اطلاعیه

مقاله انگلیسی تاثیر کارت امتیازی متوازن بر عملکرد کیفی سازمان های داروسازی

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۲۷ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M924

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

نام مجله Industrial and Commercial Training

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۲۲ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ :  آیا کارت امتیازی متوازن می تواند عملکرد کیفی سازمان های داروسازی را افزایش دهد؟

عنوان کامل انگلیسی:

Could the balanced scorecard enhance pharmaceutical organisations’ quality performance?

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M924)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

هدف – هدف از این مقاله بررسی رابطه بین ویژگی های کارت امتیازی متوازن (BSC) و عملکرد کیفی و اثر تعدیل گر احتمالی عملکرد کیفی در رابطه بین BSC و عملکرد تجاری، می باشد. یافته های مثبت  از سازمان های داروسازی چند ملیتی در مصر ممکن است به شرکت های داروسازی ملی کمک کنند تا با استفاده از ابزار (BSC) در سیستم مدیریت کیفیت خود، عملکرد خود را بهبود بخشند.

طراحی / روش شناسی / رویکرد – در این تحقیق یک روش کمّی برای انجام یک نظرسنجی استفاده شده و داده های تجربی از ۲۸ سازمان داروسازی چند ملیتی در مصر جمع آوری شد، ۱۲۵ پرسشنامه معتبر برای تحلیل بیشتر مورد استفاده قرار گرفت و مدل تحقیق با استفاده از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری از طریق آنالیز نرم افزاری ساختار لحظه ای ، مورد بررسی قرار گرفت.

یافته ها – یافته های این تحقیق تجربی نشان داد که ویژگی های BSC به طور  مثبت و معناداری با عملکرد کیفی رابطه دارد ، همچنین تبدیل استراتژی به عملیات دارای قویترین رابطه است، رابطه ایجاد بازخورد / یادگیری و ارتباطات یک رابطه متوسط است، در حالیکه رابطه هم ترازی در حضور ویژگی های دیگر ناچیز است. علاوه بر این، ویژگی های BSC به طور مستقیم و غیرمستقیم با عملکرد تجاری ارتباط مثبت معناداری دارد و عملکرد کیفی اثر تعدیل گر دارد. همچنین تحقیقات نشان می دهد که عملکرد کیفی ارتباط معنادار و مثبتی با عملکرد تجاری دارد.

محدودیت های تحقیق / مفاهیم – مفهوم کلی تحقیق این است که BSC قطعا به عنوان یک زیرساخت در جهت رشد سیستم مدیریت کیفیت عمل می کند. فرآیندهای BSC که در این تحقیق ارائه شده ،تأکید می کنند که این ابزار نه تنها معیارهای مالی و غیر مالی را برای اندازه گیری عملکرد ادغام می کند؛ بلکه این یک سیستم مدیریت عملکرد است که سیستم کیفیت را تقویت می کند و به هماهنگ سازی استراتژی ها و اهدافی که منجر به بهبود سطوح عملکردی می شود، کمک می کند.

مفاهیم عملی – این مطالعه نشان می دهد که روش های BSC از عملکرد کیفی / تجاری سازمانی حمایت می کند. بنابراین، مدیران باید به طور مداوم استراتژی های خود را اصلاح و توسعه دهند، منابع کافی را برای دستیابی به اهداف اقدامات استراتژیک خود اختصاص دهند تا بتوانند عملکرد تجاری ممتازی را به دست آورند.

اصالت / ارزش – مطالعات متعددی به بررسی تاثیر برخی از ویژگی های BSC بر عملکرد کیفی پرداخته اند.  با این حال، این تحقیق به طور هم زمان ارتباط میان چهار ویژگی را با عملکرد کیفی / تجاری بررسی می کند. علاوه بر این، هیچ تحقیق قبلی در مورد اثرات تعدیل گر عملکرد کیفی در رابطه بین BSC و عملکرد تجاری، به ویژه در شرکت های داروسازی مصر، به طور جامع مورد مطالعه قرار نگرفته است.

کلمات کلیدی: عملکرد تجاری، عملکرد کیفی

Abstract 

Purpose – The purpose of this paper is to investigate the relationship between balanced scorecard (BSC) attributes and quality performance and the possible moderating effect of quality performance on the relationship between BSC and business performance. The positive findings from the multinational pharmaceutical organisations in Egypt may help the national pharmaceutical companies to improve their performance when incorporating the same tool (BSC) in their quality management system.

Design/methodology/approach – This research employs a quantitative approach to conduct a survey, and empirical data were drawn from 28 multinational pharmaceutical organisations in Egypt, 125 correct questionnaires were used for further analysis, and the research model was tested using the structural equation modelling technique by analysis of moment structures software.

Findings – The findings of the empirical research reveal that the BSC attributes significantly and positively relate to quality performance where strategy translated to operations has the strongest relationship, providing feedback/learning and communication have a moderate relationship, whereas alignment relation is negligible in the presence of other attributes. Additionally, BSC attributes have a significant positive relationship with business performance directly and indirectly and quality performance is the moderator. Also, the research suggests that the quality performance has a significant and positive relationship with business performance.

Research limitations/implications – The overall research implication is that the BSC certainly acts as a ground foundation for consolidating the quality management system. The BSC practices presented in this research emphasise that this tool is not just an integration of financial and non-financial metrics that measure performance; rather, it is a performance management system that reinforces the quality system and helps to harmonise the strategy and goals that leads to improvement in the performance levels.

Practical implications – The study shows that BSC practices support the organisational quality/business performances. Therefore, managers must develop and continuously refine their strategies, allocate sufficient resources for achieving targets of strategic measures, in order to achieve superior business performance.

Originality/value – Several studies approached the effect of some of BSC attributes on quality performance; yet, this research considers the association between the four attributes collectively with quality/business performance. Additionally, no previous research has comprehensively studied the moderating effects of quality performance on the relation between BSC and business performance, especially in pharmaceutical companies in Egypt.

Keywords: Business performance, Quality performance

۱.Introduction

In today’s international business environment, knowledge-based organisations are comprised entirely of intangible assets, whereas tangible assets have become less critical. It is well recognised that these intangible assets like quality, customer relationships and new drug design create value within organisations. However, traditional financial measures are not suitable for measuring their performance. Hence, there was a need for creating different performance measurement systems (PMS) (Soderberg, 2006) like integrated PMS (Nanni et al., 1992), Balanced scorecard (BSC) (Kaplan and Norton, 1992) and performance prism (Neely et al., 2002). This research will focus on the most popular and widely adopted PMS, namely, BSC.

۶.Conclusion

In response to RQ1, the finding from the simple regression provides empirical evidence that BSC practices significantly and positively correlate to quality performance. However, strategy appears to have the most significant correlation with quality performance, whereas feedback/learning and communication seem to have less contribution to the relationship and alignment of strategy has a negligible contribution. In response to RQ2, the findings from the SEM suggest that quality performance has a significant and strong positive relationship with business performance, in terms of both market share and sales margin. This suggests that the realisation of quality performance as a result of BSC implementation has led to enhanced business performance; hence, this provides additional evidence to the assumption that BSC is positively related to business performance, directly and indirectly, which is RQ3. Results from the SEM provide an answer to the third question that the BSC not only contributes directly to business performance but also has a contribution through BSC association with quality performance. This implies that the organisations that want to achieve improved business performance are encouraged to implement BSC in its management system as a prerequisite for achieving quality performance that will eventually lead to higher business performance as suggested by this research and previous studies such as Patyal et al. (2017) and Zu et al. (2008).

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات جدید مدیریت

مقالات جدید مدیریت عملکرد

مقالات ترجمه شده مدیریت کیفیت

مقالات ترجمه شده کارت امتیازی متوازن

مقالات جدید مدیریت بازرگانی

مقاله در مورد مدیریت بیمارستان با ترجمه فارسی