اطلاعیه

مقاله ترجمه شده نقش گردش شغلی بین فرسودگی شغلی و رفتار شهروندی سازمانی بین کارکنان هتل

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M558

سال نشر: ۲۰۱۵

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Procedia – Social and Behavioral Sciences

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۸ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۲  صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده: ۲۰۰۰۰   تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  نقش گردش شغلی بین فرسودگی شغلی و رفتار شهروندی سازمانی بین کارکنان هتل مالزی

عنوان انگلیسی:

The Role of Flow between Burnout and Organizational Citizenship Behavior (OCB) among Hotel Employees in Malaysia

چکیده فارسی:

رشد چشمگیر در صنعت هتلداری مالزی ، مدیران هتل را بر آن می دارد تا به رفاه کارکنان توجه بیشتری داشته باشند. هدف این مطالعه، ارزیابی ارتباط گردش شغلی بر رفتارشهروند سازمانی و بررسی گردش شغلی کارکنان به عنوان عاملی میانجی بین فرسودگی شغلی و رفتارشهروندی سازمانی می باشد.در این مطالعه مقطعی،۲۹۳ کارمند هتل در ساراواک مالزی مورد بررسی قرار می گیرند.صحت این تحقیق با استفاده ازنسخه ۲۱ آموس ارزیابی می شود.یافته ها نشان میدهند که گردش شغلی ،ارتباط مهمی با رفتار شهروندی سازمانی دارد.در ضمن،گردش شغلی ، بین فرسودگی شغلی و رفتار شهروندی سازمانی عامل معناداری شناخته نمی شود.یافته ها می توانند راهبردی مهم در جهت افزایش منابع انسانی در فضای مثبت خدماتی باشد.

واژگان کلیدی: فرسودگی شغلی، جریان، هتل، رفتار شهروندی سازمانی، واسطه گری

مقدمه

تمرکز اصلی هتلداری در جهت موفقیت سازمانی است و اغلب، عملکرد ضعیف و شکست بالای هتلداری، به فضای خدماتی مربوط می شودBlanck,2003;Dimond,2004).). بنابراین ،هتلداری باید تحت حمایت فضای خدماتی قرار بگیرد.این حمایت زمانی صورت می گیرد که محور کانونی هتل، میزان تمرکز اصلی کارکنان در جهت اجرای کیفی خدماتی و رضایت مشتری باشد. گردش شغلی حالتی تعریف می شود که در آن مردم تمرکز کلی در فعالیت کاری به خودی خود دارند و نه در پاداشهای بیرونی.(Bakker,2005).گردش شغلی جنبش روان شناسی مثبت است که به نظرمی رسد تاثیر بسیار زیادی در جهت انجام امور زندگی به سوی بهره وری مثبت به منظوراحساس رضایت از موفقیت توام با احساس لذت باشد .Csikszentmihalyi,1988)). با این وجود،گردش شغلی ساختاری نسبتا جدید است Bakker2005;Demerouti,2006))ودانش راجع به گردش شغلی به عنوان میانجی بین فرسودگی شغلی ورفتار شهروندی سازمانی در هتلداری هنوز محدود است. تحقیق شناخته شده محدودی در آسیا انجام شده است.به غیر ازChen و همکاران(۲۰۱۰) در تایوان،)Moneta 2004)درچین;Soltaniوهمکاران(۲۰۱۱)در مالزی غربی و Paulus(2012)در اندونزی ) و تا کنون تحقیق شناخته شده ای در هتلداری ساراواک انجام نشده است.مطلب دوم راجع به مطالعات نه چندان پیشرفته در فضای مثبت روان شناسی در بافت شرقی است.Burke,2010)) به خصوص به عنوان نقش میانجیگری.بنابراین،مطالعه کاربردتوسعه قدرت منابع انسانی و تواناییهای روان شناسی برای بهبود عملکرد جالب است

Abstract

Tremendous growth in the Malaysian hotel industry forced hotel operators to focus on enhancing the employee’s well-being. The objectives of this study were to assess the relationship of flow on organizational citizenship behavior (OCB) and investigate flow as the mediating role between burnout and OCB. A cross-sectional study, collected from 293 hotel employees in Sarawak, Malaysia. The study was validated and tested using AMOS version 21. Findings revealed that flow has a significant relationship with OCB. Meanwhile, flow found not significant as mediator in associating between burnout and OCB. The findings could be an important strategy by maximizing the human resources capabilities toward positive service climate.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.