مقاله انگلیسی فشارهای نهادی و بلوغ مدیریت زیست محیطی شرکت

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۲۰ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M923

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

نام مجله Management of Environmental Quality: An International Journal

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۲۰ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ :  فشارهای نهادی (سازمانی) و بلوغ مدیریت زیست محیطی شرکت

عنوان کامل انگلیسی:

Institutional pressures and corporate environmental management maturity

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M923)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

هدف – هدف از این مقاله بررسی این موضوع می باشد که چگونه استراتژی مدیریت زیست محیطی شرکت در مراحل مختلف بلوغ مدیریت زیست محیطی (EMM) تحت تأثیر نیروهای نهادی (سازمانی) در سازمان های خدماتی کشورهای در حال توسعه می باشد.

 طراحی / روش شناسی / رویکرد – نویسندگان از روش مطالعه چند نمونه ای در این مطالعه استفاده کردند. فشارهای ایزومورفیک (هم شکل) سازمانی (اجباری، تقلیدی و هنجاری) در مراحل مختلف EMM به عنوان چارچوب تحلیلی مورد استفاده قرار گرفت.

یافته ها – در این مطالعه عمدتا فشارهای اجباری، استراتژی های مدیریت زیست محیطی شرکت را در مرحله واکنش گری شکل می دهند، در حالی که فشارهای تقلیدی بیشترین تاثیر را در مرحله یکپارچه سازی درونی دارد. ترکیب فشارهای تقلیدی و هنجاری بر استراتژی های زیست محیطی در مرحله یکپارچه سازی خارجی تاثیر می گذارند. علاوه بر این، بر اهمیت فشار های سازمانی مختلف در پیشبرد سازمان ها در کشورهای در حال توسعه برای بهره مندی از سطوح بالاتر EMM  تاکید می شود.

اصالت / ارزش – این مقاله یک رویکرد نظری جدید ارائه می دهد که اهمیت توجه به اثر نهادی فرآیند بالا به پایین انتشار و روند متقابل همزمان نوآوری را نشان می دهد که توسط فعالان سازمانی سطح پایین تر شکل می گیرد و اقدامات مدیریت زیست محیطی را در راستای EMM شرکت تغییر می دهد.

کلید واژگان: بلوغ مدیریت زیست محیطی، کشورهای در حال توسعه، تئوری نهادی، بخش خدمات، استراتژی های مدیریت پایدار

۱.مقدمه

توجه روزافزونی به مسائل جاری زیست محیطی جهانی وجود دارد که محدوده و مقیاس آن در دهه های گذشته به صورت قابل ملاحظه ای گسترش یافته است (Jabbour، ۲۰۱۰؛ Mysterud، ۲۰۱۷؛ Welford، ۲۰۱۳). از آنجا که بسیاری از محققان، شرکت ها را مسئول بسیاری از این مشکلات زیست محیطی و اجتماعی می دانند (Herold & Lee، ۲۰۱۷؛ Schaltegger and Wagner، ۲۰۱۱؛ Schaltegger et al.، ۲۰۱۶؛ Sonenshein، ۲۰۱۶). فشارهای قانونی و اجتماعی روزافزونی  بر کسب و کارها ایجاد شده است، که موجب افزایش مسئولیت شرکت در مورد مسائل زیست محیطی و اجتماعی در تمام سطوح عملیاتی شده است (El-Kassar and Singh, 2018; González-Benito and González-Benito, 2006; Judge et al., 2010; Maialle and Jabbour, 2014; Lee et al., 2017; Ormazabal and Sarriegi, 2012; Schaltegger and Wagner, 2011; Sonenshein, 2016). این تقاضاها موجب توجه به پایداری محیط زیست در مجامع هیئت مدیره شرکت ها در سراسر جهان شده است (Calza et al.، ۲۰۱۶، Dixon-Fowler et al.، ۲۰۱۷؛ Landrum، ۲۰۱۷) در حالی که ایجاد مدیریت زیست محیطی شرکت یکی از وظایف مهم شرکت ها در مشارکت برای  دستیابی به توسعه پایدار است (Buysse and Verbeke، ۲۰۰۳؛ Fujii and Managi، ۲۰۱۶)….

۷.نتیجه گیری

این مطالعه تأثیر فشارهای نهادی را بر اقدامات مدیریت زیست محیطی سازمان های خدماتی در سطوح مختلف EMM در بخش هتل سریلانکان را شناسایی کرده است. اهمیت توجه به اثر نهادی فرآیند بالا به پایین انتشار و روند متقابل همزمان نوآوری را برجسته می کند که توسط فعالان سازمانی سطح پایین تر شکل می گیرد و اقدامات مدیریت زیست محیطی را در راستای EMM شرکت تغییر می دهد…

Abstract

Purpose – The purpose of this paper is to examine how corporate environmental management strategies at different environmental management maturity (EMM) stages are influenced by institutional forces in the service sector organizations of a developing country.

Design/methodology/approach – The authors used a multiple case study approach in this study. Institutional isomorphic pressures (coercive, mimetic and normative) at different EMM stages were used as the analytical framework.

Findings – The study finds coercive pressures largely shape the corporate environmental management strategies at the reactive stage while mimetic pressures have the greatest influence on the internal integration stage. Combined mimetic and normative pressures influence the environmental strategies at the external integration stage. Further, it emphasizes the importance of various institutional pressures in propelling the organizations in the developing countries to benefit from higher levels of EMM.

Originality/value – This paper offers a new theoretical approach that highlights the importance of considering the institutional influence of the top-down process of diffusion and simultaneous counter-process of invention by which the lower level organizational actors shape and change their environmental management practices for corporate EMM.

Keywords: Corporate environmental management maturity, Developing countries, Institutional theory, Service sector, Sustainable management strategies

۱.Introduction

There is growing attention to current global environmental problems whose scope and scale have expanded considerably over the past decades ( Jabbour, 2010; Mysterud, 2017; Welford, 2013). Since many researchers consider companies to be responsible for many of these environmental and social problems (Herold and Lee, 2017; Schaltegger and Wagner, 2011; Schaltegger et al., 2016; Sonenshein, 2016), there is growing regulatory and social pressure on businesses expanding their corporate responsibility to include environmental and social issues at all levels of operation (El-Kassar and Singh, 2018; González-Benito and González-Benito, 2006; Judge et al., 2010; Maialle and Jabbour, 2014; Lee et al., 2017; Ormazabal and Sarriegi, 2012; Schaltegger and Wagner, 2011; Sonenshein, 2016). These demands have taken environmental sustainability into the boardrooms of corporations worldwide (Calza et al., 2016; Dixon-Fowler et al., 2017; Landrum, 2017) while making corporate environmental management an important function of companies in contributing toward sustainable development (Buysse and Verbeke, 2003; Fujii and Managi, 2016).

۷.Conclusions

The study identified the influence of institutional pressures on the corporate environmental management practices of service sector organizations at different EMM levels taking the Sri Lankan hotel sector. Our study highlights the need to consider the institutional influences in the discussion of corporate EMM so as to generate a better understanding of the top-down process of diffusion and the simultaneous counter-process of invention by which the lower level organizational actors shape and change their environmental management practices. It is also suggested that developing countries lack necessary regulatory and other coercive institutional capacity or mechanisms to foster higher order EMM. Thus, the development of environmental management strategies has been largely left in the hands of normative and mimetic institutions.

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات جدید مدیریت

مقالات جدید مدیریت زیست محیطی

مقالات جدید رفتار سازمانی

مقالات جدید درباره کشورهای در حال توسعه

مقالات جدید مدیریت پایداری سازمان