مدیریت مالی با ترجمه