اطلاعیه

مقاله ترجمه شده مدلی برای یکپارچه سازی یادگیری الکترونیک

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ترجمه شده مدیریت

مقالات ترجمه شده مدیریت دولتی

مقالات ترجمه شده مدیریت آموزشی

مقاله ترجمه ترجمه شده مدیریت فناوری

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M660

سال نشر: ۲۰۰۶

نام ناشر (پایگاه داده):

نام مجله: Association for the Advancement of Computing in Education

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:۹  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۶ صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده: ۱۴۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده : مدلی برای یکپارچه سازی یادگیری الکترونیک

عنوان انگلیسی:

A model for e-learning integration

چکیده فارسی:

تاکنون، هیچ تئوری جامعی برای اطلاع از چگونگی عناصر مختلف محیط های آموزش الکترونیک وجود ندارد، طراحی، اجرا و ارائه میتوانند بهینه و درک شده باشند. یک مطالعه مهم پیاده سازی آموزش الکترونیک درون ارتش استرالیا اجازه داده بود که یک مدل تئوری پایه مقدماتی، توسعه یافته باشد. این مدل عوامل کلیدی از جمله اولویت های سازمانی، نقش های استادان، نیازهای یادگیرندگان و محیط یادگیری به طوری که منجر به یک فرهنگ یادگیری الکترونیکی یکپارچه میشود را شناسایی میکند. علاوه بر این، این مطالعه نشان میدهد که با قبول اینکه محیط های یادگیری الکترونیکی بدون ارزش نیستند، این امکان وجود دارد که اولویت های رقابت و گفتمانهایی که برتاثیر نحوه ی اثر آموزش الکترونیک ساخته و تعریف شده اند، درک شوند.

مقدمه:

درک اثر بخشی آموزش الکترونیک، مشکل است و با توجه به طیف گسترده ای از اولویت های رقابتی و گفتمان ها در سراسر طیف وسیعی از آموزش و شرایط آموزشی مورد بحث قرار گرفته اند. سازمانهایی که آموزش را به عنوان هدف اصلی شان انجام نمیدهند اما بر آموزش برای حفظ نیروی کار ماهر و صالح تکیه کرده اند، مشکلاتی را در تعیین متغیرهایی که منعکس کننده ی اثر بخشی آموزش با توجه به تعاملات سازمانی، فن آوری و عوامل یادگیری، اضافه کرده اند. بررسی متون اخیر از اثر بخشی آموزش الکترونیک بر محیط کاری سازمانها (دی روین، فریچ و سالاس ۲۰۰۵)نیز شکافهای قابل توجهی را شناسایی کرده اند، از جمله پژوهش و عملکرد و تناقضات در روش تحقیق.

بررسی مقالات و متون تحقیقاتی اثر بخشی آموزش الکترونیکی نشان داده است که یک دوگانگی ناشی از رویکردهایی برای درک اثر بخشی آموزش الکترونیکی وجود داشته است. در مرحله اول، رویکرد جبر گرایانه تکنولوژیکی که نحوه ی استفاده از اثرات فن آوری آموزشی ابر نتایج آموزش را اندازه گیری کرده است، شامل مطالعات اثر بخشی هزینه، نتایج رسانه ای مقایسه ای و تعیین معیار است. بحث بر متونی از این ارتباط و مشکلات سنجش نتایج یادگیری الکترونیکی شامل مشکلاتی در جداسازی و کنترل متغیرها در آموزش شرایط (استروتر،۲۰۰۲) و در تعادل دیدگاههای ذذینفعان مختلف از آنچه که با ارزش در نظر گرفته شده اند، میباشند (رویز و کارتر ۲۰۰۱). نوع دوم روش پژوهش، اجتماعی-فنی بود که شامل مطالعات استفاده از فن آوری ها برای حمایت از تکنیک های آموزشی ساختار گرای اجتماعی که تا حد زیادی در بخش آموزش عالی با استفاده از ارائه دوره های مبتنی بر وب ترویج شده بودند، است.

این مطالعات بر بررسی، اندازه گیری و بهبود آنلاین تعاملات و همکاری رویدادها، متمرکز شده است. با این حال، پژوهش بر روی بخش آموزش و پرورش حرفه ای، اختلافات آموزشی قابل توجهی را شناسسایی کرده است، در جایی که ارائه آموزش الکترونیکی با فرضیات مطابقات ندارد که زیر بنای طرح های آموزش ساختارگرا است، را شناسایی کرده است (بن، رابرتسون و اسمارت،۲۰۰۳، برنان۲۰۰۳). رقابت حاصل بین هدف و تجربه ی یادگیری الکترونیکی، اصطلاحا «یک نوع از اسکیزوفرنی سازمانی» بوده است (ورل استرن و توان ۲۰۰۳). این ذهنیت در ارتباط اثر بخشی نیز توسط بسیاری از نویسندگان تحقیق کننده ی یادگیری الکترونیک در شرایط آموزشی، اشاره شده بود (برنان، ۲۰۰۳، کالدر ۲۰۰۰، کشیون، اکلاهما و پالمیری۲۰۰۲)، برای مثال: «این مفهوم برای مساوی رو به پایین دشوار است. یکی از کارایی های یک شخص، شکست شخص دیگری است» (برنان ۲۰۰۳،ص ۱۸). با این حال، این تحقیق پیشنهاد میکند که به جای تفسیر این شرایط بحث انگیز به عنوان شاخصی از پیچیدگی ها، آنها نشان میدهند که آن بیشتر مرتبط با در نظر گرفتن تاثیرات فرهنگ سازمانی بر تجارب و دیدگاههای اثر بخشی آموزش الکترونیک در یک سازمان است.

Abstract:

As yet there is no comprehensive theory to inform how the various elements of elearning environments, such as design, implementation and delivery can be understood and optimised. A major study of the introduction of e-learning into the Australian Army has allowed a preliminary grounded theory model to be developed. This model identifies key factors, including organisational priorities, instructors’ roles, learners’ needs and the learning environment as contributing to an integrated e-learning culture. Furthermore, the study highlights that by accepting that e-learning environments are not value-free, it is possible to understand the competing priorities and discourses that influence how e-learning effectiveness is constructed and defined.