خانه / مقالات انگلیسی با ترجمه / مدیریت / مقاله انگلیسی رابطه بین اقدامات مدیریت منابع انسانی،محیط اخلاقی و عملکرد سازمانی

مقاله انگلیسی رابطه بین اقدامات مدیریت منابع انسانی،محیط اخلاقی و عملکرد سازمانی

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۲۱ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M862

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده):امرالد

تعداد صفحه انگلیسی:  ۲۱ صفحه PDF

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ :  رابطه بین اقدامات مدیریت منابع انسانی، محیط اخلاقی و عملکرد سازمانی، روابط گمشده: یک تحلیل تجربی

عنوان انگلیسی:

Relationship between human resource management practices, ethical climates and organizational performance, the missing link: An empirical analysis

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M862)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

هدف: هدف از این مقاله بررسی تاثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی (استخدام و گزینش) و عملکرد سازمانی (OP) از طریق نقش میانجی محیط اخلاقی (EC) در سازمان های آموزشی نیجریه است.

طراحی / روش شناسی / رویکرد: داده های کمی از ۱۸۱ سازمان آموزشی که توسط مدیر اجرایی  ارائه شده جمع آوری شد؛ و از مدلسازی معادلات ساختاری با نرم افزار  SmartPLS برای آزمون رابطه ها و اثر میانجی  EC ها استفاده شد.

یافته ها: نتایج نشان داد EC ها در روابط بین اقدامات HRM (استخدام و گزینش) و عملکرد سازمانی نقش میانجی قوی دارند.

محدودیت ها / پیامدهای تحقیق: سیاست گذاران و مدیران در سازمان های آموزشی باید تصمیم گیری های مناسب را برای اتخاذ اقدامات موثر در نظر بگیرند و اقدامات مدیریت منابع انسانی مبتنی بر عملکرد که می تواند رفتار اخلاقی کارمندان و سازمان را تشویق و خلق کند،اجرا کنند. از طریق پذیرش و استفاده از این اقدامات، سازمان های آموزشی می توانند عملکرد سازمانی را بهبود بخشند.

پیامدهای عملی: این مطالعه به درک ارتباط بین HRM و OP با شفاف کردن روابط میان این متغیرها ،کمک می کند. همچنین یافته های این مطالعه در مورد رابطه ی اقدامات مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی به یک رشته و زمینه متفاوت، یعنی موسسات آموزشی، تعمیم داده شده است.

اصالت / ارزش: این مطالعه با استفاده از ادغام EC به عنوان میانجی بین اقدامات HRM و OP، حوزه ادبیات دیدگاه مبتنی بر منابع را توسعه داده است.

کلیدواژگان: مدیریت منابع انسانی،اقدامات مدیریت منابع انسانی، عملکرد سازمانی، محیط اخلاقی، نظریه دیدگاه مبتنی بر منابع

Abstract:

Purpose: The purpose of this paper is to investigate the influence of human resource management (HRM) practices, (recruitment and selection) and organizational performance (OP) through mediation role of ethical climates (ECs) in Nigerian educational agencies.

Design/methodology/approach: Quantitative data were collected from 181 educational agencies represented by director of administration; SmartPLS-SEM was used in testing the relationship, as well as testing the mediating effect of ECs.

Findings: The results revealed strong support for the mediating role of ECs on the relationship between HRM practice (recruitment and selection) and OP.

Research limitations/implications: Policy makers and executives in educational agencies need to consider making appropriate decision in terms of effectively adopt and implement performance-based HRM practices that can encourage and create ethical behavior of employees’ and within organization. Through the adoption and utilization of these practices, educational agencies can enhance OP.

Practical implications: This study contributes to the understanding of the relationship between HRM and OP by clarifying a pathway between these variables. This study also generalizes consistent findings on the HRM practices and OP relationship to a different discipline and context, i.e. educational agencies.

Originality/value: This study adds to the domain of resource-based view by incorporating EC as a mediator between HRM practices and OP.

Keywords: Human resource management, HRM practices, Organisational performance, Ethical climates, Resource based view theory

۴.۴ Implications of the study

The empirical findings of the study show that the role of ECs’ immediate supervisors is deemed to be at the utmost crucial in transforming the employees especially the front line into a valuable human capital, thus displaying leader as the one who “lead the ship” to move forward. Hence, the study findings provide benefits for the line managers and HR/HC managers in service organization towards choosing suitable styles that could polish their abilities and assist in maximizing the profitability of service organization. Moreover, a good leader should come with a strong character and charisma, caring, good listener, negotiable, positive values, continuously guide and mentor the team, “protective” of his/her subordinates, endurance to dealing with office politics and walk the talk in the real corporate world.

Performance appraisal acts an important factor of the function of overall HRM in the State Corporations, ministries and County Governments. On the whole, performance appraisal process is supposed to manage and improved effective feedback and communication. The findings of the study highlight ways of improving OP, communication and feedback ensure that employees being assessed are given information about their performance. For prevention of performance related issues, managers have to communicate vision, mission, and objectives of the organization to ensure employees understand their performance goals. Highly effective communication process should allow one on one discussion of staff performance appraisal issues. The Ministry should give employees opportunity for responding and asking questions that help them improve performance and ensure employees are motivated by appreciating their opinions.

This study contributes to managerial implications for Administrators and Managers, especially in the Public Educational sector setting. Managers are encouraged to invest in terms of time, money, commitment and other resources to implement the effective performance appraisal system. Evidence from this study suggests that organizations should develop EC on the relationship between performance appraisal and OP. Fundamentally, the results of this study will help the managers, administrators, policy makers/stakeholders and policy implementation committee in Nigerian PESA ministries, boards, agencies as well as the parastatals to be encourage and ensure proper and adequate assessment of employees with quick response that can creates ethics among the personnel and the system in general to promote superior performance.

The overall results from this study confirm that HRMP factors (Performance appraisal) contribute towards OP. Thus, Nigerian PESA ministries, boards, agencies should strive to associate the implementation of performance appraisal with EC. Staff motivation through an effective reward system has an important role in encouraging employees to accept changes like performance appraisal system approach without fear. The findings from this study of the mediating effect of EC elements have a number of limitations. Recommendations for future study were provided based on the limitations of the research findings.

مقالات مرتبط با این موضوع
مقالات ترجمه شده مدیریت

مقالات ترجمه شده مدیریت منابع انسانی

مقالات ترجمه شده رفتار سازمانی

مقالات ترجمه شده اخلاق سازمانی

مقالات ترجمه شده عملکر سازمانی