اطلاعیه

مقاله ترجمه شده مالکیت نهادی و شفافیت اطلاعات: نقش شدت تکنولوژی و صنایع

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی ترجمه شده حسابداری

 مقالات ترجمه شده شفافیت اطلاعات 

مقالات ترجمه شده مدیریت دارایی

مقالات ترجمه شده  مالکیت نهادی

مقالات ترجمه شده ساختار مالکیت

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: H251

سال نشر: ۲۰۱۶

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Asia Pacific Management Review

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۲ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۳  صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده:  ۲۳۰۰۰  تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  مالکیت نهادی و شفافیت اطلاعات: نقش شدت تکنولوژی و صنایع

عنوان انگلیسی:

Institutional ownership and information transparency: Role of technology intensities and industries

چکیده فارسی:

افشاء اطلاعات، یک عمل لازم در حاکمیت شرکتی محسوب می شود؛ شفافیت اطلاعات، نقش بسیار مهمی را در حاکمیت شرکتی، در حوزه ی اقتصاد دانش محور ایفا می نماید. نقص در شفافیت، می تواند منجر به اختلال، اطلاعات نادرست، و عدم اطمینان گردد. ما با مد نظر قرار دادن این مسئله، عواملی که بر شفافیت اطلاعات شرکتی بر حسب دو بُعد، تاثیرگذار هستند را بررسی کردیم: شدت تکنولوژی و مالکیت نهادی. ما با جمع اوری اطلاعات در سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۲ از یک نمونه ی دارای ۱۳۹۱ شرکت عمومی ارزیابی شده توسط سیستم رتبه بندی شفافیت و افشاء اطلاعات (ISTRS) ، متوجه شدیم که افزایش در مالکیت نهادی داخلی برای شرکت های دارای صنایع با تکنولوژی پیشرفته، منتهی به ارتقاء شفافیت اطلاعاتی در سال جاری خواهد شد.

همچنین متوجه شدیم که شرکت هایی با مالکیت نهادی خارجی و شرکت های دارای تکنولوژی پیشرفته و شدت توسعه و تحقیق زیاد، می توانند باعث ارتقاء و بهبود در شفافیت شرکتی شوند. به علاوه، ما این مسئله را که آیا شفافیت شرکتی در صنایع دارای تکنولوژی پیشرفته، زمانی که سهامداران شرکتی یا نهادی-دولتی در ارتباط با حاکمیت شرکتی هستند، به صورت منفی تحت تاثیر قرار می گیرد یا خیر، را نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار دادیم. نتایج به دست آمده، حاکی از آن بودند که سهام داران نهادی، اعمال حاکمیت شرکتی را به خوبی بهبود بخشیده که به تدریج، در مسیر توسعه ی تکنولوژی پیشرفته، ارتقاء خواهد یافت.

واژگان کلیدی: شفافیت اطلاعات، مالکیت نهادی، نظارت نهادی، شدت پژوهش و توسعه

ترجمه بخش ۵ مقاله

۵. نتیجه گیری

در این مقاله، ما با بررسی این که آیا شدت توسعه و تحقیق شرکتی و دسته بندی صنایع مبتنی بر OECD ، تاثیری بر روابط بین مالکیت نهادی و شفافیت اطلاعات، به منظور بررسی مداخلات نامناسب و نابجا در یافته های تجربی دارند یا خیر، درک بهتری از عوامل دانش فنی را ارائه دادیم. بنابراین ما این مسئله را که آیا سرمایه گذاری نهادی در بورس می تواند افزایشی در شفافیت شرکتی در بازار سهام تایوان را، به خصوص با در نظر گرفتن شدت توسعه و تحقیق در طول زمان، تسهیل نماید، بررسی نمودیم.

ما در راستای فرضیات مرتبط با نظارت، به یک نتیجه گیری رسیدیم که بهبود در شفافیت اطلاعات، به صورت معناداری با سرمایه گذاری نهادی در بورس تایوان، مرتبط است. نتایج بررسی های ما نشان می دهد که شرکت بخش های عمومی در حاکمیت شرکتی، هنوز تا حد زیادی دارای تاثیر فراوان بوده، که با یافته های تحقیقات انجام شده در خاور میانه همخوانی دارد ((Ariff, Cahan & Emanuel, 2014) . همچنین، شفافیت اطلاعات در شرکت ها یا صنایع دارای تکنولوژی های پیشرفته، برای سهامداران نهادی، یک نگرانی و توجه عمیق است، که با یافته های درجات وابستگی بالا همخوانی دارد (Hessel & Norman,1992). به علاوه، ما متوجه شدیم که شرکت های دارای شدت توسعه و تحقیق بالا، متحمل یک ارتباط مثبت با افزایش در شفافیت شرکتی در سال آینده می گردند.

به دلیل تاثیر مثبت در سال آینده، ما می دانیم که سهامداران سهام خارجی، تمایل به سمت تلاش بیشتر در افزایش مزایای اطلاعاتی خود در مقایسه با بهبود محیط های اطلاعاتی کلی در بازارهای محلی یا داخلی، و حضور سهامداران خارجی به شکل انتقال اطلاعات دارند. روی هم رفته، زمان بندی اطلاعات ، برای تاثیر کلی سهامداران نهادی بر شفافیت شرکتی، مهم و حیاتی می باشد.

Abstract

Information disclosure is a necessary activity in corporate governance; information transparency plays a unique role in corporate governance in the era of knowledge-based economy. Lack of transparency can lead to confusion, misinformation, and distrust. With this in mind, we examine the factors that influence corporate information transparency in terms of two dimensions: technology intensity and institutional ownership.

Drawing on data from a 2005–۲۰۱۲ cross-section sample of 1391 public firms evaluated by the official ‘information disclosure and transparency ranking system’ (IDTRS), we find that increases in domestic institutional ownership for firms in high-tech industries, relative to foreign institutional ownership, lead to a current-year upgrade in information transparency, but not for firms in other industries. We also find that firms with increased foreign institutional ownership and high-tech firms with both increased governmental institutional or corporate ownership and high R&D intensity can sustain a longer-run upgrade in corporate transparency.

Pushing further we also investigate whether corporate transparency in high-tech industries is negatively affected if governmental institutional or corporate shareholders are involved in corporate governance, but cannot find strong evidence for such a tendency. Our results suggest that institutional shareholders promote good corporate governance practices which gradually improve at the pace of high technology development.