اطلاعیه

مقاله انگلیسی سیستم های کنترل مدیریت در مدیریت پسماند بنادر

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۹ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M836

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده):الزویر

نام مجله: Utilities Policy

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۹ صفحه PDF

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ :  سیستم های کنترل مدیریت در مدیریت پسماند بنادر: شواهد از ایتالیا

عنوان انگلیسی:

Management Control Systems in port waste management: Evidence from Italy

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M836)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

این مطالعه سیستم های کنترل مدیریت (MCS) را در راستای حمایت از فرایندهای تصمیم گیری سازمان بنادر (PA) برای جلوگیری و کاهش اثرات منفی زیست محیطی از جانب شهرهای ساحلی مورد بررسی قرار می دهد. ما بر مدیریت اطلاعات (جمع آوری داده ها، پردازش و گزارش دهی) در سیستم روابط سازمانی داخلی ایجاد شده  بین اعضایی که در ورود، لنگر اندازی و خروج کشتی ها از مسیرهای دریایی درگیر هستند، تمرکز می کنیم که نشان دهیم آیا عملکرد کنترل منحصرا مطابق با قرارداد  MARPOL 73/78 و مقررات بندر است. با توجه به بررسی عمیق مقررات و ادبیات مربوط به مسائل زیست محیطی در شهرهای ساحلی و سیستم های کنترل مدیریت برای پایداری زیست محیطی و بهره وری انرژی در بخش بندر، ما مصاحبه نیمه ساختار مند با کاربران بندر در یک بندر ایتالیایی انجام دادیم. نتایج نشان می دهد که برای بهبود عملکرد، به ویژه در هنگام لنگراندازی کشتی ها، اطلاعات و گزارش های دقیق تر مورد نیاز است همچنین سیستم های کنترل مدیریت می توانند اطلاعات را برای همه ی نقش آفرینان، به ویژه سازمان بنادر، برای تصمیم گیری های توسعه ای در مورد شهرهای ساحلی  فراهم کند. شاخص های عملکرد کلیدی (KPIs) برای اندازه گیری و کنترل اثربخشی و بهره وری فرآیندهای مدیریت پسماند در بخش بندر ایجاد شده است.   مفاهیم نظری و مدیریتی مورد بحث قرار گرفته شد.

کلیدواژگان: سیستم های کنترل مدیریت، مدیریت پسماندها، شاخص های عملکرد کلیدی (KPIs)

Abstract

This study investigates Management Control Systems (MCS) in supporting Port Authority (PA) decision-making processes to prevent and reduce negative environmental effects from seaports. We focus on information management (data collecting, processing and reporting) in the inter-organisational relationships system established among the stakeholders involved in the arrival, mooring and departure of ships in port destinations, evidencing whether the control function exclusively consists of compliance with the MARPOL 73/78 convention and port regulations. Drawing on a deep review of the regulations and literature on environmental issues in seaports and MCS for environmental sustainability and energy efficiency in the port sector, we conducted semi-structured interviews with port users in one Italian seaport. The results show that more detailed information and reporting are needed to improve performance, especially during the mooring of the ships, as well as, MCS could support information for all players, especially the PA, in making developmental decisions about seaports. Key Performance Indicators (KPIs) are provided for measuring and controlling the effectiveness and efficiency of the waste management process in the port sector. Theoretical and managerial implications are discussed.

Keywords: Management control systems,Waste management,Key performance indicators (KPIs)

Introduction

Over the last thirty years, both researchers and practitioners have paid growing attention to the negative environmental impacts of port operations and development.

A system of environmental regulation, rules for compliance and rigid scrutiny are needed for the port industry considering the high price related to climate change and global warming deriving from port activities and operations. Indeed, ports must record high levels of environmental performance to meet societal expectations and community support if they plan to grow (ESPO, 2012; Lam and Notteboom, 2014; Acciaro, 2015). The environmental issues in the port industry are very challenging in terms of the need to modify logistics and minimise emissions from existing and future port activities.

Ports tend to assume environmentally sustainable and energy efficient behaviour, allowing some authors to introduce the concept of “green ports” as one of the first frameworks for aware and sustainable port strategies, where “a green port will lead to positive outcomes on [a] port’s customer retention and economic performance” (Lam and Van de Voorde, 2012: 424). Green ports thus develop, implement and monitor practices for preventing and reducing their environmental impacts above the requirements for regulatory compliance (Acciaro, 2015).

Within green ports, social, economic and environmental dimensions can be considered (Elkington, 1997; Henriques and Richardson, 2004), encouraging voluntary environmental and sustainable practices beyond the regulations (Acciaro, 2015).

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی ترجمه شده مدیریت

مقالات ترجمه شده مدیریت دولتی

مقالات ترجمه شده سیستم های اطلاعات مدیریت

مقالات ترجمه شده مدیریت زیست محیطی