مقاله ترجمه شده محرک ها و موانع مربوط به تغییرات حسابداری مدیریت

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M372

قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۵۰۰۰  تومان

تعداد صفحه انگلیسی:۳۴

سال نشر: ۲۰۰۷

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۲۶  صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده محرک ها و موانع مربوط به تغییرات حسابداری مدیریت

عنوان انگلیسی:

Drivers of and barriers to management accounting change

چکیده فارسی:

بررسی های تجربی،  شکافی را بین مفاهیم نظری حسابداری مدیریت و فعالیت های اصلی در سازمان ها نشان می دهد.  به طور مشخص،  تحقیقات نسبتا کمی در ارتباط با فاکتورهای خاص وجود دارد که منجر به تحریک و حذف پذیرش اصول پیچیده حسابداری مدیریت می گردد.  در این مقاله به تجزیه و تحلیل محرک ها و عوامل بازدارنده تغییرات حسابداری مدیریت از جنبه های مدیریتی می پردازیم.  مدل تحقیق ما بر مبنای پذیرش نظریه رفتار برنامه ریزی شده،  و اقدامات مستدل می باشد.  بر مبنای داده های ارزیابی شده،  ۱۶۱ بانک در کشورهایی که به زبان آلمانی صحبت می کنند،  نشان می دهیم که تغییرات حسابداری مدیریت تحت تاثیر پیش بینی ها،  شفاف سازی و سودآوری می باشد.  قابلیت های فناوری اطلاعات و کنترل رفتار باعث ایجاد تغییرات می گردد.  تنها تغییرات سازمانی مانع پذیرش روش های پیچیده تر می گردد.  هزینه های عامل تولید و کارکنان دارای تاثیر قابل توجهی بر روی نگرش مدیر نمی باشد.  علاوه بر این،  در تجزیه و تحلیل های گروهی،  به این ت تحلیل می پردازیم که آیا اهمیت موانع و محرک ها بین بانک ها با تمرکز بر روی اقدامات مالی پیچیده تر در مقایسه با بانکها با تمرکز بر روی مجموعه گسترده ای از اقدامات غیرمالی،  متفاوت می باشد.  ما در یافته ایم که بانک هایی که توسط اقدامات مالی مدیریت می گردند دارای قابلیت سوددهی بیشتری با دلگرم کردن مدیران و هیئت مدیره،  می باشند،  بانک هایی که از اقدامات غیرمالی استفاده می کنند،   باعث افزایش شفاف سازی شده اما با تغییرات مدیریتی مقابله می کنند.

کلیدواژه.  حسابداری مدیریت، تغییرات حسابداری،  بانک،  بررسی میدانی

 ترجمه بخش ۶ مقاله

۶.  نتیجه گیری.

در این مقاله ما تجزیه و تحلیلی را در ارتباط با تغییر حسابداری مدیریت در بانک های آلمان، استرالیا و سویس انجام می دهیم. بر مبنای نتایج بررسی از ۱۶۱ بانک ما به بررسی تاثیر چندین فرضیه بر وی اراده مدیران برای اجرای تغییرات حسابداری مدیریت می پردازیم. مدل تحقیق ما بر مبنای انطباق نظریه عملکردهای مشخص و فعالیت های مورد قبول می باشد.  بنا به گفته های شیلد، ما از یک مدل تصادفی برای توضیح دلایل اجرای سیستم حسابداری مدیریت و اجرای مدل معادلاتی ساختاری برای ارزیابی های تجربی می پردازیم.

ما به اثبات این مورد می پردازیم که تغییرات حسابداری مدیریت درابتدا تحت تاثیر کنترل عملکردی و پیش بینی های هیئت ها می باشد.  علاوه بر این ما به اثبات تاثیر مثبت قابل توجه شفافیت، سوددهی، و حمایت کاربردی در ارتباط با اهداف مدیران برای تطبیق روش های پیچیده حسابداری مدیریت می پردازیم.  نتایج ما همچنین نشان می دهد که، تغییرات سازمانی به عنوان یک مانع اصلی در ارتباط با تغییرات حسابداری می باشد.

یافته های ما مشابه بعضی از فرضیات مهم مربوط به مدل تغییرات حسابداری توسط کاب و همکارانش می باشد.  در مقایسه با بررسی های قبلی، ما به معرفی انگیزه های فردی و مشکلات مربوط به عاملیت به عنوان یک محرکی می پردازیم که نقش مهمی را در بررسی های قبلی تغییرات حسابداری مدیریت بازی نمی کنند.

در تجزیه و تحلیل های گروهی، ما به این تحلیل می پردازیم که آیا اهمیت محرک ها و موانع بین بانک ها با تمرکز بر روی اقدامات مالی پیچیده تر در مقایسه با بانکهایی با تمرکز بر روی مجموعه ای از اقدامات غیر مالی، متفاوت می باشد.  ما به پنج فاکتور که به طور قابل توجهی بین دو گروه منشعب می باشد اشاره کردیم. در هر دو مورد، کنترل عملکردی داری تاثیر مهمی بر روی اراده مدیران بوده است. در حالی که در ارتباط با شفافیت بانک های QM موفقیت به عنوان یک عامل محرک با اهمیتی می باشد، بالا رفتن سوددهی در بانک های FM دارای اهمیت بیشتری می باشد.  انگیزه های فردی و پیش بینی ها دارای تاثیر زیادی بر روی تغییرات حسابداری در بانک های FM می باشد. زمانی که تغییرات سازمانی روی می دهد، تغییرات مربوط به حسابداری به احتمال زیاد در بانک های QM مد نظر قرار نمی گیرد.  نتایج نشان می دهد که فاکتورهای تغییر می تواند در ارتباط با صنعت غیریکنواخت بوده و بستگی به طراحی حسابداری مدیریت موجو دارد.

نتایج مربوط به این مقاله در ارتباط با عملکردها دارای مزایای خاصی می باشد، آن ها فاکتورهای مهمی را در ارتباط با فرایند تغییر حسابداری مدیریت در بانک ها تعیین می کنند.  نتایج ما کمکی را به طراحی فرایند تغییرات حسابداری مدیریت در بانک ها نشان می دهد. این اطلاعات نشان می دهد که بهبود سیستم ها نیازمند یک حمایت خاصی توسط مدیران ارشد داشته و آن مدیران نمی بایست به شروع فرایند تغییر بپردازند، زمانی که تغییرات آتی مربوط به سازمان ها وجود خواهد داشت.

بررسی های بیشتر به تجزیه و تحلیل موانع دیگر می پردازد که مانع تغییرات حسابداری مدیریت می گردند. به طور خاص، تحقیقات مربوط به بررسی موردی و بررسی های تاخیری بر روی فرایند تغییر نامتناسب بینش های جالبی را ایجاد می کند.  علاوه بر این، روابط بین فاکتورهای مختلف تاثیری بر روی تغییر حسابداری مدیریت دارد.

برای نمونه، این تاثیرات در بین پیش بینی ها، سوددهی می بایست به عنوان یک محرک یا مانعی در نظر گرفته شود که باعث کاهش تاثیر موارد دیگر برای تغییر می گردد.  سرانجام اینکه، متغیرهای گروهی دیگر می بایست در ارتباط با حسابداری در مورد شرایط متفاوت مد نظر قرار گیرد.

جدول ۱- فرضیه هایی در ارتباط با تفاوت در فاکتورهای متغیر بین ارزابی بانک های مالی (FM)و غیر مالی(GM).

کارکنان- تاثیر کارکنان بر روی نگرش مدیران در مورد تغییر حسابداری مدیریت برای بانک های QM بالاتر از بانک های FM می باشد.  – کارکنان حسابداری مدیریت معمولا در به کار بردن روش های مالی دارای تجربه بوده.  به هر حال،  اگر این مورد در ارتباط با بنک های غیر مالی باشد، معمولا اطلاعات کمتری در ادارات وجود دارد.  بنابراین بانک هایی که به بهبود روش های غیر مالی مشغول هستند، نیازمند به کارکنان باتجربه تری از روش های مالی مورد نظر می باشند.

هزینه – تاثیر هزینه بر روی نگرش مدیران در مورد تغییر حسابداری مدیریت برای بانک های QM منفی تر از بانک های FM می باشد.

به طور معمول افزایش روش های مالی در ارتباط با تجزیه و تحلیل های گسترده تر برای نمونه، مشتریان، هزینه، اطلاعات مربوط به تولید می باشد. هزینه در ارتباط با این پیچیدگی ها بسیار بالاتر از هزینه برای افزایش اقدامات غیر مالی می باشد. که در این مورد فرایند جمع آوری اطلاعات دارای پیچیدگی کمتری می باشد. از آن جایی که اجرای روش های مالی دارای هزینه بیشتری می باشد، ما انتظار داریم که مدیران در بانک های FM هزینه را به عنوان یک مانع جدی نسبت به مدیران بانک های QM مد نظر قرار دهند.

شفافیت – تاثیر شفافیت بر روی نگرش مدیران در مورد تغییر حسابداری مدیریت برای بانک های QM بالا تر از بانک های FM می باشد