اطلاعیه

مقاله انگلیسی مشارکت مشتری در جامعه برند تجارت الکترونیک: مقایسه تجربی از مدل های جایگزین

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال ۲۰۱۸ دارای ۲۵ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M831

سال نشر: ۲۰۱۸

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

نام مجله: Journal of Research in Interactive Marketing

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۲۵ صفحه PDF

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۱۸ :  مشارکت مشتری در جامعه برند تجارت الکترونیک: مقایسه تجربی از مدل های جایگزین

عنوان انگلیسی:

Customer engagement in an e-commerce brand community An empirical comparison of alternate models

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M831)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

هدف:  هدف از این مطالعه، طرح یک چارچوب مفهومی برای مشارکت مشتری در زمینه رسانه های اجتماعی در بازارهای نوظهور است. سه مدل رقابتی از مشارکت مشتری شناسایی و بررسی شدند تا به مناسبترین مدل در این زمینه دست یابیم. چارچوب مفهومی جایگزین شامل ساختارهای مشارکت فعال، اعتماد جامعه و تعهد جامعه در رابطه با مشارکت مشتریان است.

طراحی / روش شناسی / رویکرد: داده ها با استفاده از پرسشنامه های ارسال شده به پاسخگویان از طریق ایمیل ، جمع آوری شد. سپس مدل سازی معادلات ساختاری برای رسیدن به مناسبترین مدل و آزمون تجربی برای بررسی روابط میان سازه ها نیز استفاده شد.

یافته ها: مطالعه از طریق روش مقایسه تجربی چارچوب های مفهومی جایگزین، یک چارچوب مشارکت مشتری را به بهترین نحو برای پوشش رسانه های اجتماعی برای بازارهای نوظهور ارائه می دهد. این مطالعه نیز مشارکت فعال، اعتماد جامعه و تعهد جامعه را به عنوان عامل موثر  برای مشارکت مشتری معرفی می کند. مشارکت فعال بیشتر به عنوان شرط لازم برای مشارکت مشتری بر اساس ارزیابی تطبیقی این چارچوب ها شناسایی شده است.

محدودیت های تحقیق / پیامدها: در حالی که در مورد ماهیت مشارکت مشتریان هیچ اجماعی وجود ندارد، این مطالعه بینش هایی را به بازاریابان از نظر مدیریت مشارکت مشتری در جوامع برند خود، ارائه می دهد. این مطالعه نقش و اهمیت تحریک مشتری به مشارکت فعال در جامعه ی برند را مشخص می کند. علاوه بر این، اعتماد جامعه و تعهد جامعه نیز به عنوان شرط لازم برای  مشارکت مشتری، مشخص شد  و به خصوص تعهد که نقش برجسته تری در این چارچوب ایفا می کند.

اصالت / ارزش: در میان محققان درمورد شبکه های  قانون مدار در محیط های مشارکت مشتری، هیچ اجماعی وجود ندارد. علاوه بر این، تعداد بسیار کمی از این مطالعات در زمینه بازارهای نوظهور به این ساختار متمرکز شده است. در نتیجه این مطالعه تلاش می کند شکاف فوق را با بررسی چارچوب های مفهومی جایگزین که شامل مشارکت مشتری در زمینه رسانه های اجتماعی برای بازارهای نوظهور هستند ، ببندد.

کلمات کلیدی: شبکه های اجتماعی، تجارت الکترونیک، اینترنت رفتار مصرف کننده، جوامع مجازی، بازاریابی هزاره

Abstract:

Purpose: The purpose of this study is to outline a conceptual framework for customer engagement in the context of social media for emerging markets. Three competing models of customer engagement were identified and tested to arrive at the best suited model for the given contexts. The alternative conceptual frameworks involve the constructs of active participation, community trust and community commitment in relation to customer engagement.

Design/methodology/approach: Data were collected using questionnaires sent via e-mail to respondents. Structural equation modelling was then used to arrive at the best suited model, while also empirically testing for the relationships among the constructs.

Findings: The study, by way of an empirical comparison of alternative conceptual frameworks, presents a customer engagement framework best suiting the social media context for emerging markets. The study also outlines active participation, community trust and community commitment to be acting as antecedents to customer engagement. Further active participation is identified as a necessary antecedent to customer engagement based on the comparative assessment of the frameworks.

Research limitations/implications: While there is not much consensus on the nature of customer engagement, the study offers insights to marketers in terms of managing customer engagement with their brand communities. The study identifies the role and importance of inducing active participation in a brand community context. Further, it also identifies community trust and community commitment to be occurring as antecedents to customer engagement, with commitment implying for a more pronounced role in the framework.

Originality/value: There is no consensus among researchers regarding the nomological network surrounding customer engagement. Further, very few of these studies have focussed on this construct in the context of emerging markets. This study thus attempts to close the above gap, by testing for alternative conceptual frameworks involving customer engagement, in the context of social media for emerging markets.

Keywords: Social networks, E-commerce, Consumer behaviour internet, Virtual communities, Millennial marketing

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ترجمه شده مدیریت

مقالات ترجمه شده مدیریت بازرگانی

مقالات ترجمه شده رفتار مشتری

مقالات ترجمه شده برند

مقالات ترجمه شده تجارت الکترونیک

مقالات ترجمه شده فناوری اطلاعات