اطلاعیه

مقاله ترجمه شده تاثیر حسابداری برروی کمک مالی دولت در زمینه حقوق صاحبان سهام سرمایه

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی ترجمه شده حسابداری

مقالات ترجمه شده مدیریت مالی

مقالات ترجمه شده مدیریت دولتی

مقالات ترجمه شده سرمایه گذاری

مقالات ترجمه شده حسابداری دولتی

مقالات ترجمه شده روش های تامین مالی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: H296

سال نشر: ۲۰۱۵

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:Procedia Economics and Finance

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۴  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۸ صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده: ۱۱۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده : تاثیر حسابداری برروی کمک مالی دولت در زمینه حقوق صاحبان سهام سرمایه

عنوان انگلیسی:

The Impact of Accounting for Government Grants on Equity Capital

چکیده فارسی:

در پرتغال، تصویب کلی استانداردهای بین المللی حسابداری براساس سیستم هنجارسازی حسابداری SNC در سال ۲۰۱۰ انجام گرفت. SNC قوانین جدید ساماندهی در خصوص نحوه ارتباط کمک های مالی دولتی به دارایی ارائه نمود. در حالی که در گذشته این کمک های مالی در طول زندگی اقتصادی دارایی به عنوان بدهی در نظر گرفته می شدند، اکنون استانداردهای گزارش مالی و حسابداری n.º ۲۲ (NCRF n.º ۲۲) آن ها را به عنوان یک آیتم سرمایه سهام گزارش می دهد. این روش یک مورد استثنا برای قوانین اعلام شده در IAS می باشد. هدف این مطالعه تجزیه و تحلیل تاثیر حسابداری کمک های مالی دولتی برروی سرمایه سهام، و متعاقباً برروی نسبت مالی شرکت های پرتغالی در بخش کشاورزی می باشد. ما اطلاعات مالی سال ۲۰۰۹ را از ۱۲۴ عملیات سازمانی در بخش کشاورزی جمع آوری نمودیم، که یارانه سرمایه گذاری را گزارش نموده بودند. این نمونه از پایگاه داده SABI به دست آمد.

مدل ما از مقادیر گزارش شده به عنوان “درآمد تعهدی و به تعویق افتاده – مالیات درآمد – یارانه سرمایه گذاری” (قوانین قدیمی حسابداری) در تاریخ ۳۱/۱۲/۲۰۰۹ استفاده نموده و ارزش سرمایه سهام و نسبت های مالی را برآورد نمود. ما یک تنوع مثبت در سهام سرمایه یافتیم، که متناسب با افزایش حدود ۴.۵ درصدی می باشد. در نهایت باعث افزایش ۴.۷ درصدی در شاخص استقلال مالی گردیده و دارای تاثیر مثبت برروی نسبت پرداخت بدهی، با میانگین تغییر بیش از ۱۱% بود. تحقیقات ما نشان می دهند که قوانین جدید حسابداری دارای پیامدهای مهمی در ارزش برخی نسبت های مالی شرکت های پرتغالی می-باشند. اگرچه روند جدید حسابداری متفاوت از روند عنوان شده در IAS nº ۲۰ می باشد، کشور پرتغال از قوانین مشابه به کار رفته توسط اسپانیا و فرانسه از زمان های گذشته پیروی نموده و بنابراین شرکت های پرتغالی در شرایط رقابتی برابر برای اعمال برنامه های اروپایی به منظور حمایت مالی پروژه های سرمایه گذاری می باشند، زیرا نیازمند برخی مقادیر حداقل در نسبت های خاص می باشد.

کلمات کلیدی: کمک مالی؛ حقوق صاحبان سهام ؛ استقلال مالی ؛ توانایی پرداخت بدهی ؛ شرکت های کشاورزی

Abstract

In Portugal, the general adoption of the International Accounting Standards was made under the SNC-Accounting Normalization System, in 2010. The SNC carried out new bookkeeping rules concerning the way government grants related to assets. While in the past these grants were treated as liabilities during the economic life of the asset, now the Accounting and Financial Reporting Standards n.º ۲۲ (NCRF n.º ۲۲) report them as an item of equity capital. This procedure is an exception to the rules stated in IAS. The aim of this study is to analyze whatever the accounting for government grants impact on equity capital and, consequently on financial ratios, of Portuguese companies in the agricultural sector. We collect financial information of 2009, from 124 enterprises operating in the agricultural sector, which had report subsidies for investment. The sample was draw from SABI data base. Our model used the amounts reported as “Accrued and deferred income – Income taxes – Subsidies for Investments” (old bookkeeping rules), at 31/12/2009, and estimates the values of the equity capital and financial ratios.

We found a positive variation in equity capital, which corresponds to an increase of nearly 4.5%. Consequently it caused an increase of 4.7% in the indicator of financial autonomy, and also had a positive impact on the solvency ratio, with an average variation greater than 11%. Our research shows that the new bookkeeping rules have important implication in the values of some financial ratios of Portuguese companies. Even though the new bookkeeping procedures are different from those stated in IAS nº ۲۰, Portugal opted by the same rules as those that Spain and France follow since long time ago and thus Portuguese companies are in equal competition condition to apply European Programs for financial support of investment projects, since it requires some minimum values at certain ratios.

Keywords: Grants; Equity; Financial Autonomy; Solvency; Agricultural Companies