اطلاعیه

مقاله ترجمه شده بازاریابی سبز امروزی- ترکیبی از اعتماد، مشارکت مصرف کننده و تفکر چرخه عمر

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ترجمه شده مدیریت

مقالات ترجمه شده مدیریت بازرگانی

مقالات ترجمه شده بازاریابی

مقالات ترجمه شده مدیریت مشارکتی

مقالات ترجمه شده مدیریت زیست محیطی

مقالات ترجمه شده چرخه عمر

مقالات ترجمه شده اعتماد مشتری

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M733

سال نشر: ۲۰۱۷

نام ناشر (پایگاه داده): De Gruyter

نام مجله: Management

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۲۱ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۰ صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده: ۲۰۰۰۰تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده : بازاریابی سبز امروزی- ترکیبی از اعتماد، مشارکت مصرف کننده و تفکر چرخه عمر

عنوان انگلیسی:

Green marketing today – a mix of trust, consumer participation and life cycle thinking

چکیده فارسی:

گذار به یک اقتصاد سبز مدور شرکت ها را تشویق کرده از ابزارهای جدیدی استفاده کنند که پایداری را تقویت می کنند. هدف این مقاله بحث در مورد در نظر گرفتن تفکر چرخه عمر در بازاریابی سبز است. این مطالعه نظری-مفهومی تلاش می کند ارزیابی چرخه عمر (LCA) را به عنوان ابزاری مفید برای ارزیابی اهداف بازاریابی سبز مورد تحلیل قرار دهد. همچنین تلاش کرده ایم اهمیت ایجاد اعتماد در مصرف کننده در کسب و کارهای سبز با نمایش دادن اعتبار سبز محصولات و فعالیت ها را برجسته کنیم. این مقاله مزیت ها و نقص های نتایج LCA را در ارتباط با مدیریت بازاریابی ارائه می کند. در نتیجه، ادبیات شکاف هایی از لحاظ رسیدگی به تفکر چرخه عمر در مدیریت بازاریابی و ارتباط آن با مشارکت و اعتماد مصرف کننده دارد.

کلمات کلیدی: بازاریابی سبز؛ ارتباط زیست محیطی؛ LCA (ارزیابی چرخه عمر)

۱. مقدمه

بازاریابی که در حال حاضر اجرا می شود باید متناسب با واقعیت های اجتماعی و زیست محیطی محیط گسترده بازاریابی باشد و آنها را به چالش بکشد. امروزه، تغییرات رخ داده در ترجیحات مصرف کننده و سبک های زندگی به راحتی قابل مشاهده است. در بیشتر کشورها مصرف کنندگان نسبت به نگرانی های زیست محیطی آگاه تر شده و تمایل دارند در رابطه با آنها اقدام کنند. افزایش تقاضای محصولات پایدار نتیجه بهبود آگاهی زیست محیطی مصرف کنندگان است. مصرف کنندگان بیشتر از قبل به سبزشویی توجه داشته و تمایل دارند با صرفه جویی، تعمیر و استفاده مجدد از محصولات مصرف خود را کاهش دهند. در نتیجه، برای شرکت ها “سازگاری با محیط زیست” یا به عبارت گسترده تر “پایداری” دیگر مساله ای مرتبط با مد نیست، بلکه به سرعت در حال تبدیل شدن به یک ضرورت و هزینه اجتناب ناپذیر است.

استفاده از تفکر چرخه عمر برای کمیت سنجی و قابل اعتمادتر کردن تاثیرات عملیات شرکت می تواند به دستیابی به اهداف بازاریابی کمک کند. بنا به این تغییر، شرکت های بیشتری درک کرده اند که استراتژی های بازاریابی موثرترین روش برای دستیابی به رشد پایدار کسب و کار هستند. در نتیجه، بازاریابی سبز امروزه با چالش های جدیدی پیش رو است. در نظر گرفتن کسب و کار از لحاظ نیازهای مشتری و رضایت او باید شامل اعتماد و مشارکت مشتری و همچنین تایید بهره وری اقتصادی و پایداری فعالیت شرکت باشد. در این دیدگاه یک ابزار خوب برای سبز کردن کسب و کار و تقویت پایداری ارزیابی چرخه عمر (LCA) است.

این مقاله بازاریابی سبز را از لنز تفکر چرخه عمر بررسی می کند. همچنین بحثی در مورد اهمیت ایجاد اعتماد در مصرف کننده برای دستیابی به پایداری شرکت، کالاها و خدمات آن در چشم انداز استفاده از ابزارهای بازاریابی سبز ارائه شده است. نتیجه گیری نشان می دهد که اطلاع رسانی درست داده های زیست محیطی می تواند عاملی مهم در تعیین مشارکت گسترده تر مصرف کننده باشد. استفاده از LCA به عنوان ابزاری برای ارزیابی اهداف بازاریابی سبز نشان دهنده فرصت های ایجاد اعتماد در مشتری و مشارکت او می باشد.

Summary

A transition for a green, circular economy has encouraged companies to use new tools which boost sustainability. The purpose of this article is to discuss the consideration of life cycle thinking in green marketing as realized by companies. This theoretical-conceptual study aims to analyze life cycle assessment (LCA) as a useful tool for assessing green marketing goals. We also intend to highlight the importance of creating consumer trust for green business by displaying the green credentials of the products and activities. The article presents t he virtues and shortcomings of the LCA results relative to marketing management. As a result, the literature presents some gaps in terms of addressing life cycle thinking in marketing management and linking with consumer participation and trust.

Keywords: green marketing; environmental communication; LCA (Life Cycle Assessment)

Introduction

The currently practiced marketing should fit and challenge the ecological and social realities of the broad marketing environment. Nowadays, the changes in consumer preferences and life styles are observed. In most countries the consumers are becoming more and more aware and willing to act on environmental concerns. A rise in demand for sustainable products is a result of improvement in environmental awareness of consumers. More and more often the consumers pay attention on to greenwashing and have a tendency to reduce the consumption in favour of saving, repairing and reusing products. Therefore, for companies, being “eco-friendly” or more generally “sustainable” is no longer just fashionable; it is fast becoming a necessary element and unavoidable cost in the running of a company. The use of life cycle thinking to quantify and make more reliable the effects of the company’s operations can help marketing targets to be reached.

Due to this shift, more and more companies recognize a need for a marketing strategies proven to be the most effective for sustainable business growth. Thus, there are many new challenges green marketing is facing today. Thinking about the business in terms of customer needs and their satisfaction must consider both consumer’s trust and participation, as well as an affirmation of eco-efficiency and sustainability of company activity. From this perspective a good tool for greening business and boosting sustainability seems to be Life Cycle Assessment (LCA).

The paper looks at green marketing through the lens of life cycle thinking. A discussion is provided on the importance of building consumer trust to sustainability of the company, it’s goods and services in perspective of using green marketing tools. It has been concluded that proper communication of environmental information can be an important factor determining wider consumer participation. The use of LCA as a tool for assessing green marketing goals shows opportunities for building consumer’s trust and participation.