پروپوزال مطالعه مردم نگارانه گروه های موسیقی غیر رسمی

متن کامل موجود نیست

عنوان فارسی:

نمونه پروپوزال ارشد علوم اجتماعی:  مطالعه مردم نگارانه گروه های موسیقی غیر رسمی

سوالات پژوهش:

الف) افراد رپر در ایران چه تعریفی از فعالیت موسیقیایی خود ارائه می کنند؟چه رسالتی برای فعالیت خود قائلند؟

 ت‌) شیوه زندگی این افراد چگونه است؟

 ح‌) این افراد چه تعریفی از جامعه ای که درآن زندگی می کنند ارائه می دهند؟

ذ‌) اعتقادات و باورهای این جوانان چیست؟ با چه چیزی در جامعه مقابله می کنند؟ چه چیز را می پذیرند؟