اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه حسابداری منابع انسانی در سیستم مدیریت کسب و کار مبتنی بر ارزش

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی ترجمه شده حسابداری

مقالات ترجمه شده مدیریت مالی

مقالات ترجمه شده مدیریت دولتی

مقالات ترجمه شده حسابداری منابع انسانی

مقالات ترجمه شده مهندسی ارزش

مقالات ترجمه شده مدیریت بازرگانی

مقالات ترجمه شده مدیریت کسب و کار

مقالات ترجمه شده مدیریت منابع انسانی

مقاله حسابداری مالی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: H283

سال نشر: ۲۰۱۷

نام ناشر (پایگاه داده): BUSINESS PERSPECTIVES

نام مجله: Investment Management and Financial Innovations

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۸ صفحه PDF

تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: ۱۰ صفحه فایل WOD

قیمت فایل ترجمه شده: ۲۲۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده حسابداری ۲۰۱۷ : حسابداری منابع انسانی در سیستم مدیریت کسب و کار مبتنی بر ارزش

عنوان انگلیسی:

Human Resource Accounting In The System Of Value-Based Business Management

چکیده

شرایط اقتصادی دنیای مدرن توسط پویایی و پیچیدگی، افزایش رقابت در بازار محصولات، تغییرات سریع محیط بازار که منجر به تشدید جستجو برای رویکردهای پیشرفته برای مدیریت منابع انسانی میشود مشخص میشود. کارکنان، مدارک و تجربیات آنها یکی از عوامل مهم است که بدون آن هر جنبه از رشد اقتصادی خنثی میشود.

هدف این مقاله این است که ماهیت منابع انسانی به عنوان یکی از دسته های حسابداری اثبات کند، که یکیاز پیش نیازها برای شکل گیری اساس نظری و روش شناسی ارائه ی آنها در زمینه ی سیاست اعمال مدیریت تجاری مبتنی بر ارزش می باشد.

این مقاله ماهیت منابع انسانی به عنوان تعداد کل کارکنان یک شرکت که حاملان دارایی های انسانی هستند که در آنها جمع شده است و از آنها جدانشدنی است اثبات کند مانند توانایی های جسمی، آموزش، تجربه و دانش تخصصی که به همراه استفاده از عوامل روش حسابداری اساس ارائه ی دارایی های انسانی را به عنوان حق یک شرکت برای استفاده از آنها به عنوان بخشی از دارایی های نامشهود استفاده کند را ایجاد میکند.

کاربرد رویکرد پیشنهادی برای درک ماهیت حسابداری منابع انسانی بر اساس شناخت حق شرکت برای استفاده از دارایی های انسانی که توسط کارکنان حمل میشود، یک پیش نیاز برای نشان دادن اطلاعات درباره ی آنها در سیستم حسابها و گزارشات شرکت را ایجاد میکند که نیازهای مدیریت مبتنی بر ارزش را تامین میکند.

کلمات کلیدی: مدیریت، حسابداری، منابع انسانی، دارایی های انسانی، حق استفاده از دارایی های انسانی

Abstract

Modern economic conditions are characterized by dynamism and complexity, increased competitive confrontation at product markets, rapid changes of the market environment that leads to intensification of the search for advanced approaches to human resource management. Employees, their qualifications and experience are one of the most important factors, without which any prospects of economic growth are neutralized

The purpose of this paper is to substantiate the essence of human resources as a catego­ry of accounting, which is a prerequisite for formation of theoretical and methodologi­cal basis of their representation in the context of value-based business management implementation policy.

The article substantiates the essence of human resources as the total number of em­ployees at the company, who are carriers of human assets accumulated in themselves and inseparable from themselves, such as physical abilities, education, experience and professional knowledge that, in conjunction with using the elements of accounting method, creates the basis for presentation of human assets as the company’s right to use them as a part of intangible assets.

Implementation of suggested approach to understand accounting nature of human resources, based on recognition of company’s right to use human assets carried by em­ployees, creates a prerequisite for displaying information about them in the system of accounts and reports of the company that meets the needs of value-based management.

Keywords: management, accounting, human resources, human assets, rights to use human assets