اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه نقش میانجی توانمندسازی ساختاری در رابطه رهبری تحول گرا و دلبستگی شغلی

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۱۰ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و ۲۶ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M965

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: European Management Journal

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۰ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۲۶ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده:  ۲۸۰۰۰   تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ :  رهبری تحول گرا و دلبستگی (مشارکت) شغلی : بررسی نقش میانجی توانمندسازی ساختاری

عنوان کامل انگلیسی:

Transformational leadership and work engagement: Exploring the mediating role of structural empowerment

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

هدف از این مطالعه بررسی نقش میانجی توانمندسازی ساختاری در رابطه مثبت بین رهبری تحول گرا و دلبستگی شغلی (دلبستگی شغلی) است. بر اساس پرسشنامه های خود سنجی از ۲۴۰ کارمند شاغل در بخش گردشگری در گالیسیا (شمال غربی اسپانیا) ، یافته ها نشان می دهد که توانمندسازی ساختاری در رابطه ی بین رهبری تحول گرا و دلبستگی شغلی تا حدودی نقش میانجی دارد. این نتایج حاکی از آن است که رهبران تحول گرا با ایجاد امکان دسترسی به اطلاعات ، فرصت ها ، پشتیبانی و منابع کافی ، دلبستگی شغلی را تقویت می کنند. این پژوهش تجربی از اولین مطالعاتی است که نقش میانجی توانمندسازی ساختاری را در رابطه  بین رهبری تحول گرا و دلبستگی شغلی بررسی کرده و ممکن است به عنوان مرجعی برای اشاعه دلبستگی شغلی در سازمان های خدماتی باشد. تعدادی از مطالعات و مفاهیم عملی مورد بحث قرار گرفته است.

واژه‌های کلیدی: رهبری تحول گرا ، دلبستگی شغلی ، توانمندسازی ساختاری ، میانجیگری ، گردشگری

 ۱.مقدمه

دلبستگی شغلی در طی ۲۰ سال گذشته به یک اصطلاح بسیار محبوب و موضوع جذاب در زمینه مدیریت و روانشناسی مثبت تبدیل شده است. داشتن نیروی کار متعهد یک مزیت رقابتی برای سازمان ها است زیرا با پیامدهای سازمانی مطلوبی همراه است (Kahn, 1990; Saks, 2006; Schaufeli, Salanova, Gonz alez-Rom a, & Bakker, 2002).

رهبری یک مؤلفه مهم است که بر محیط کار و نحوه شناخت کارمندان از کار خود تأثیر می گذارد (Christian, Garza, & Slaughter, 2011). به ویژه ، رفتارهای رهبری تحول گرا مانند انگیزش فکری و توجه فردی ممکن است شرایط سازمانی حمایتی را ایجاد کند که منجر به سطح بالایی از دلبستگی شغلی می شود (Avolio & Bass، ۱۹۹۵) و انگیزه داخلی طرفداران را تقویت می کند (Avolio & Yammarino، ۲۰۰۲). علاوه بر این ، رهبران تحول گرا که انتظارات شفافی دارند ، از کارمندان برای عملکرد خوب ستایش می کنند ، منصف هستند ،  و نسبت به کارکنان احساس مسئولیت می کنند ممکن است در ایجاد احساس دلبستگی به کار فردی و امنیت روانی نقش داشته باشند (Kahn, 1990; Macey & Schneider, 2008).

توانمندسازی ساختاری به دستیابی به اطلاعات ، پشتیبانی ، منابع و فرصت های کافی برای یادگیری و رشد در محل کار اشاره دارد (Kanter, 1977). علاوه بر این ، رهبران نقش مهمی در ایجاد توانمندسازی شرایط محل کار دارند که می تواند منجر به نتایج شخصی و سازمانی مثبت شود (Cummings et al., 2010). بیکر و دمروتی (۲۰۰۸) بیان می کنند که کارکنان متعهد دارای قوه ی تخیل قویتر ، پر بازده تر و تمایل بیشتری برای انجام کار بیشتر دارند. بنابراین ، شناخت عمیق از رابطه بین رهبری تحول گرا و توانمندسازی ساختاری ، کلید تقویت دلبستگی شغلی در محیط کسب و کار بسیار رقابتی امروز می باشد…

۶.نتیجه گیری

این مطالعه با هدف بررسی توانمندسازی ساختاری به عنوان سازوکار اصولی در تبیین رابطه مثبت بین رهبری تحول گرا و دلبستگی شغلی در مدل تقاضاها و منابع شغلی انجام شده است. یافته ها نشان می دهد که توانمندسازی ساختاری یک پیش بینی کننده مهم دلبستگی شغلی است و بر اهمیت رهبری تحول گرا در ایجاد شرایط کاری توانمندساز تأکید می کند. چنین ساختارهای اجتماعی به نوبه خود سطح بالایی از دلبستگی شغلی را به وجود می آورد.

Abstract

The purpose of this study is to investigate the mediating role of structural empowerment in the positive relationship between transformational leadership and work engagement. Based on self-reported questionnaires from 240 employees working in the tourism sector in Galicia (northwest of Spain), the findings reveal that the linkage between transformational leadership and work engagement is partially mediated by structural empowerment. These results imply that transformational leaders foster work engagement by enabling access to information, opportunities, support and adequate resources. This empirical study is one of the first to examine the role of structural empowerment as a mediator between transformational leadership and work engagement and may serve as a reference for promoting work engagement in service organizations. A number of contributions and practical implications are discussed.

Keywords: Transformational leadership, Work engagement, Structural empowerment, Mediation Tourism

۱.Introduction

Work engagement has become a very popular term and a subject of great interest in the field of management and positive psychology over the past 20 years. Having an engaged workforce is a competitive advantage for organizations as it is associated with favourable organizational outcomes (Kahn, 1990; Saks, 2006; Schaufeli, Salanova, Gonzalez-Roma, & Bakker, 2002).

Leadership is a critical component that influences the work environment and the way employees perceive their work (Christian, Garza, & Slaughter, 2011). Specifically, transformational leadership behaviours such as intellectual stimulation and individual consideration may engender a supportive organizational climate that stimulates high levels of work engagement (Avolio & Bass, 1995) and enhances followers’ internal motivation (Avolio & Yammarino, 2002). Further, transformational leaders who set clear expectations, praise employees for good performance, are fair, and are concerned about employees may play a part in bringing about feelings of attachment to one’s work and psychological safety (Kahn, 1990; Macey & Schneider, 2008).

Structural empowerment refers to having access to information, support, enough resources and opportunities to learn and grow at work (Kanter, 1977). Moreover, leaders play an important role in creating empowering workplace conditions that may result in positive personal and organizational outcomes (Cummings et al., 2010). Bakker and Demerouti (2008) suggested that engaged employees are more imaginative, productive and more willing to go the extra mile. Therefore, the embedded understanding of the relationship between transformational leadership and structural empowerment is a key to increasing work engagement in today’s highly competitive business environment…

۶.Conclusion

This study was conducted to investigate structural empowerment as an underlying mechanism explaining the positive link between transformational leadership and work engagement drawing on the job demandseresources model. Findings illustrated that structural empowerment is an important antecedent of work engagement and emphasized the importance of transformational leadership on the creation of empowering working conditions. Such social structures, in turn, bring out high levels of work engagement.

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ISI رشته مدیریت

مقالات ISI رفتار سازمانی

مقالات ISI مشارکت شغلی

مقاله ISI درباره توانمندسازی

مقاله ISI درباره سبک های رهبری

مقالات ISI مدیریت گردشگری

مقالات ISI مدیریت تحول

دانلود مقاله انگلیسی در مورد دلبستگی کاری