اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد نوآوری

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۱۸ دارای ۱۵ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و ۳۲ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M781

سال نشر: ۲۰۱۸

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:Journal of High Technology Management Research

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۵ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۳۲ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده۲۶۰۰۰  تومان

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ۲۰۱۸ : رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد نوآوری

عنوان انگلیسی:

The Relationship Between Knowledge Management and Innovation Performance

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

این مطالعه رابطه کمی بین مدیریت دانش، نوآوری و عملکرد را مورد بررسی قرار می دهد. ما قصد داریم یک سری از نکات را درباره پیامدهای فعالیت های مدیریت دانش بر روی نوآوری و عملکرد شرکت اضافه کنیم. سازمان ها از پیامدهای واقعی مدیریت دانش، آگاهی ندارند. بر اساس بررسی ادبیات موجود، ما یک مدل تحقیقاتی را توسعه داده ایم که رابطه مثبت بین مدیریت دانش، و عملکرد و نیز تاثیر آن روی نوآوری را نشان می دهد که در نوبه خود به عملکرد شرکت نیز کمک می کند. با استفاده از داده های ۱۲۰ شرکت که عضو اتحادیه ی صنعت برق ایران هستند، این مدل به شکل تجربی مورد آزمایش قرار گرفت.

بر اساس نتایج مدل معادلات ساختاری (SEM) با استفاده از روش حداقل مربعات جزئی (PLS)، فرضیات تحقیق تایید شدند. نتایج نشان داد که فعالیت های مدیریت دانش می توانند مستقیما، نوآوری و عملکرد سازمانی را تحت تاثیر قرار داده و به به طور غیر مستقیم روی افزایش ظرفیت نوآوری تاثیر بگذارند. نشان داده شد که خلق دانش، ادغام دانش، و کاربردهای دانش می توانند نوآوری و عملکرد را تسهیل بخشند. خلق دانش اثرات مهمتری روی سرعت نوآوری، کیفیت نوآوری و کمیت نوآوری دارند در حالی که کیفیت نوآوری، خلق دانش و ادغام دانش، اثرات مهمتری روی عملکرد دارند. یافته های ارائه شده در این پژوهش می تواند به دانشگاهیان و مدیران در طراحی برنامه های مدیریت دانش برای ایجاد نوآوری، اثربخشی، کارایی و سودآوری بالاتر کمک به سزایی کنند.

واژه‌های کلیدی: مدیریت دانش ، خلق دانش ، ادغام دانش ، عملکرد نوآوری

۱.مقدمه

  “شرکت های مدرن ، برای پذیرش چالش های اقتصاد های جدید دانش بنیان ، باید در یک سازمان مولد دانش ، یکپارچه سازِ دانش و محافظِ دانش رشد یابند »(Teece، ۲۰۰۰، p. 42). از این رو ، شرکت ها برای حفظ رقابت باید بطور مداوم روی ظرفیت های خاص خود (مانند ظرفیت های پویا) کار کنند. (Teece & Pisano، ۱۹۹۴ )  اسکیم(۲۰۰۱) مدیریت دانش (KM) را به عنوان “مدیریت شفاف و نظام مند دانش اصولی و فرآیندهای مرتبط با خلق ، سازماندهی ، انتشار و بهره برداری” تعریف می کنند. از دیدگاه عملی ، در صورتی که شرکت ها بخواهند در رقابت باقی بمانند (Zack، ۱۹۹۹) و رشد کنند (Salojärvi، Furu، & Sveiby، ۲۰۰۵) باید اهمیت مدیریت دانش را در نظر بگیرند.

در عصر اقتصاد دانش بنیان ، انتظار می رود منابع و شایستگی ها  تبدیل به عوامل حیاتی برای بقا سازمان ها در محیط پویا و رقابتی شوند (Subramaniam & Youndt، ۲۰۰۵؛ Teece، Pisano، & Shuen، ۱۹۹۷). دراکر (۱۹۹۳) پس از اشاره به اینکه دانش جایگزین تجهیزات ، سرمایه ، مواد و نیروی کار برای تبدیل شدن به مهمترین عنصر در تولید است ، پیش بینی کرد که مزیت رقابتی در آینده توسط منابع دانش یا آنچه که به عنوان کارگران دانش شناخته می شوند ،تعیین می شود.

۶.نتیجه گیری

این مقاله نتیجه گیری های مربوط به محققان و متخصصان را نشان می دهد. تحقیقات ما مولفه ای از KM  که نوآوری و عملکرد سازمانی را بهبود می بخشد، را یافته و توضیح می دهد. شواهد تجربی در مورد پیامدهای حاصل از تولید دانش ، ادغام دانش و کاربرد دانش بر نوآوری و عملکرد ارائه شده است. همچنین تحقیقات پیشین انجام شده در زمینه مدیریت دانش ، حمایت اندکی از ، این رابطه ارائه کرده اند. اکنون ، محققان و شرکت ها از پیامدها و ابعاد مدیریت دانش آگاه هستند. بنابراین ، یکی از نتیجه گیری های اصلی این تحقیق ، پرداختن به مدیریت دانش به عنوان یک مکانیسم مهم برای تقویت نوآوری و عملکرد است. مدیران می توانند از این یافته ها برای مذاکره با ذینفعان در مورد اجرای پروژه های مدیریت دانش استفاده کنند. این تحقیق می تواند به متخصصان کمک کند ، زیرا بینش ها و یافته های جدیدی را در اختیار سازمان ها قرار می دهد که مدیران می توانند در شرکت های خود پیاده کنند. در حال حاضر ، شرکت هایی که برنامه های مدیریت دانش را اجرا کرده اند ، از کاربرد و پیامدهای آن آگاه نبوده اند (Moffett et al., 2002). اکنون ، شرکت ها می توانند در مورد تأثیر مثبت KM و ابعاد آن بر نوآوری و عملکرد آگاه شوند. به طور خاص ، شرکت ها می دانند که با یک برنامه KM شفاف می توانند نوآوری بیشتری داشته باشند ، به نتایج مالی بهتر دست یابند ، فرایندها را بهبود بخشند و ظرفیت های منابع انسانی را توسعه دهند.  و به نوبه خود ، این مزایا رابطه بین عملکرد و نوآوری را تقویت می کند.

Abstract

This study examines the quantitative relationship between knowledge management, innovation, and performance. We aim to shed some light on the consequences of Knowledge Management (KM) activities on firm’s innovation and performance. Organizations are unaware of real implications of KM. According to the literature review, we develop a research model showing a positive relationship between knowledge management, and performance as well as its impact on innovation, which in turn contributes to the firm’s performance. Using data from 120 firms that are members of the Iranian Power Syndicate, this model was tested empirically.Based on the Structural Equation Model (SEM) results by Partial Least Square (PLS) method, research hypotheses were supported. Results show that KM activities impact innovation and organizational performance directly, and indirectly through an increase in innovation capability. It is found that knowledge creation, knowledge integration, and knowledge application facilitate innovation and performance. Knowledge creation has more significant effects on innovation speed, innovation quality, and innovation quantity, whereas innovation quality, knowledge creation, and knowledge integration has more significant effects on performance. Findings presented in this paper may help academics and managers in designing KM programs to achieve higher innovation, effectiveness, efficiency, and profitability.

Keywords Knowledge Management, Knowledge Creation ,Knowledge Integration ,Innovation Performance

۱.Introduction

“The modern corporation, as it accepts the challenges of the new knowledge-based economy, will need to evolve into a knowledge-generating, knowledge-integrating and knowledge protecting organization” (Teece, 2000, p. 42). Hence, firms have to continuously work on their specific capabilities, (e.g. dynamic capabilities) to stay competitive. (Teece & Pisano, 1994). Skyrme (2001) defines Knowledge Management (KM) as ‘the explicit and systematic management of vital knowledge, and its associated processes of creation, organizing, diffusion, and exploitation’. From the practice perspective, firms are noticing the importance of managing knowledge if they want to remain competitive (Zack, 1999), and grow (Salojärvi, Furu, & Sveiby, 2005).

In the era of knowledge-based economy, resources and competencies are expected to be the crucial factors for organizations to survive in dynamic and competitive environment (Subramaniam & Youndt, 2005; Teece, Pisano, & Shuen, 1997). After pointing out that knowledge is an alternative to equipment, capital, materials, and labor to become the most important element in production, Drucker (1993) predicted that competitive advantage in future is determined by knowledge resources, or what is known asknowledge workers.

۶.Conclusions

This paper represents conclusions relevant to academics and practitioners. Our research finds and explains the dimension of KM that improves organizational innovation and performance. Empirical evidence is provided about the consequences of the production of knowledge, The Integration of Knowledge and The Application of Knowledge on innovation and performance. It also develops previous researches in the field of KM, where with a few empirical support, this link was proposed. Now, academics and companies are aware of the implications and dimensions of KM. Thus, one of the main conclusions of this research is finding KM as a significant mechanism to enhance innovation and performance. Managers can use these findings to negotiate with stakeholders about implementing KM projects. This research can contribute to practitioners, since it provides organizations with new insights and findings that managers can translate into their own companies. By now, firms which implemented KM programs, were unaware of its utility and consequences (Moffett et al., 2002). Now, enterprises can learn about the positive impact of KM and its dimension on innovation and performance. Specifically, companies know that with a clear KM program they can be more innovative, achieve better financial results, improve processes and develop human resources’ capabilities. And, in turn, those benefits foster the link of innovationperformance.

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ISI رشته مدیریت

مقالات ISI مدیریت دانش

مقالات ISI درباره نوآوری سازمانی

مقالات ISI مدیریت عملکرد