اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه تأثیر حاکمیت خوب بر عملکرد مالی: یک مطالعه تجربی بر فرهنگ Siri

این مقاله علمی پژوهشی به زبان انگلیسی از نشریه Koreascience  مربوط به سال ۲۰۲۱ دارای ۱۲ صفحه انگلیسی با فرمت PDF و ۲۵  صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M1360

سال نشر: ۲۰۲۱

نام ناشر (پایگاه داده): Koreascience

نام مجله: The Journal of Asian Finance, Economics and Business

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۲ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۵ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده:  ۴۹۰۰۰ تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۱ : تأثیر حاکمیت خوب بر عملکرد مالی: یک مطالعه تجربی بر فرهنگ Siri

عنوان کامل انگلیسی:

The Effect of Good Governance on Financial Performance: An Empirical Study on the Siri Culture

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

این مطالعه تأثیر حاکمیت خوب که متشکل از پاسخگویی، شفافیت و مشارکت می باشد را بر عملکرد مالی دولت محلی شهر Pare-Pare با تعدیل ارزش‌های اساسی فرهنگ Siri  در قالب Lempu (صداقت)، Amaccangeng (هوش) و Awaraningeng (شجاعت) تحلیل و ارزیابی می‌کند. جامعه آماری این پژوهش ۲۰۰ نفر از کارکنان (پاسخگویان)  دولت محلی می باشد. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که متغیرهای پاسخگویی و مشارکت تأثیر معنی داری بر عملکرد مالی دولت محلی شهر Pare-Pare ندارند. با این حال، متغیر شفافیت بر عملکرد مالی دولت محلی تأثیر دارد. فرض و امید بر این بود که تمامی این ۳ متغیر (پاسخگویی، شفافیت و مشارکت) بر عملکرد مالی دولت محلی تأثیر بسزایی داشته باشند. برای دستیابی به این امر لازم است ارزش های فرهنگی موجود در جامعه برای  هدایت مدیریت مالی منطقه ، به کار گرفته شوند. نتایج، درک بهتری از اهمیت ارزش فرهنگ Siri  در اجرای خدمات عمومی به جامعه ارائه می دهد. با وجود ارزش‌های فرهنگ Siri  در قالب Lempu، Amaccangeng و Awaraningeng در رفتار آنها، کارمندان دولت می‌توانند عملکرد خود را بهبود بخشند و از رفتار انحرافی یا فساد اجتناب کنند. ابتکار این پژوهش، کاربرد نوعی تحلیل با استفاده از ارزش های فرهنگی محلی (ارزش های اساسی فرهنگ Siri  ) به عنوان متغیر تعدیل کننده است.

کلمات کلیدی: حاکمیت خوب، فرهنگ Siri  ، عملکرد مالی        

۱.مقدمه

موسسات مالی جهانی مانند سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، آژانس توسعه بین‌المللی (AID)، بانک توسعه آسیایی،  صندوق بین‌المللی پول (IMF) و سایر موسسات وام دهنده که منشا آنها کشورهای توسعه‌یافته می باشد، در طول بحران پولی در سال ۱۹۹۸  مفهوم حاکمیت خوب را اجرا کرده‌اند (جانسون، ۲۰۱۶). حاکمیت شرکتی در بخش مالی مجموعه استانداردها و اصولی است که برای ایجاد یک نظام نظارت و تعادل بر مدیریت موسسات مالی استفاده می شود. این سیستم نحوه هدایت و کنترل مؤسسات مالی را معمولاً از طریق استانداردهای تعیین شده برای رفتار هیئت مدیره و مدیریت ارشد تعیین می کند. طبق مطالعه پارنت و هویه (۲۰۱۸) و بالا و زی (۲۰۲۰)، طیف گسترده ای از اصول یا دستورالعمل های حاکمیت توسط تعداد نسبتا کمی از مطالعات مورد بررسی قرار گرفته اند. مطالعات زیادی که عمدتاً از کشورهای توسعه یافته می باشند، وجود دارد که این موضوع را بررسی می کنند و اغلب از مطالعات موردی به عنوان ابزاری برای کشف موضوع استفاده می کنند. اگرچه ارتباط بین ساختار هیئت مدیره و عملکرد سازمانی به طور تجربی بررسی شده است، اما مطالعه ای در زمینه بررسی ارتباط بین سایر اصول حاکمیتی و عملکرد سازمانی کماکان وجود ندارد…

۶.جمع بندی

اجرای حاکمیت خوب از سوی دولت محلی شهر Pare-Pare ، به ویژه در بخش مدیریت مالی، تا حد زیادی با کاربرد مفاهیم پاسخگویی، شفافیت و مشارکت مشخص می شود. اما در این پژوهش، هیچ کدام ار آنها از جمله متغیرهای پاسخگویی و مشارکت تأثیر معناداری ندارند. با این حال، متغیر شفافیت بر عملکرد مالی دولت محلی تأثیر دارد. امید است که تمامی این ۳ متغیر (پاسخگویی، شفافیت و مشارکت) بر عملکرد مالی دولت محلی تأثیر بسزایی داشته باشد. برای تحقق این امر لازم است ارزش های فرهنگی موجود در جامعه برای هدایت بیشتر بخش مدیریت مالی منطقه به کار گرفته شوند. فرهنگ Siri در اجرای مدیریت مالی ارزش زیادی دارد. ارزش هایی که با فرهنگ Siri عجین است، شفافیت، صداقت و مشارکت فعال همه مدیران دولتی می باشد. می توان بیان کرد که فرهنگ Siri قادر است تمامی فعالیت های اجرایی دولت به ویژه مدیریت مالی را تقویت کند. ارزش های اساسی فرهنگ Siri که به ۳ عنصر یعنی Lempu، Amaccangen و Awaraniang بستگی دارد، می تواند ارزش پاسخگویی، شفافیت و مشارکت را در سنجش عملکرد مالی دولت محلی تقویت کند زیرا با حمایت از این سه مولفه خواهد توانست ساختار حاکمیت خوب را ایجاد کرده تا بتواند اعتماد عمومی را به دولت افزایش دهد.

Abstract 

This study analyzes and assesses the effect of good governance consisting of accountability, transparency, and participation on the financial performance of Pare-Pare City local government moderated by the basic values of Siri culture in the form of Lempu (honesty), Amaccangeng (intelligence), and Awaraningeng (courage). The population of this research is 200 local government employees (respondents) . The results of data analysis showed that accountability and participation variables had no significant effect on the financial performance of the Pare-Pare City local government. However, the transparency variable has an influence on local government financial performance . It is hoped that all these 3 variables (accountability, transparency, and participation) will have a significant effect on local government financial performance . To achieve this, it is necessary to apply cultural values that exist in society so that cultural values can provide greater guidance in the management ofregional finances. The results provide a better understanding of the importance of Siri’s cultural value in the implementation of public services to the community. With Siri’s cultural values in the form of Lempu, Amaccangeng , and Awaraningeng embedded in their behavior, government employees can improve performance and avoid deviant behavior or corruption. The novelty of this research is a form of analysis by using local cultural values (the basic values of Siri culture) as the moderating variable.

Keywords: Good Governance, Siri Culture, Financial Performance

۱.Introduction

World financing institutions such as the Organization Economic Corporation and Development (OECD), the Agency for International Development (AID), the Asian Development Bank International Monetary Fund (IMF), and other lending institutions originating from developed countries have implemented the concept of good governance during the monetary crisis in 1998 (Johnson, 2016). Corporate governance in the financial sector is the set of standards and principles used to create a system of checks and balances over the management of financial institutions. It establishes the way financial institutions are directed and controlled, ordinarily through standards set for the conduct of the board of directors and senior management. According to Parent and Hoye (2018) and Balla and Xie (2020), a wide range of governance principles or guidelines have been considered by a relatively small number of studies. There are many studies mainly from developed countries examining the issue, often using case studies as a means to explore the topic. Although the link between board structure and organizational performance has been empirically found, the link between other governance principles and organisational performance remains lacking…

۶.Conclusions

The implementation of Good Governance from the local government of Pare-Pare City, especially in financial management, is largely determined by the application of the concepts of accountability, transparency, and participation. However, in this study, not all of them have a significant effect, such as the accountability and participation variables. However, the transparency variable has an influence on local government financial performance . It is hoped that all these 3 variables (accountability, transparency, and participation) will have a significant effect on local government financial performance . To achieve this, it is necessary to apply cultural values that exist in society so that cultural values can provide greater guidance in the management of regional finances. Siri culture has a great value or meaning in the implementation of financial management. The values that resonate in the Siri culture are openness, honesty, and active participation of all government administrators. It can be stated that the Siri culture can strengthen all activities in the implementation of government activities, especially in financial management. The basic values of the Siri culture, which depend on 3 elements, namely Lempu, Amaccangen, and Awaraniang, can further strengthen the value of accountability, transparency, and participation in measuring the local government financial performance because with the support of these three elements it will be able to produce a good governance structure so that it can increase public trust in government.

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود رایگان مقاله لاتین مدیریت

مقاله انگلیسی در مورد مدیریت دولتی

مقاله انگلیسی در مورد عملکرد مالی

دانلود رایگان مقاله ISI