اطلاعیه

مقاله انگلیسی عملکرد نوآوری محصولات جدید در صنایع با تکنولوژی پیشرفته

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۰ دارای ۱۲ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M913

سال نشر: ۲۰۲۰

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله International Journal of Production Economics

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۲  صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۰ :  عملکرد نوآوری محصولات جدید در صنایع با تکنولوژی پیشرفته (هایتک) در چین

عنوان کامل انگلیسی:

Innovation performance of new products in China’s high-technology industry

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M913)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

ارزیابی عملکرد نوآوری محصولات جدید در صنایع با تکنولوژی پیشرفته (هایتک)، منجر به ارزیابی کیفیت نوآوری می شود. بنابراین، بازده عملیاتی شرکت ها را بهبود می بخشد که برای سیاستگذاری نوآوری بسیار مهم است. این مقاله یک چارچوب نظری را برای ارزیابی عملکرد نوآوری ارائه می دهد که در آن سهم بودجه توسعه محصول جدید به چندین بخش شامل اختراع، مدل کاربردی و ثبت اختراع طراحی ظاهری، تقسیم می شود. بر اساس این چارچوب، الاستیته (حساسیت) ثبت اختراع به درآمد فروش محصول جدید تقسیم بر حساسیت بودجه توسعه محصول جدید به درآمد فروش محصول جدید ،به عنوان شاخصی برای ارزیابی عملکرد نوآوری محصولات جدید استفاده می شود. با در نظر گرفتن داده های پانل صنایع با تکنولوژی پیشرفته در استان های چین ، روابط بین متغیرها، از جمله تعدادی از ثبت اختراعات، بودجه توسعه محصول جدید، بودجه تحقیق و توسعه و درآمد فروش محصول جدید، با استفاده از داده های پانل ، مدل معادلات همزمان، آزمون علیت گرنجر، مدل رگرسیون آستانه پانلی (PTR) و مدل اتورگرسیون بردار بیزین (BVAR) ،به طور جامع مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که عملکرد نوآوری محصولات جدید در صنایع با تکنولوژی پیشرفته در چین که تنها ۴۲.۹٪ بود، رضایتبخش نبود. علیرغم عملکرد ضعیف ثبت اختراع، صنایع پیشرفته در چین پتانسیل رشد بالایی را نشان می دهند و در حال ورود به دوره ی تغییر برای بهبود کیفیت نوآوری هستند. عملکرد کلی سرمایه گذاری در توسعه محصولات جدید رضایت بخش بود. سهم بودجه های توسعه محصول جدید با افزایش مقیاس سازمانی و افزایش درآمد فروش محصول ،افزایش یافته است.

کلمات کلیدی: صنایع با تکنولوژی پیشرفته، عملکرد نوآوری، ثبت اختراع، بودجه توسعه محصول جدید، درآمد فروش محصول جدید

۱.مقدمه

  در جوامع اقتصاد کشاورزی، زمین مهمترین دارایی می باشد، ماشین به عنوان مهمترین دارایی در جوامع اقتصاد صنعتی تبدیل می شود، در حالی که دارایی معنوی نامشهود تبدیل به دارایی اصلی در جوامع سوپر صنعتی می شود (Alvin Toffler، ۱۹۸۱). در جوامع اقتصادی دانش بنیان مدرن، دارایی های دانشی با محصولات و خدمات ظاهر می شوند، محصولات جدید به صورت سطح دانش محصولات و خدمات شرکت تجسم می شوند…

۴.۱ نتیجه گیری

اولا، عملکرد نوآوری محصولات جدید در صنایع پیشرفته (هایتک) چین به طور کلی سطح بالایی ندارد. چارچوب نظری این مقاله این است که توسعه محصول جدید به طور عمده از طریق بهبود ثبت اختراعات، ثبت اختراع مدل های کاربردی، ثبت اختراع طراحی و فرایندهای تولید، از جمله مهمترین ثبت اختراعات می باشد…

Abstract

Innovation performance assessment of new products in a high-technology industry is conducive to assessing the quality of innovation. Therefore, it improves the operational efficiency of enterprises. It is of great significance for innovation policy-making. This paper presents a theoretical framework for evaluating innovation performance in which the contribution of new product development funds is divided into several elements, including invention, utility model, and appearance design patents. Based on this framework, the elasticity of invention patents to new product sales revenue is divided by the elasticity of new product development funds to new product sales revenue, and the result is used as an indicator to evaluate the innovation performance of new products. Taking the interprovincial panel data of China’s high-technology industry as an example, the relationships between the variables, including number of invention patents, new product development funds, R&D funds, and new product sales revenue, were studied comprehensively by using a panel data simultaneous equation model, Granger causality tests, a panel threshold regression (PTR) model, and a Bayesian vector autoregressive (BVAR) model. The results showed that the overall innovation performance of new products in China’s high-technology industry, which reached only 42.9%, was unsatisfactory. Despite the poor performance of invention patents, the high-technology industry in China showed strong developmental potential and is entering a transformation period for innovation quality improvement. The overall performance of investments in developing new products was satisfactory. The contribution of new product development funds increased as the enterprise scale increased and as new product sales revenue increased.

Keywords: High-technology industry, Innovation performance ,Invention patents ,New product development funds, New product sales revenue

۱.Introduction

 In agricultural economy society, land is the most important property, machinery becomes the most important property in industrial economy society, while intangible intellectual property turns to the main property in super-industrial economy society (Alvin Toffler, 1981). In the modern knowledge economy society, the knowledge assets are manifested by products and services, new products embody the knowledge level of enterprise products and services. The evaluation of new products innovation performance is essential to assess the new products knowledge reserve. Developing new products is an important activity through which enterprises improve their operational efficiency and maintain a competitive advantage. In today’s dynamic environment, quality innovation and new product development (NPD) are the key factors in gaining competitive advantage (Nachiappan and Angappa et al.)From a resource-based perspective, R&D of new products involves a large number of technical resources that support important activities related to technology prediction, product R&D, manufacturing, and process innovation and are difficult for other competitors to reproduce (Schoenecker and Swanson, 2002).

۴.۱. Conclusions

Firstly, the innovation performance of new products in China’s hightech industry is generally not high. The theoretical framework of this paper is that new product development is mainly innovated through improvement of invention patents, utility model patents, design patents and production processes, among which the more important is invention patents. To roughly estimate innovation performance of new products, the proportion of the elasticity of invention patents to total elasticity of new product development funds can be used. Due to the reason that the elasticity of invention patents number in the simultaneous equation has not passed the statistical test, the panel threshold regression further estimates that innovation performance of new products in China’s high-tech industry is only 42.9%, less than 50%, and the overall level is low.

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات جدید مدیریت

مقالات جدید مدیریت صنعتی

مقالات جدید مهندسی صنایع

مقالات جدید ارزیابی عملکرد

مقالات جدید نوآوری سازمانی

مقالات جدید مدیریت تولید