اطلاعیه

مقاله انگلیسی پویایی ساختار سرمایه شرکت های منطبق با اسلام در مقابل شرکت های غیر منطبق: شواهدی از پاکستان

سلام دوست من ، توی این پست براتون یه مقاله انگلیسی رایگان جدید که در دسته مقالات اقتصاد هست، منتشر کردیم. این مقاله یه مقاله ISI و علمی پژوهشی هست که توی پایگاه  امرالد در سال ۲۰۲۳ منتشر شده. فایل انگلیسی ۱۸ صفحه PDF هست بخش هایی از مقاله انگلیسی ترجمه شده که قبل از سفارش می تونید کیفیت ترجمه رو بررسی کنید. برای سفارش ترجمه کامل مقاله روی گزینه ثبت سفارش ترجمه کلیک کنید بعد از ثبت سفارش پیش فاکتور از طریق ایمیل و پیامک خدمتتون ارسال میشه. اگر سوالی بود می تونید زیر این پست کامنت بزارید سریع جوابتونو میدم.

کد محصول: H926

سال نشر: ۲۰۲۳

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

نام مجله: International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research Article)

متغیر : دارد

فرضیه: دارد

مدل مفهومی: مدل ریاضی دارد

پرسشنامه : ندارد

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۸ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۳: پویایی ساختار سرمایه شرکت های منطبق با اسلام در مقابل شرکت های غیر منطبق: شواهدی از پاکستان

عنوان کامل انگلیسی:

Capital structure dynamics of Shariah-compliant vs noncompliant firms: evidence from Pakistan

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه تخصصی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:H926)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

فهرست مطالب

چکیده
۱. مقدمه
۲. پیشینه نظری و ارائه فرضیه ها
۲.۱ پیشینه نظری
۳. روش شناسی
۳.۱ داده ها و نمونه
۳.۲ اندازه گیری متغیرها و ویژگی های مدل
۳.۳ تخمین سرعت تعدیل
۳.۴ روش گشتاور تعمیم یافته
۳.۵ آزمون فرضیه های مشترک
۴. نتایج تجربی
۴.۱ آمار توصیفی و آزمون t دو نمونه ای برای مقایسه میانگین
۴.۲ ماتریس همبستگی
۴.۳ آزمون های تشخیصی
۴.۴ نتایج مدل اصلی
۴.۵ نتایج آزمون فرضیه های مشترک
۴.۶ نتایج با استفاده از معیارهای شاخص Karachi Meezan، بازار اسلامی داو جونز
۴.۷ یافته ها و مفاهیم
۵. نتیجه گیری

چکیده فارسی

هدف – هدف این مطالعه مقایسه تأثیر عوامل تعیین‌کننده ساختار سرمایه بر سطوح اهرم شرکت‌های منطبق با اسلام (SC) و شرکت‌های غیر منطبق با اسلام (NC) در پاکستان است. این مطالعه همچنین سرعت تعدیل ساختار سرمایه را برای هر دو نوع شرکت برآورد و مقایسه می‌کند.

طراحی/روش/رویکرد – بر اساس معیار غربالگری شاخص Karachi Meezan، یک پانل متوازن از ۱۱۷ شرکت SC و ۶۸ شرکت NC پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار پاکستان از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۸ تشکیل شد. این مطالعه از روش گشتاور تعمیم یافته برای شناسایی عوامل تعیین کننده مهم ساختار سرمایه و برآورد سرعت تعدیل استفاده کرد. علاوه بر این، از آزمون F برای بررسی اینکه آیا تأثیر عوامل تعیین کننده بر اهرم برای شرکت های SC و غیر SC یکسان است یا خیر، استفاده شد.

یافته‌ها – نویسندگان دریافتند که عوامل تعیین‌کننده مختلف بر سطوح اهرمی (دفتری و بازاری) هر دو نوع شرکت به طور متفاوتی تأثیر می‌گذارند. نویسندگان همچنین دریافتند که سرعت تعدیل شرکت‌های SC نسبت به نرخ اهرم هدفشان کندتر از همتایان NC آنها است. در نهایت، تغییرات معناداری در نتایج بر اساس معیارهای غربالگری مختلف مشاهده شد.

محدودیت ها / مفاهیم تحقیق – این مطالعه با ارائه مقایسه ای جامع از تصمیمات ساختار سرمایه شرکت های SC و غیر SC، شکاف های موجود در  ادبیات را پر می کند. از آنجا که این مطالعه به پاکستان محدود می شود، تعمیم پذیری آن یک مسئله مهم است.

پیامدهای عملی – این مطالعه مدیران شرکت های SC و غیر SC را در مورد اینکه کدام عوامل در انتخاب ساختار سرمایه آنها مهم هستند، راهنمایی می کند. این یافته ها همچنین خواستار ایجاد هماهنگی در معیارهای مختلف غربالگری اسلامی در عمل است.

نوآوری/ارزش – بر اساس دانش نویسندگان این اولین مطالعه تطبیقی است که عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه را بین شرکت های SC و NC شناسایی و مقایسه  می کند و تأثیر آنها را بر اهرم هر دو نوع شرکت بررسی می کند. این مطالعه با آزمایش فرضیه‌های مشترک روابط یکسان، به دنبال تعیین این است که آیا به دلیل محدودیت‌های شرعی، عوامل تعیین‌کننده ساختار سرمایه شرکت‌های SC مشابه شرکت‌های NC هستند یا رفتار متفاوتی از خود نشان می‌دهند. نویسندگان همچنین تجزیه و تحلیل خود را با استفاده از سایر معیارهای غربالگری مهم برای ارزیابی اعتبار نتایج خود تکرار می کنند.

واژگان کلیدی: ساختار سرمایه، سرعت تعدیل، منطبق با شرع، غیر منطبق با شرع، پاکستان

فرضیات

تأثیر سودآوری بر اهرم در شرکت‌های منطبق با اسلام (SC) و شرکت های غیر منطبق با اسلام (NC) یکسان است.
تأثیر اندازه شرکت بر اهرم در شرکت های SC و NC یکسان است.
تأثیر دارایی های ملموس بر اهرم در شرکت های SC و NC یکسان است.
تأثیر نوسانات سود بر اهرم در شرکت‌های SC و NC یکسان است.
تأثیر فرصت های رشد بر اهرم در شرکت های SC و NC یکسان است.
تأثیر نقدینگی بر اهرم در شرکت‌های SC و NC یکسان است.
تأثیر سپر مالیاتی غیر بدهی (NDTS ) بر اهرم درشرکت های SC و NC یکسان است.
اثر رشد GDP بر اهرم  در شرکت های SC و NC یکسان است.

Abstract  

Purpose – This study aims to compare capital structure determinants’ effect on the leverage levels of Shariah-compliant (SC) and noncompliant (NC) firms in Pakistan. This study also estimates and compares the capital structure adjustment speed for both firm types.

Design/methodology/approach – Based on the Karachi Meezan Index screening criterion, a balanced panel of 117 SC and 68 NC firms listed on the Pakistan Stock Exchange from 2008 to 2018 was constituted. This study used the generalized method of moments to identify the significant determinants of capital structure and estimate the speed of adjustment. In addition, the F-test was used to check whether the effect of the determinants on the leverage is same for SC and non-SC firms.

Findings – The authors found that different determinants affect both firm types’ leverage levels (book and market) differently. The authors also found that the adjustment speed of SC firms toward their target leverage ratio is slower than their NC peers. Lastly, significant variation was observed in the results under different screening criteria.

Research limitations/implications – This study fills the literature gap by providing a comprehensive comparison of the capital structure decisions of the SC and non-SC firms. Because this study is limited to Pakistan, generalizability would be an issue.

Practical implications – This study will guide the management of SC and non-SC firms about which factors are reliably important in choosing their capital structure. The findings also call for bringing harmony in the different Shariah screening criteria being in practice.

Originality/value – To the best of the authors’ knowledge, this is the first comparative study that identifies the significant capital structure determinants for SC and NC firms and investigates their effect on the leverage of both firm types. By testing joint hypotheses of same relationship, this study seeks to determine if, because of Shariah restrictions, the capital structure determinants of SC firms are similar to NC firms or they exhibit different behavior. The authors also repeat their analysis using other prominent screening criteria to assess the consistency of their results.

Keywords: Capital Structure, Speed of adjustment, Shariah compliant, Noncompliant, Pakistan

۱.Introduction

Capital structure refers to the combination of a firm’s financing sources, mainly debt and equity. It is among the most critical financial decisions that affect firm value and therefore, researchers have been striving hard to suggest to the firms how they should formulate their capital structure. As a result, choosing an optimal debt-to-equity ratio has been a matter of extensive debate for the past few decades. However, despite the extensive research on the issue of capital structure, there is no comprehensive and practical solution to this problem, and the understanding of this issue is still inconclusive (Haron, 2014)…

۵.Conclusion

The core objective of our study is to investigate and compare the effect of critical variables on the capital structure decisions of SC and NC firms in Pakistan. In addition, the study also investigates the speed of adjustment for both SC and NC firms. The dependent variables are book and market leverage, whereas the independent variables are profitability, size, tangibility, earnings volatility, growth opportunities, liquidity, NDTS and GDP growth. Results of the GMM reveal that the independent variables exhibit different effects on the different leverage measures (book and market leverage) of SC and NC firms. The results showed a uniform negative relationship for profitability and a positive association for growth opportunities across both firm types and leverage measures….

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی حسابداری با ترجمه

ترجمه مقاله در مورد اقتصاد

تررجمه مقاله در مورد مطالعات اسلامی

ترجمه مقاله در مورد اقتصاد اسلامی

ترجمه مقاله در مورد اهرم مالی

ترجمه مقاله در مورد مدیریت سرمایه

ترجمه مقاله در مورد ساختار سرمایه

دانلود مقاله بیس با ترجمه

مقاله انگلیسی کوتاه با ترجمه

دانلود رایگان مقاله ISI

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.