اطلاعیه

مقاله ترجمه شده فاکتورهای احتمالی، مدیریت ریسک، و عملکرد بانک های اندونزی

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ترجمه شده مدیریت

مقالات ترجمه شده مدیریت مالی

مقالات ترجمه شده بانکداری

مقالات ترجمه شده مدیریت عملکرد

مقالات ترجمه شده مدیریت ریسک

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M698

سال نشر: ۲۰۱۷

نام ناشر (پایگاه داده): Macrothink Institute

نام مجله: Asian Journal of Finance & Accounting

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۹ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۹ صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده: ۱۸۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده : فاکتورهای احتمالی، مدیریت ریسک، و عملکرد بانک های اندونزی

عنوان انگلیسی:

Contingency Factors, Risk Management, and Performance of Indonesian Banks

چکیده فارسی:

هدف از این مطالعه بررسی تأثیر مدیریت ریسک سازمانی (ERM) و مدیریت ریسک اعتباری (CMR) بر عملکرد بانکی اندونزی می باشد این مطالعه همچنین به بررسی نقش تعدیل کننده فاکتورهای احتمالی بانکی بر این اثرات می پردازد. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، ۲۴ بانک انحصاری سهام اندونزی به عنوان نمونه بر اساس مشاهدات چهار ساله انتخاب شدند این مطالعه نشان داد ERM و CRM در عملکرد بانک های اندونزی تاثیر مثبت دارد. این مطالعه همچنین گزارش داد که تأثیر ERM در عملکرد بانک برای بانک های بزرگ و بانک هایی که از نظر عدم اطمینان محیطی، پیچیدگی بیشتر و کمترین نظارت بر هیئت مدیره مستقل عمل می کنند، بیشتر خواهد بود. این مطالعه شواهدی تجربی را در زمینه ارتباط بین مدیریت ریسک شرکت و عملکرد بانک را برای بانک های کوچک و همچنین بانک هایی با عدم اطمینان محیطی ، با پیچیدگی بالاتر و نظارت کمتر هیئت مدیره مستقل را فراهم می کند.

کلیدواژگان: مدیریت ریسک، عملکرد شرکت، عدم اطمینان محیطی، پیچیدگی کسب و کار، هیئت مدیره مستقل

Abstract

The purpose of this study is to examine the effect of enterprise risk management (ERM) and credit risk management (CMR) on Indonesian bank performance. This study also investigates the moderating role of bank contingency factors on those impacts. By exploring purposive sampling method, 24 Indonesian public listed Banks were selected as the sample of this study for four years observations. This study found ERM and CRM positively influence on Indonesian bank performance. This study also reported that the influencing of ERM on Bank performance will be stronger for large bank and the bank which operate in higher environmental uncertainty, higher complexity, and lower independent board monitoring. In contrast this study provide an empirical evidence on strangtern CRM-bank performance relationship will be exist for small bank and the bank which operate in lower environmental uncertainty, lower complexity, and higher independent board monitoring.

Keywords: Risk Management, Firm Performance, Environmental Uncertainty, Business Complexity, and Independent Board