اطلاعیه

مقاله ترجمه شده سیستم های اطلاعات حسابداری در زمینه های حسابداری اجتماعی و محیط زیست

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی ترجمه شده حسابداری

مقاله ترجمه شده حسابداری اجتماعی

مقالات ترجمه شده حسابداری محیط زیست

مقالات ترجمه شده سیستم های اطلاعات حسابداری

مقالات ترجمه شده مدیریت زیست محیطی

دانلود مقاله حسابداری مالی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: H250

سال نشر: ۲۰۱۶

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: International Journal of Accounting Information Systems

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۴ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۴۱  صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده:  ۲۳۰۰۰  تومان

عنوان فارسی:

دانلود مقاله ترجمه شده حسابداری :  پیکر بندی دیالوژیک سیستم های اطلاعات حسابداری در زمینه های حسابداری اجتماعی و محیط زیست: درس هایی از، و برای امور مالی خرد

عنوان انگلیسی:

Dialogic framing of accounting information systems in social and environmental accounting domains: Lessons from, and for, microfinance

چکیده فارسی:

طراحی، کاربرد و ارزشیابی موفق سیستم های اطلاعات حسابداری (AIS) در زمینه های حسابداری اجتماعی و محیط زیست (SEA) تا حد زیادی مستلزم مطرح کردن منافع ذینفعان می باشد. از آنجایی که ذینفعان مختلف دارای منافع رقابتی هستند، پس تفکر جدید در مورد نحوه تطبیق آنها ضرورت دارد. براون (۲۰۰۹) با تبعیت از دموکراسی مجادله ای یک چارچوب دیالوژیک پیشنهاد کرد.

این نوع دموکراسی هنگام محقق نشدن اتفاق نظر وارد عمل می شود. در این چارچوب پیشروی از طریق تعهد به فرایند های حسابداری تسهیل می شود که بیانگر و منطبق بر دیدگاه های رقابتی می باشد. مطالعه قبلی در زمینه AIS (بلک بورن و همکارانش ۲۰۱۴ و دیلارد و یوتاس ۲۰۱۳) بر مبنای کار براون می باشد تا دیدگاه تئوریکی مفیدی در عرصه ی AIS- SEA توسعه یاید که به نحو جدی به کثرت گرایی توجه دارد. ما این روال تحقیق را با بررسی پیشرفت های به عمل آمده صنعت امور مالی خرد گسترش داده و به تشریح این مورد می پردازیم که اطلاعات حسابداری جنجالی چگونه می توانند در بررسی طراحی AIS- SEA، اجرا و ارزشیابی و شروع نوآوری و تغییر در این صنعت مفید باشند.

امور مالی خرد مثالی از عرصه رقابت آمیزی می باشد که در آن ماموریت/ ارزش های اجتماعی بطور آشکاری در رقابت با اهداف اقتصادی نهاد های مالی خرد می باشند. در روش مجادله پیشنهاد می شود که این نوع رقابت در صورت تایید و تسهیل شدن، از پتانسیل تقویت پاسخ های نوآورانه و کاهش احتمال بروز یک دیدگاه برتر بر دیدگاه های دیگر برخوردار است. دستاورد های این رشته برای اصول حسابداری دیالوژیک نشان می دهد که این دیدگاه چگونه در طراحی و استفاده از سیستم هایی سهیم است که اهداف اجتماعی و زیست محیطی و همینطور اهداف اقتصادی را مطرح می کنند. ما به بررسی دستاورد ها و نواقص موجود در دستیابی به سیستم های کثرت گرایانه در حوزه امور مالی خرد می پردازیم.

کلمات کلیدی: مجادله، حسابداری دیالوژیک، حسابداری مجادله ای، حسابداری اجتماعی و محیط زیست، امور مالی خرد

ترجمه بخش ۵ مقاله

۵- خلاصه و بازتاب ها

صنعت مالی خرد یکی از اشکال محسوس تر و شفاف تر یک صنعت مواجه با اهداف قابل مقایسه و نا سازگار می باشد (موزدوک، ۲۰۰۰). این حوزه مکان مفیدی برای مطالعه ی طراحی، اجرا و ارزشیابی سیستم های AIS-SEA می باشد که منافع و نیاز ها سازگار برای گروه های متعدد ذینفعان را با هم مطابقت داده و ارزش گذاری می کند. ما مثال هایی از اطلاعات و فرایند های مرتبط را بررسی می کنیم که به خوبی توسعه یافته و بیشتر در دسترس MFI هایی که سعی دارند به نیاز های کثرت گرایانه این صنعت پاسخ داده و این فرایند ها را با استفاده از چارچوب دیالوژیک بحرانی ارزشیابی کنند.

در بخش قبلی، پتانسیل سیستم های اطلاعات حسابداری وضع شده در صنعت مالی خرد را برای تمرکز بر رویکرد دیالوژیک بحرانی برجسته سازی کردیم. ما ابتدا بر سازمان های مالی خرد اعطا کننده ی اعتبار یا وام های مردمی متمرکز شدیم. این کار از طریق انعقاد قرارداد بین گروه های وام دهندگان مالی انجام می گیرد که وام های همدیگر را ضمانت می کنند. سازمان های مالی خرد مدیریت کننده این قراردادها می توانند سازمان های انتفاعی، غیر انتفاعی، سازمان های دولتی یا حتی سازمان های غیر انتفاعی باشند. بهرحال، سازمان های مالی خرد خود را از نهاد های مالی سنتی متمایز می کنند، چرا که ادعا می کنند که آنها دارای ماموریت اجتماعی- اغلب به شکل فقر زدایی، توانمند سازی زبان، توسعه روستایی و پایداری محیط زیست هستند.

این ایده متداول است که سازمان های امور مالی خرد کمک می کنند تا ماموریت های اجتماعی توسط مشتریان فقیر و نیازمند تحقق یابند. در این حالت محصولات مالی عمدتا از طریق اقدامات کار آفرینانه (سبد بافی، تهیه و فروش مواد خوراکی و یا پوشاک و …) به مثابه روشی برای پیشرفت و دور شدن آن ها از فقر عمل می کنند. بنابراین صنعت نماد نوعی رویکرد تجاری پایه برای بیماری های اجتماعی و زیست محیطی می باشد، در اینجا، این بیمار ی ها مکانیزمی در تولید سود و حداقل در تلاش برای سر به سر شدن با سازمان های امور مالی هستند. ما پتانسیل موجود برای سایه افکندن ماموریت مالی بر ماموریت اجتماعی را با عنوان کردن دوران آشوب برای صنعت امور مالی خرد تایید می کنیم. در این زمان این صنعت شاهد پسرفت فعالیت چشمگیری بوده و عملکرد مالی کانون اصلی خسارت کسب و کار اجتماعی و عملکرد اجتماعی این صنعت می باشد.

Abstract

The successful design, application and evaluation of accounting information systems (AIS) in social and environmental accounting (SEA) domains increasingly requires that stakeholder interests be addressed. Because various stakeholders have competing interests, new thinking about how these can be accommodated is needed. Brown (2009) proposes a dialogic framework following from agonistic democracy, which takes the position that when consensus is not possible, progress can be facilitated through ongoing commitment to accounting processes that represent and accommodate competing perspectives.

Previous work in AIS (Blackburn et al., 2014; Dillard and Yuthas, 2013) builds on Brown’s work to develop a theoretical perspective useful in the AIS-SEA context that takes pluralism seriously. We extend this line of research by exploring developments in the microfinance industry and illustrate how the agonistic accounting principles can be useful in considering AIS-SEA design, implementation and evaluation as well as the initiation of innovation and change in the industry. Microfinance provides an example of an antagonistic context where the social mission/values come into unambiguous conflict with the economic objectives of microfinance institutions.

Agonistics suggests that such conflict, if acknowledged and facilitated, has the potential for fostering innovative responses and reducing the likelihood of one perspective dominating the others. Relating accomplishments in this field to the principles of dialogic accounting demonstrates how this perspective can be incorporated into the design and use of systems that address social and environmental objectives as well as economic ones. We explore both accomplishments and shortcomings in achievement of pluralistic systems in the microfinance domain.