اطلاعیه

مقاله ترجمه شده مشروعیت سازمانی ، تعارض، و ظاهر سازی : چشم انداز جایگزین نقش حسابرسی داخلی

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی ترجمه شده حسابداری

مقالات ترجمه شده مدیریت

مقالات ترجمه شده رفتار سازمانی

مقالات ترجمه شده مدیریت تعارض سازمانی

مقالات ترجمه شده حسابرسی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: H289

سال نشر: ۲۰۱۴

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Critical Perspectives on Accounting

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۵  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۹ صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده: ۱۶۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده : مشروعیت سازمانی ، تعارض، و ظاهر سازی (ریاکاری): چشم انداز جایگزین نقش حسابرسی داخلی

عنوان انگلیسی:

Organizational legitimacy, conflict, and hypocrisy: An alternative view of the role of internal auditing

چکیده فارسی:

این مقاله، از طریق بررسی بیشتر نقش عملکرد حسابرسی داخلی، در چارچوب مدل ظاهر سازی (ریاکاری) سازمانیِ نیلز برونسن (برونسن، ۱۹۸۶، ۱۹۹۳، ۲۰۰۲)، به تفسیر تجزیه و تحلیل اخلاق و حسابرسی داخلی اِورت و تریمبلی (۲۰۱۴) می پردازد. به بیان دقیق تر، ما بحث اِورت و تریمبلی در مورد حسابرسان داخلی به عنوان عاملان “اخلاقی” را توسعه می دهیم و پیشنهاد می کنیم که وابستگی متقابل ستاده های اصلی سازمان- حرف، تصمیم، عمل- حسابرسان داخلی را مجهز به ابزارهای لازم جهت اجرای نقش های متناقض اخلاقی در سازمان می کند.

واژگان کلیدی: بحرانی، اجتماعی، اخلاقیات، حسابرسی داخلی، ظاهر سازی سازمانی

۱. مقدمه

اورت و ترمبلی (۲۰۱۴)، تجزیه و تحلیل بسیار اندیشمندانه ای از اخلاقیات و عملکرد حسابرسی داخلی در سازمان های تجاری ارائه دادند. اورت و ترمبلی با استفاده از مصاحبه های عمیق، بررسی های تفسیری بایگانی شده ی (آرشیوی) شرح حال نگاریِ نمونه ی حسابرسی داخلی و اسناد مؤسسه ی منتخب انجمن حسابرسان داخلی (IIA) ، به دنبال کشف شیوه ای هستند که در آن، حسابرسان داخلی توسط انجمن حرفه ای خودشان، جهت پذیرش اخلاقی که مبهم است، چنانچه متناقض نباشد، مورد بازخواست قرار می گیرند”. اصول اخلاقی تعهد، مبنایی تئوریکی برای نویسندگان فراهم می آورد تا بدان وسیله به تشریح دقیق موضع اخلاقی در زمینه ی حسابرسی داخلی بپردازند، و در نهایت نتیجه گیری می شود که در حال حاضر مورد توافق قرار گرفته است.

بر مبنای بررسی انتقادی بویس (۲۰۱۴) از تحقیق اورت و ترمبلی و بحث لیمن (۲۰۱۴) در مورد ” فرونموس” و وضعیت فعلی آموزش حسابداری، ما به بحث در مورد نقش متضاد عملکرد حسابرسی داخلی در پویش مستمر (جستجو) سازمان ها برای مشروعیت می پردازیم. ما معتقد هستیم که توضیح اورت و ترمبلی در مورد نقش های مبهم و متضاد حسابرسان داخلی، به ویژه در پرتو تلاش های انجمن حرفه ای آنها جهت گسترش صلاحیت حسابرسی داخلی به مسائل گسترده تر حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک، فضایی برای انتقاد منتقدانه در زمینه ی حسابرسی داخلی از دیدگاه های نظری متعدد ایجاد می کند. ما همچنان که نظرات اورت و ترمبلی (۲۰۱۴) را مورد مطالعه قرار دادیم، بلافاصله تحقیق آنها را به مدل ظاهر سازی سازمان یافته ی نیلز برونسن مرتبط ساختیم (برونسن، ۱۹۸۶، ۱۹۹۳، ۲۰۰۲). هدف مقاله ما ارائه ی تفسیری در مورد تحقیق اورت و ترمبلی (۲۰۱۴) می باشد که تحقیق آنها را با پژوهش نظری در مورد ظاهر سازی سازمان یافته مرتبط سازیم.

Abstract

This article provides a commentary on Everett and Tremblay’s (2014) analysis of ethics and internal audit by further exploring the role of the internal audit function within Nils Brunsson’s model of organized hypocrisy (Brunsson, 1986, 1993, 2002). Specifically, we extend Everett and Tremblay’s discussion of internal auditors as ‘moral’ actors and propose that the counter-coupling of an organization’s primary outputs–talk, decision and action–provides internal auditors with the necessary tools to carry out conflicting ethical roles within the organization.