اطلاعیه

مقاله انگلیسی ترجمه شده نقش حسابرسی داخلی به عنوان نقطه شروع برای کشف تخلفات در گزارش های مالی شرکت های دولتی

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی ترجمه شده حسابداری

مقالات ترجمه شده حسابرسی

مقالات ترجمه شده مدیریت مالی

مقالات ترجمه شده حسابداری دولتی

مقالات ترجمه شده گزارشگری مالی

مقالات ترجمه شده تخلفات مالی

مقاله درباره حسابداری مالی با ترجمه

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی 

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: H418

سال نشر: ۲۰۱۷

نام ناشر (پایگاه داده): متفرقه

نام مجله:European Journal of Economics and Business Studies

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۷ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۱ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده: ۱۴۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده حسابداری ۲۰۱۷ :  نقش حسابرسی داخلی به عنوان نقطه شروع برای کشف تخلفات در گزارش های مالی شرکت های دولتی در کوزوو

عنوان انگلیسی:

The Role of Internal Audit as a Starting Point for the Discovery of Irregularities in the Financial Statements of Public Companies in Kosovo

چکیده فارسی:

هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر حسابرسی داخلی در تشخیص تخلف و تقلب در گزارش های مالی شرکت های دولتی در کوزوو است. برای دستیابی به این هدف، ما یک پرسشنامه تهیه کرده و بین شرکت های دولتی در جمهوری کوزوو توزیع کردیم. پرسشنامه ها شامل سوالات باز و بسته در قالب مقیاس لیکرت بود که به پاسخگویان در تکمیل پرسشنامه کمک می کرد. پاسخ ها با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد و فرضیه ها با استفاده از تحلیل همبستگی بررسی شدند. بر اساس یافته ها، می توان نتیجه گرفت که حسابرسی داخلی می تواند به عنوان نقطه شروع در پیدا کردن تقلب و اشتباه در گزارش های مالی موثر باشد.

کلمات کلیدی: حسابرسی داخلی، تقلب، شرکت های دولتی، عملکرد، استانداردها

مقدمه

نقش حسابرسان برای عملکرد مناسب مدیریت مالی، از نظر شرکت های دولتی و خصوصی، اهمیت بسیاری دارد؛ چرا که وظیفه آنها، پیدا کردن و افشای قانون شکنی ها در صورت های مالی است. اهمیت و تأثیرگذاری حسابرسان در کشورهای توسعه یافته بسیار بیشتر از اهمیت حسابرسان در کشورهای در حال توسعه است. در صورت مشاهده هر گونه قانون شکنی، باید پیشنهادات خاصی را به کار برد و توجه ویژه ای به امور کرد و همچنین، مقامات ذی صلاح باید اقدامات خاصی را در این خصوص انجام بدهند. شرکت های دولتی در کوزوو، پس از اتمام جنگ، به طور مداوم با سوء مدیریت در سطح مدیریتی و مالی مواجه شدند. بررسی های حسابرسان نشان دهنده بی نظمی ها و قانون شکنی هایی است که شرکت های دولتی در کارهای روزانه خود مرتکب می شوند. این آشفتگی ها نه تنها موجب زیان مالی بسیار زیادی می شود، بلکه لطمه زیادی هم شهرت آنها وارد کرده و در نهایت، منجر به از دست دادن اعتماد سرمایه گذار نسبت به توانایی های آنها می شود.

Abstract

The main purpose of this paper is to verify whether the internal audit affects the detection of anomalies and fraud in the financial statements of public companies in Kosovo. To achieve this purpose, we have prepared a questionnaire and distributed to public enterprises in the Republic of Kosovo. The questionnaire includes open and closed questions in the form of Likert scale established to asess proposition and oposition of the participants. Responses were analyzed through SPSS software, and hypotheses were tested by analyzing the correlation. Based on results we can conclude that the role of internal audit can serve as a starting point in finding fraud and errors in financial reports.

Keywords: Internal audit, fraud, public companies, performance, standards

Intorduction

The role of auditors is considered to be vital for the proper functioning of financial management in terms of public and private companies, particularly important is their role to find and disclose irregularities in financial statements. The importance and influence of auditors is more prominent in developed countries compared with those in progress. Findings and recommendations are taken into consideration with spetial attention and competent authority undetake further action if irregularities are identified. Public companies in Kosovo, after the war, constantly faced mismanagement on managerial and financial level. Auditor’s examinations indicate violations and irregularities that accompany public companies in their daily operation. These irregularities have not only caused considerable financial loss, but also damaged their reputation, and ultimately contributed to the loss of investor’s confidence on their potential.

The Purpose of the Research

Frauds related to the financial statements in most cases begin as minor intelegently manipulative actions non-significant in amount and size aiming to improve results and performance. Consequently, to maintain the status, trickery and deception in these financial statements continue on and grow in size, and the manipulators lose reason and objectivity and end up in a big fraud. In recent decades, we have witnessed a considerable number of cases where private and public companies in the world have experienced fraud in financial reporting, causing turmoil in financial markets, contributing to the loss of share value, loss of investor’s confidence and in some cases to their bankruptcy. These scandals have collapses public credibility and legitimacy of the institutions where the fraud occurred (Snider, 2000).