اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه تأثیر عناصر برنامه ی اخلاقی رسمی بر رفتار اخلاقی مدیریتی

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ترجمه شده مدیریت

مقالات ترجمه شده رفتار سازمانی

مقالات ترجمه شده اخلاق سازمانی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M734

سال نشر: ۲۰۱۸

نام ناشر (پایگاه داده): اسپرینگر

نام مجله: Journal of Business Ethics

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۶ صفحه PDF

تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: ۳۲ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده: ۲۶۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۱۸ : تأثیر عناصر برنامه ی اخلاقی رسمی بر رفتار اخلاقی مدیریتی

عنوان انگلیسی:

Influence of Formal Ethics Program Components on Managerial Ethical Behavior

چکیده فارسی

این مقاله به تأثیر اجزای برنامه اخلاق (EP) سازمانی بر رفتار اخلاقی مدیریتی می پردازد. هدف اصلی، تعیین این مسئله بود که کدام بخش های EP برای تقویت رفتار اخلاقی مدیران، ارزشمند و مفید محسوب می شوند. علاوه بر این، هدف ما، بررسی نقش آموزش اخلاق در این زمینه و بررسی این مسئله نیز بود که آیا می توانند به عنوان ابزارهای کارآمد برای ارتقاء رفتار اخلاقی، اعتماد مدیران به اجزای EP را به طور بالقوه افزایش دهند یا خیر. این مقاله به روش های متعددی نظریه EP را پیش می برد. این مقاله، بینش جدیدی در مورد اخلاق کسب و کار و توسعه EP در شرایط خاص فرهنگی و اجتماعی یک کشور سوسیالیست سابق در منطقه مرکزی و شرقی اروپا، یعنی اسلواکی، ارائه می کند.

این مقاله نشان می دهد که کدهای اخلاقی و مکانیزم های گزارش دهی و کنترل مربوطه به عنوان کارآمدترین اجزای EP برای شکل دهی رفتار اخلاقی مدیریتی درک می شوند. علاوه بر این، براساس شواهد تجربی، و تا حدی بر خلاف نظریه قبلی، این مقاله سه کارکرد EP را مطرح می کند، یعنی ‘رعایت هنجارهای گروهی یا انطباق با هنجارهای گروهی’، ‘آموزش اخلاق از طریق بحث جمعی’ و ‘مشاوره و حل مسائل اخلاقی’ در محل کار. علاوه بر این، مقاله نشان می دهد که آموزش های اخلاقی می توانند به افزایش اعتماد مدیران نسبت به اجزای EP کمک کنند، و ممکن است به عنوان پیش ماده ای (پیش نیازی) برای کارکارد مؤثر EP درک شوند.

کلمات کلیدی: کد اخلاق، انطباق یا مطلوبیت، برنامه اخلاق، آموزش اخلاق، اسلواکی

مقدمه

رفتار اخلاقی مدیران به واسطه عوامل بسیاری شکل گرفته و تحت تأثیر عوامل زیادی قرار دارد. در سطح سازمانی، برنامه های اخلاق (EPها) در این زمینه نقش مهمی ایفا می کنند (Kaptein 2010; Majluf and Navarrete 2011; Schwartz 2013). هدف این مقاله، آشکار ساختن نحوه تأثیرگذاری اجزای EP بر رفتار اخلاقی مدیران است. در عین حال، قصد داریم نظریه موجود در مورد EP را به زمینه جدید و تقریباً منحصر به فرد اسلواکی تعمیم بدهیم، زیرا ادبیات موجود تنها شواهد محدودی در مورد توسعه اخلاق تجاری و فرآیندهای تحول گرا در کشورهای سوسیالیست سابق منطقه CEE ارائه می کند. از آنجا که مطالعات خارجی برجسته در مورد EP و فرهنگ سازمانی اخلاقی (به عنوان مثال، Beeri et al. 2013; Kaptein 2009, 2015; Verbos et al. 2007; Weaver et al. 1999; Weber and Fortun 2005)، برای محیط کسب و کار اسلواکی، الهام بخش هستند، قصد داشتیم کفایت آنها را در شرایط خاص اسلواکی بررسی کنیم.

هدف این مقاله، تعمیم نظریه و تحقیقات مرتبط در مورد EPها به چندین روش است. اول، تجزیه و تحلیل خاص زمینه ما، بینش هایی در خصوص توسعه اخلاق کسب و کار، و پس از آن، EPها در شرایط خاص فرهنگی و اجتماعی یکی از کشورهای CEE، یعنی اسلواکی، ارائه می کند. ما شرایط اجتماعی را که این تحول در آن شرایط رخ داده است، روشن می کنیم، و مشخصاتی از مورد اسلواکی را مطرح می کنیم، که برای چارچوب بندی نتایج پژوهش ما مناسب است. ما استدلال می کنیم که EP در سازمان های اسلواکی یک عنصر کاملاً جدید است. اثربخشی آن می تواند به واسطه این واقعیت محدود شود که توسعه اخلاق کسب و کار در تئوری و عمل، فاقد پشتیبانی قانونی و حکومتی سیستماتیکی در اسلواکی است، زیرا نقش کلیدی در توسعه اخلاق کسب و کار در اسلواکی متعلق به کسب و کارها و بقیه سازمان ها، عمدتاً سازمان های غیر انتفاعی، است.

Abstract

The article deals with the influence of organizational ethics program (EP) components on managerial ethical behavior. The main aim was to establish which EP components are perceived as valuable and useful to foster the ethical behavior of managers. Moreover, we also aimed to investigate the role of ethics training in this context and to explore whether it can potentially increase managers’ trust in EP components as effective tools for the promotion of ethical behavior. The article advances the EP theory in several ways. It offers novel insights into both business ethics and EP development in the specific cultural and social circumstances of a former socialist country in the Central and Eastern European region, Slovakia.

It shows that codes of ethics and related reporting and control mechanisms are perceived as the most effective EP components to shape managerial ethical behavior. Furthermore, based on empirical evidence, and to some extent contrary to prior theory, the article unveils three EP functions, namely the ‘compliance with group norms,’ the ‘ethics education through collective discussion,’ and the ‘counselling and resolving of ethical issues’ at workplace. In addition, the article shows that ethics trainings can help to boost the trust of managers toward EP components and might be conceptualized as a precursor for an effectively functioning EP.

Keywords Code of ethics • Compliance • Ethics program • Ethics training • Slovakia

Introduction

The ethical behavior of managers is formed and influenced by many factors. At the organizational level, ethics programs (EPs) play a significant role in this respect (Kaptein 2010; Majluf and Navarrete 2011; Schwartz 2013). This article aims to reveal how particular EP components influence managers’ ethical behavior. At the same time, we aim to extend the existing theory on EP to the new and, somewhat, unique context of Slovakia, since the extant literature provides only limited evidence on the business ethics development and related transformational processes in the former socialist countries of the CEE region. Since prominent foreign studies on EP and ethical organizational culture (e.g., Beeri et al. 2013; Kaptein 2009, 2015; Verbos et al. 2007; Weaver et al. 1999; Weber and Fortun 2005) are inspirational for the Slovak business environment, we wanted to examine their adequacy in the specific Slovak conditions.

The article aims to expand the theory and related research on EPs in several ways. First, our context-specific analysis offers insights into the development of business ethics and subsequently of EPs in the specific cultural and social circumstancesof one of the CEE countries, namely Slovakia. We clarify the societal conditions in which this transformation took place, and we put forth the specifics of the Slovak case, which are relevant for the framing of our research results. We argue that the EP is quite a new element in Slovak organizations. Its effectiveness might be limited by the fact that the development of business ethics in theory and practice lacks systematic legislative and governmental support in Slovakia, as the key role in business ethics development in Slovakia belongs to businesses and other, mainly nonprofit organizations.

Second, as the managerial commitment to ethics seems to be an influential predictor of the EP’s overall success (Trevino et al. 2003, 2008; Weaver and Trevino 1999b; Weaver et al. 2005), in this study we focus specifically on managers and their perception of particular EP components. More precisely, our main research objective is to detect elements of EP that are perceived by managers as being the most influential for fostering managerial ethical behavior and, vice versa, to find out which of the EP components are thought to have a lesser impact in this respect. In other words, we aim to explore which EP components are perceived as valuable and useful for forming managerial ethical behavior. For this purpose, we examine a wide array of EP components and test our hypotheses on a large sample of several hundred management professionals.