خانه / مقالات انگلیسی با ترجمه / مدیریت / مقاله انگلیسی حفظ کارکنان هتل به عنوان مشتریان داخلی: تأثیر تعهد سازمانی بر وفاداری نگرشی و رفتاری کارکنان

مقاله انگلیسی حفظ کارکنان هتل به عنوان مشتریان داخلی: تأثیر تعهد سازمانی بر وفاداری نگرشی و رفتاری کارکنان

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۸ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M872

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

تعداد صفحه انگلیسی:  ۸ صفحه PDF

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ :  حفظ کارکنان هتل به عنوان مشتریان داخلی: تأثیر تعهد سازمانی بر وفاداری نگرشی و رفتاری کارکنان

عنوان انگلیسی:

Retaining hotel employees as internal customers: Effect of organizational commitment on attitudinal and behavioral loyalty of employees

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M872)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

حجم بالای جابجایی کارکنان یکی از  نگرانی های کارکنان هتل و دانشگاهیان است. تحقیقات پیشین بیشتر بر کاهش حجم جابجایی کارکنان با بهبود مشوق های اقتصادی متمرکز شده اند. با این حال، در حال حاضر انگیزه های روانشناختی بیشتر مورد توجه هستند. هدف از این مطالعه بررسی مکانیزم روانشناختی تأثیرگذار بر وفاداری نگرشی و رفتاری کارکنان در بخش هتل می باشد. این مطالعه از تئوری تعهد سازمانی استفاده می کند و کارمند هتل را به عنوان یک مشتری داخلی برای ایجاد و تأیید چارچوب مفهومی مورد توجه قرار می دهد. چندین یافته مهم مشاهده شده است. اول تعهد عاطفی، هنجاری و مستمر تأثیرات آشکار و متفاوتی بر وفاداری نگرشی و رفتاری کارکنان دارد. دوم، وفاداری نگرشی کارکنان، وفاداری رفتاری را به طور معناداری افزایش می دهد. سوم، اعتماد و رضایت کارکنان در بخش هتل، پیشبین های مهمی برای سه بعد تعهد سازمانی هستند. این یافته ها پیامدهای مهمی برای مدیریت جابجایی کارکنان هتل و بهبود دستاوردهای روانشناختی کارکنان دارد و در نتیجه وفاداری نگرشی و رفتاری را افزایش می دهد.

کلیدواژگان: تعهد سازمانی، جابجایی کارکنان هتل، مشتری داخلی، وفاداری نگرشی، وفاداری رفتاری

۶.۱ نتایج

نرخ بالای جابجایی کارکنان و وفاداری کم کارکنان در سال های اخیر روندی آشکار در بخش هتل بوده است و در چین شایع می باشد. رفتارهای خدمت محور کارکنان نقش موفقیت آمیزی در بخش های هتلداری ایفا می کنند؛ بنابراین، مکانیسم های حفظ وفاداری کارمندان باید مورد بررسی قرار گیرد. این تحقیق یک مدل یکپارچه را توسعه می دهد که به بررسی پیشینه ها و عواقب تعهد سازمانی کارکنان هتل برای بررسی مسیرهای حفظ وفاداری نگرشی و رفتاری کارمندان می پردازد. تعهد سازمانی و جابجایی کارکنان توجه زیادی را در میان محققان هتل به خود جلب کرده است. با این حال، تعداد کمی از مطالعات مربوط به هتل ها به شناسایی و بررسی وفاداری نگرشی و رفتاری کارکنان پرداخته اند و یا تأثیر تعهد سازمانی بر وفاداری نگرشی و رفتاری را بررسی کرده اند.

Abstract

High employee turnover has been a concern of the hotel practitioners and academics. Previous research more focused on reducing employee turnover by improving economic incentives. However, psychological incentives are getting more concerned now. This study aims to analyze the psychological mechanism affecting the attitudinal and behavioral loyalty of employees in hotel sector. This study uses organizational commitment theory and regards the hotel employee as an internal customer to construct and verify a conceptual framework. Several important findings are observed. First, affective, normative, and continuance commitment have apparent and varying effects on the attitudinal and behavioral loyalty of employees. Second, the attitudinal loyalty of employees significantly promotes behavioral loyalty. Third, employee trust and satisfaction in hotel sector are vital antecedents of the three dimensions of organizational commitment. These findings have important implications for managing hotel employee turnover and improving the psychological achievements of employees to consequently enhance attitudinal and behavioral loyalty.

Keywords: Organizational commitment, Hotel employee turnover ,Internal customer ,Attitudinal loyalty ,Behavioral loyalty

۶.۱. Discussions

High staff turnover rate and poor employee loyalty have been apparent trends in the hotel sector in recent years and are prevalent in China. The service-oriented behaviors of employees play an increasingly critical role in the success of the said sector; thus, the mechanism of employee loyalty retention must be explored. This research develops and tests an integrated model that examines the antecedents and consequences of hotel employee organizational commitment to investigate the paths of maintaining the attitudinal and behavioral loyalty of employees. Organizational commitment and employee turnover have attracted considerable attention among hotel researchers. However, few hotel-related studies have identified and distinguished between the attitudinal and behavioral loyalty of employees or explored the effect of organizational commitment on attitudinal and behavioral loyalty.

Our study contributes to the literature of employee turnover in the hotel sector by proposing a framework that integrates and verifies the constructs of hotel employee trust, employee satisfaction, organizational commitment, and, especially, attitudinal loyalty and behavioral loyalty of employees. Many extant studies have examined organizational commitment and its relationship with antecedents and consequences. However, to our knowledge, few investigations on hotel employee turnover have integrated the two relations and verified the impact of organizational commitment on attitudinal and behavioral loyalty of employees within a single model. The findings of this study are as follows.

First and most importantly, affective, normative, and continuance commitment have various degrees of effects on the attitudinal and behavioral loyalty of hotel employees. Specifically, affective, normative, and continuance commitment exerts positive effects on attitudinal loyalty of employees. This outcome suggests that a high level of perception of belonging, obligation, and switching costs are effective factors that steer the attitudinal intention of employees toward retaining their relations with their current employers. In addition, affective and continuance commitment significantly affect behavioral loyalty of employees. By contrast, normative commitment does not have such an effect. This observation indicates that employees with positive affection and high perception of switching costs tend to remain loyal to their current jobs. Meanwhile, perceptions of responsibility and morality are not contributing factors for maintaining behavioral loyalty. Therefore, the exclusive emphasis of hotels on enhancing the sense of guilt of employees from deviating from social and professional norms is perhaps not an effective means for reducing employee turnover.

مقالات مرتبط با این موضوع
مقالات مدیریت

مقالات رفتار سازمانی

مقالات تعهد سازمانی

مقالات مدیریت هتل