اطلاعیه

مقاله انگلیسی سیاست های بازاریابی و موجودی در زنجیره تامین محصول فاسد شدنی

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۰ دارای ۱۶ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M904

سال نشر: ۲۰۲۰

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: International Journal of Production Economics

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۶ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۰ :  سیاست های بازاریابی و موجودی در زنجیره تامین محصول فاسد شدنی

عنوان کامل انگلیسی:

Inventory and marketing policy in a supply chain of a perishable product

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M904)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

ما یک زنجیره تامین دو رده ای که شامل یک تولید کننده و یک خرده فروش  می باشد و در بازی استاکلبرگ شرکت می کنند که در آن قراردادهای قیمت عمده فروشی را برای محصول فاسد شدنی تعیین می کنند، بررسی می کنیم. تقاضای محصول به قیمت فروش، سرمایه گذاری در تبلیغات و مدت زمانی که یک محصول قبل از فروش بدون استفاده باقی می ماند، بستگی دارد. سرمایه گذاری در تبلیغات می تواند توسط تولیدکننده، یا خرده فروش یا به شیوه مشارکتی انجام شود. طرفین یک سیاست مقدار سفارش اقتصادی را به کار می گیرند، که در آن مدت چرخه به صورت درونی توسط رهبر زنجیره تامین تعیین شده است. ما تصمیم گیری های طرفین  در مورد قیمت گذاری، سرمایه گذاری تبلیغاتی و طول چرخه را مدل سازی می کنیم، و همچنین بررسی می کنیم که چگونه موازنه قدرت های مختلف  بین طرفین بر تصمیمات آنها و دیگر اقدامات زنجیره تامین در موازنه تاثیر می گذارد. به طور ویژه، ما دو مورد را تجزیه و تحلیل می کنیم: تولیدکننده- رهبر و خرده فروش-رهبر. برای هر یک، موازنه  به دو شکل از تقاضا به دست می آید (یکی که در آن اثرات قیمت و تبلیغات بر تقاضا ، افزایشی(حاصل جمع اثرات) است و یکی که در آنها حاصل ضرب اثرات است). ما دریافتیم که برای یک نوع سرمایه گذاری تبلیغاتی مشخص (مشارکتی / غیر مشارکتی) و یک مدت چرخه معین، سود متغیر هر یک از طرفین تنها با توجه به نقش طرفین در بازی (رهبر / پیرو)، و نه هویت آن ( تولید کننده / خرده فروش) مشخص می شود. این نتیجه برای فرمول بندی کلی تابع هزینه تبلیغات و تقاضا معتبر است. جالب توجه است، نوع سرمایه گذاری تبلیغاتی (مشارکتی / غیر مشارکتی) وابسته به رشته ای از تصمیمات می باشد، در حالی که در موازنه، مشارکت هر یک از طرفین در سرمایه گذاری تبلیغاتی تنها توسط قدرت کانال آن تعیین می شود.

کلیدواژگان: زنجیره تامین، محصول فاسد شدنی، تبلیغات، تخصیص حق تصمیم، EOQ

۷.نتیجه گیری

در این مطالعه، ما یک زنجیره تامین شامل یک تولید کننده و یک خرده فروش محصولات فاسد شدنی که قراردادهای قیمت عمده فروشی تنظیم می کنند را مورد بررسی قرار دادیم. ما هشت مدل مختلف را بررسی کردیم که با توجه به هویت رهبر زنجیره تامین، شکل تقاضا و نوع تبلیغات (مشارکتی / غیر مشارکتی) متفاوت بودند. ابتدا، نتایج کلی مربوط به تصمیم گیری ها و سود های طرفین را در مدل های مختلف ارائه دادیم…

Abstract

We investigate a two-echelon supply chain comprising a manufacturer and a retailer, who are engaged in a Stackelberg game in which they set the terms of a wholesale price contract for a perishable product. Product demand depends on the selling price, the investment in advertising, and the time a unit spends on the shelf before being sold. The investment in advertising can be made either by the manufacturer, by the retailer or in a cooperative manner. The parties apply an economic order quantity policy, where the cycle length is set endogenously by the leader of the supply chain. We model the decisions of the parties regarding pricing, advertising investment and cycle length, and we investigate how different power balances between the parties affect their decisions and other supply chain measures at equilibrium. In particular, we analyze two cases: manufacturer- leader and retailer-leader. For each one, equilibrium is obtained for two demand forms (one in which the effects of price and advertising on demand are additive, and one in which they are multiplicative). We find that for a given type of advertising investment (cooperative/non-cooperative) and a given cycle length, the variable profit of each party is determined only by that party’s role in the game (leader/follower) and not by its identity (manufacturer/retailer). This result is valid for general formulations of the advertising cost function and of the demand. Interestingly, the type of advertising investment (cooperative/non-cooperative) depends on the sequence of decisions, where at equilibrium, the participation of each party in the advertising investment is determined only by its channel power.

Keywords: Supply chain, Perishable product, Advertising ,Decision rights allocation, EOQ

۱.Introduction

Management of supply chains involving perishable products—- broadly defined as products with a short lifetime or that deteriorate over time (e.g., fresh foods, agricultural products, pharmaceuticals and medications, among others)—is a notoriously difficult problem with many specific challenges (e.g., Kouki et al., 2013; Kouki et al., 2015; Kouki et al., 2018; Haijema and Minner, 2016). These challenges arise from the fact that perishable products lose their quality and value over a specified time period even when handled correctly throughout the supply chain. Yet, the need for effective policies to manage supply chains of perishable products is becoming increasingly salient, as the standard of living is rising and consumers are increasingly seeking out high-quality fresh foods, as opposed to canned, frozen or otherwise nonperishable goods. For example, according to Li and Teng (2018), the sales mix in the US grocery industry comprises 50% perishable foods, 30% nonperishable foods and 20% nonfood items. Moreover, fresh food accounts for up to 40 percent of grocers’ revenue and one-third of the cost of goods sold (Glatzel et al., 2016)…

۷.Conclusion

In this study, we analyzed a supply chain comprising a manufacturer and a retailer of a perishable product, who are setting the terms of a wholesale price contract. We investigated eight different models, which differed according to the identity of the leader of the supply chain, the demand form, and by the type of advertising (cooperative/ non-cooperative). First, we provided general results related to the parties’ decisions and profits in the different models considered. In particular, we found that for a given type of advertising, at conditional equilibrium (i.e., when the cycle length is given): (i) the leader’s (follower’s) net unit profit margin and the variable profit per cycle are independent of the leader’s identity (manufacturer/retailer); (ii) the leader’s identity has no effect on the selling price, the advertising level and the supply chain’s total variable profit per cycle. These two results are valid for any cost function of advertising and for any form of the marketing effect on demand. Another general result is that the choice between cooperative and non-cooperative advertising depends on which decision is made first: investment share or advertising investment level…

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ۲۰۲۰ و ۲۰۱۹ مدیریت

مقالات جدید  مدیریت صنعتی

مقالات جدید مهندسی صنایع

مقالات جدید بازاریابی ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰

مقالات جدید مدیریت بازرگانی

مقالات مدیریت زنجیره تامین

مقالات مدیریت تولید

مقالات سیاست های سازمان