خانه / مقالات انگلیسی با ترجمه / مدیریت / مقاله انگلیسی نقش توانایی های تجزیه و تحلیل کسب و کار در تقویت چابکی و عملکرد شرکت ها

مقاله انگلیسی نقش توانایی های تجزیه و تحلیل کسب و کار در تقویت چابکی و عملکرد شرکت ها

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۱۵ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M838

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده):الزویر

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۵ صفحه PDF

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ۲۰۱۹ :  نقش توانایی های تجزیه و تحلیل کسب و کار در تقویت چابکی و عملکرد شرکت ها

عنوان انگلیسی:

The role of business analytics capabilities in bolstering firms’ agility and performance

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M838)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

بسیاری از شرکت ها منابع قابل توجهی را به منظور توسعه توانایی های تجزیه و تحلیل کسب و کار(BA) برای بهبود عملکرد خود،  سرمایه گذاری می کنند. تجزیه و تحلیل کسب و کار می تواند عملکرد را به روش های مختلفی تحت تاثیر قرار دهد. این مقاله به بررسی این موضوع می پردازد که چگونه توانایی های تجزیه و تحلیل کسب و کار بر چابکی شرکت ها از طریق کیفیت اطلاعات و ظرفیت های  نوآوری تاثیر می گذارد. علاوه بر این، نقش تعدیل کننده ی آشفتگی های محیطی، هم ازمنظر تکنولوژیکی و هم از منظر بازار مورد مطالعه قرار گرفت. مدل پیشنهادی با استفاده از داده های آماری از ۱۵۴ شرکت با دو پاسخ دهنده (مدیر عامل اجرایی و مدیر عامل فناوری اطلاعات) از هر شرکت آزمایش شد. داده ها با استفاده از مدل های معادلات ساختاری (SEM) /حداقل مربعات جزئی (PLS) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج ما نشان می دهد که توانایی های تجزیه و تحلیل کسب و کار به شدت بر چابکی شرکت از طریق افزایش کیفیت اطلاعات و ظرفیت های نوآورانه تاثیر می گذارد ما همچنین درباره ی اثر تعدیلگر آشفتگی های تکنولوژیکی و بازار در رابطه ی بین  چابکی شرکت ها و عملکرد شرکت ها بحث می کنیم.

کلمات کلیدی: تجزیه و تحلیل کسب و کار، چابکی، کیفیت اطلاعات، ظرفیت نوآوری، آشفتگی محیطی، حداقل مربعات جزئی

Abstract

Many companies invest considerable resources in developing Business Analytics (BA) capabilities to improve their performance. BA can affect performance in many different ways. This paper analyses how BA capabilities affect firms’ agility through information quality and innovative capability. Furthermore, it studies the moderating role of environmental turbulence, both technological and in the market. The proposed model was tested using statistical data from 154 firms with two respondents (CEO and CIO) from each firm. The data were analysed using Partial Least Squares (PLS)/Structured Equation Modelling (SEM). Our results indicate that BA capabilities strongly impact a firm’s agility through an increase in information quality and innovative capability. We also discuss that both market and technological turbulence moderate the influence of firms’ agility on firms’ performance.

Keywords: Business analytics,Agility,Information quality,Innovative capability, Environmental turbulence,Partial least squares

Introduction

Business analytics (BA) are overhauling the way firms are generating and using data (Ramanathan, Philpott, Duan, & Cao, 2017). They attracted increasing attention from both academics and practitioners for their high operational and strategic potential across various industries, including financial services, insurance, retail, healthcare and manufacturing (Dubey, Gunasekaran, Childe, Wamba, & Papadopoulos, 2016; Fosso Wamba, Ngai, Riggins, & Akter, 2017).

BA can be defined as a holistic approach to manage, process and analyse data, not only to create actionable insights (adapted from Fosso Wamba, Akter, Edwards, Chopin, and Gnanzou, (2015)) but also to enable organisations to predict changes based on market requirements and respond to them quickly (Işık, Jones, & Sidorova, 2013). BA systems involve the use of capabilities and technologies to collect, transform, analyse and interpret data to support decision-making (Santiago Rivera & Shanks, 2015). BA are known as ‘competitive differentiators (Jeble et al., 2018),’ and both professional press and academic research consistently demonstrate a positive relationship between BA and organisational performance (Ramakrishnan, Jones, & Sidorova, 2012; Viaene & Van den Bunder, 2011).

However, the way in which BA influence performance is not entirely clear and calls for further research (Abbasi, Sarker, & Chiang, 2016; Côrte-Real, Oliveira, & Ruivo, 2017; Gunasekaran et al., 2017). Earlier papers on this topic have established a generally positive impact on performance (Gupta & George, 2016; Trkman, McCormack, De Oliveira, & Ladeira, 2010), investigated the availability, quality, and use of information (Popovič, Hackney, Coelho, & Jaklič, ۲۰۱۲) or presented the benefits stemming therefrom (Wang, Kung, & Byrd, 2018) without investigating the path of influence. Thus, while there is substantial evidence that investments in business analytics can create value, the way in which BA lead to value needs deeper analysis (Sharma, Mithas, & Kankanhalli, 2014). In recent years, several attempts have been made to address this issue; Akter, Fosso Wamba, Gunasekaran, Dubey, and Childe, (2016) proposed a three-tier model to investigate the impact of big data analytics on firm performance by taking the moderating role of strategic alignment into account

مقالات مرتبط با این موضوع
مقالات انگلیسی ترجمه شده مدیریت

مقالات ترجمه شده مدیریت عملکرد

مقالات ترجمه شده مدیریت بازرگانی

مقالات ترجمه شده مدیریت کسب و کار

مقالات ترجمه شده چابکی سازمانی

مقالات ترجمه شده نوآوری سازمانی