خانه / مقالات انگلیسی با ترجمه / مدیریت / مقاله انگلیسی رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد نوآوری

مقاله انگلیسی رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد نوآوری

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۱۸ دارای ۱۵ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M781

سال نشر: ۲۰۱۸

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۵ صفحه PDF

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ۲۰۱۸ : رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد نوآوری

عنوان انگلیسی:

The Relationship Between Knowledge Management and Innovation Performance

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M781)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

این مطالعه رابطه کمی بین مدیریت دانش، نوآوری و عملکرد را مورد بررسی قرار می دهد. ما قصد داریم یک سری از نکات را درباره پیامدهای فعالیت های مدیریت دانش بر روی نوآوری و عملکرد شرکت اضافه کنیم. سازمان ها از پیامدهای واقعی مدیریت دانش، آگاهی ندارند. بر اساس بررسی ادبیات موجود، ما یک مدل تحقیقاتی را توسعه داده ایم که رابطه مثبت بین مدیریت دانش، و عملکرد و نیز تاثیر آن روی نوآوری را نشان می دهد که در نوبه خود به عملکرد شرکت نیز کمک می کند. با استفاده از داده های ۱۲۰ شرکت که عضو اتحادیه ی صنعت برق ایران هستند، این مدل به شکل تجربی مورد آزمایش قرار گرفت.

بر اساس نتایج مدل معادلات ساختاری (SEM) با استفاده از روش حداقل مربعات جزئی (PLS)، فرضیات تحقیق تایید شدند. نتایج نشان داد که فعالیت های مدیریت دانش می توانند مستقیما، نوآوری و عملکرد سازمانی را تحت تاثیر قرار داده و به به طور غیر مستقیم روی افزایش ظرفیت نوآوری تاثیر بگذارند. نشان داده شد که خلق دانش، ادغام دانش، و کاربردهای دانش می توانند نوآوری و عملکرد را تسهیل بخشند. خلق دانش اثرات مهمتری روی سرعت نوآوری، کیفیت نوآوری و کمیت نوآوری دارند در حالی که کیفیت نوآوری، خلق دانش و ادغام دانش، اثرات مهمتری روی عملکرد دارند. یافته های ارائه شده در این پژوهش می تواند به دانشگاهیان و مدیران در طراحی برنامه های مدیریت دانش برای ایجاد نوآوری، اثربخشی، کارایی و سودآوری بالاتر کمک به سزایی کنند.

Abstract

This study examines the quantitative relationship between knowledge management, innovation, and performance. We aim to shed some light on the consequences of Knowledge Management (KM) activities on firm’s innovation and performance. Organizations are unaware of real implications of KM. According to the literature review, we develop a research model showing a positive relationship between knowledge management, and performance as well as its impact on innovation, which in turn contributes to the firm’s performance. Using data from 120 firms that are members of the Iranian Power Syndicate, this model was tested empirically.

Based on the Structural Equation Model (SEM) results by Partial Least Square (PLS) method, research hypotheses were supported. Results show that KM activities impact innovation and organizational performance directly, and indirectly through an increase in innovation capability. It is found that knowledge creation, knowledge integration, and knowledge application facilitate innovation and performance. Knowledge creation has more significant effects on innovation speed, innovation quality, and innovation quantity, whereas innovation quality, knowledge creation, and knowledge integration has more significant effects on performance. Findings presented in this paper may help academics and managers in designing KM programs to achieve higher innovation, effectiveness, efficiency, and profitability.

Keywords Knowledge Management, Knowledge Creation ,Knowledge Integration ,Innovation Performance

Introduction

“The modern corporation, as it accepts the challenges of the new knowledge-based economy, will need to evolve into a knowledge-generating, knowledge-integrating and knowledge protecting organization” (Teece, 2000, p. 42). Hence, firms have to continuously work on their specific capabilities, (e.g. dynamic capabilities) to stay competitive. (Teece & Pisano, 1994). Skyrme (2001) defines Knowledge Management (KM) as ‘the explicit and systematic management of vital knowledge, and its associated processes of creation, organizing, diffusion, and exploitation’. From the practice perspective, firms are noticing the importance of managing knowledge if they want to remain competitive (Zack, 1999), and grow (Salojärvi, Furu, & Sveiby, 2005). In the era of knowledge-based economy, resources and competencies are expected to be the crucial factors for organizations to survive in dynamic and competitive environment (Subramaniam & Youndt, 2005; Teece, Pisano, & Shuen, 1997). After pointing out that knowledge is an alternative to equipment, capital, materials, and labor to become the most important element in production, Drucker (1993) predicted that competitive advantage in future is determined by knowledge resources, or what is known asknowledge workers.

In the dynamic capabilities approach that roots in the resource-based view of the firm by Penrose (1959), a pivotal role for strategic management is opened (Kor & Mahoney, 2004). Among the management objectives proposed by this approach, the management of a firm’s knowledge resources, with respect to a firm’s innovativeness, has increasingly attracted attention over the last decade. An increasing amount of research on innovation and strategic management puts knowledge in the center of interest (Darroch, 2005; Davenport, De Long, & Beers, 1997; Grant, 1996; Hall & Andriani, 2002; Hargadon, 1998; Nonaka & Takeuchi, 1995; Swan, Newell, Scarbrough, & Hislop, 1999). In the innovation literature, knowledge is discussed as the element of a recombination process to generate innovation (Galunic & Rodan, 1998; Grant, 1996).

Knowledge has an inherent value to be managed, applied, developed, and exploited. Knowledge can be seen as an asset that raises traditional asset questions to management such as when, how much, and what to invest in. As the necessary intangible assets for any organizations, knowledge should be elaborately managed. Consequently, both scholars and practitioners have increasingly paid great attention to an organization’s ability to identify, capture, create, share, or accumulate knowledge (Jang, Hong, Bock, & Kim, 2002; Kogut & Zander, 1996; Michailova & Husted, 2003; Nonaka & Takeuchi, 1995). Owing to the particular properties of knowledge, however, knowledge assets require special attention. Knowledge is often embedded in employees, has features of a public good (Jaffe, 1986, p. 984; Liebeskind, 1997), and can hardly be bought in the market (Hall and Mairesse, 2006, p. 296).

مقالات مرتبط با این موضوع
مقالات ترجمه شده مدیریت

مقالات ترجمه شده مدیریت دانش

مقالات ترجمه شده نوآوری سازمانی

مقالات ترجمه شده مدیریت عملکرد