خانه / مقالات انگلیسی با ترجمه / حسابداری و اقتصاد / مقاله انگلیسی ترجمه شده تأثیر ویژگی های حسابرسی داخلی بر اثربخشی کنترل داخلی بر روی عملیات و انطباق

مقاله انگلیسی ترجمه شده تأثیر ویژگی های حسابرسی داخلی بر اثربخشی کنترل داخلی بر روی عملیات و انطباق

مقالات مرتبط با این موضوع
مقالات انگلیسی ترجمه شده حسابداری

مقالات ترجمه شده حسابرسی

مقالات ترجمه شده کیفیت حسابرسی

مقالات ترجمه شده مدیریت مالی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی 

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: H426

قیمت فایل ترجمه شده: ۴۴۰۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۹

سال نشر: ۲۰۱۹

تعداد صفحه ی ترجمه فارسی:  ۴۷ صفحه WORD

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی حسابداری ۲۰۱۹ :  تأثیر ویژگی های حسابرسی داخلی بر اثربخشی کنترل داخلی بر روی عملیات و انطباق (رعایت)

عنوان انگلیسی:

The impact of internal audit attributes on the effectiveness of internal control over operations and compliance

چکیده فارسی:

عملکرد حسابرسی داخلی (IAF) به مدیریت در بهبود کنترل داخلی در مورد عملیات، گزارش دهی و تطابق کمک می کند. در حالی که مطالعات بسیاری ارتباط بین IAF و کنترل داخلی گزارشگری مالی (ICFR) را مورد بررسی قرار داده اند، در مورد کنترل داخلی عملیات و انطباق مطالعات کمی وجود دارد. این مقاله با استفاده از یک مجموعه داده منحصر به فرد از تایوان، ارتباط بین کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی و نقص کنترل داخلی در عملیات و انطباق را مورد بررسی قرار می دهد. نتایج نشان می دهد که یک گروه حسابرسی داخلی بزرگتر می تواند موجب بهبود عملکرد حسابرسی داخلی در مورد عملیات و انطباق شود. در حالی که شایستگی حسابرسان داخلی رابطه ی مثبتی با اثربخشی کنترل داخلی بر انطباق دارد اما با عملیات رابطه ای ندارد. این مطالعه با تبیین عوامل تعیین کننده دستیابی به اهداف عملیات و انطباق ، به ادبیات تحقیق کمک می کند. این امر مفاهیم مهمی برای ذینفعان و کارشناسان نیز ارائه می دهد، زیرا کنترل شرکت بر عملیات و انطباق می تواند به طور متقابل بر روی ICFR و در نهایت موفقیت کسب و کار تأثیر بگذارد.

کلیدواژگان: عملکرد حسابرسی داخلی، نقص کنترل داخلی، شایستگی حسابرس

مقدمه

عملکرد موثر حسابرسی داخلی ( IAF)، می تواند با کمک به مدیریت در راستای بهبود کنترل های داخلی، نظارت کیفی شرکت را تضمین کند. مسئولیت های اصلی حسابرسان  داخلی، بررسی، ارزیابی و نظارت بر کفایت و اثربخشی اهداف کنترل داخلی نسبت به فرآیندها، گزارشات و تطبیق هاست. در حالیکه بسیاری از تحقیقات کنترل داخلی را بالاتر از گزارش مالی می دانند اما محدودیت های اطلاعاتی تضمین کرده اند تاکنون تحقیقات تجربی نسبتاً کمی در مورد  ارزیابی کنترل داخلی نسبت به عملیات و تطبیق عملیات انجام شده است. تحقیقات ما با استفاده از یک مجموعه داده   منحصر به فرد از کشور تایوان، که در اختیار عموم نیست، ارتباط میان خصوصیات IAF و اثربخشی کنترل داخلی را نسبت به عملیات و انطباق عملیات بررسی می کند. درک این ارتباط حیاتی، زیرا رسیدن به اهداف عملیاتی و انطباق عملیات احتمالاً قدرت نظارت حاکمیت شرکت و فرهنگ انطباق  را منعکس می کند که به طور دو طرفه بر ICFR آن اثر می گذارد و در نهایت منجر به موفقیت کلی میشود.

کنترل داخلی، فرآیندی است که برای کمک به مدیریت در راستای رسیدن به سه هدف سازمانی طراحی می شود: ۱- اثربخشی و کارامدی عملیات ۲- قابلیت اطمینان گزارشگری و ۳- انطباق با قوانین و مقررات کاربردی. بررسی پیشینه ی تحقیقات عملکرد  حسابرسی داخلی و اثربخشی کنترل داخلی نشان می دهد که اکثریت تحقیقات شاخص-ها و/یا پیامدهای اثربخشی ICFR را بررسی می کنند. تمرکز بر هدف گزارش دهی، منجر به درک ناقص IAF و اثربخشی کنترل داخلی میشود، زیرا فعالیت های کنترلی مربوط به سه هدف باید یکدیگر را حمایت کرده و هم-پوشانی داشته باشند. تحقیق اخیزی که توسط فنگ  و همکارانش (۲۰۰۵) انجام شده است از این وابستگی متقابل حمایت می کنند و مستنداتی مربوط به ارتباط مثبت میان اثربخشی ICFR و عملیات شرکت ارائه می دهند. آن ها دریافتند که شرکت هایی که ضعف مواد مربوط به موجودی  دارند نرخ گردش مالی موجودی پایین تری دارند و احتمال بیشتری وجود دار که ضرر و زیان موجودی یا نقصی را دراین رابطه گزارش کنند. در حقیقت، در مصاحبه ای که با دیوید لندسیتل  رئیس COSO در ارتباط با مزایای بازبینی چارچوب کنترل داخلی، انجام شد وی گفت: ” این کار فرصتی برای استفاده از این چارچوب است… تا نه تنها اهداف گزارش دهی مالی بلکه اهداف مربوط به عملیات کسب و کار و انطباق با قوانین و مقررات هم محقق شوند. “

Abstract

The internal audit function (IAF) assists management in improving internal controls over operations, reporting, and compliance. While many studies examine the association between the IAF and the internal control over financial reporting (ICFR), little is known about internal control over operations and compliance. Using a unique dataset from Taiwan, this paper examines the association between IAF quality and internal control deficiencies in operations and compliance. The results suggest that a larger internal audit team can enhance internal audit performance for both operations and compliance, whereas internal auditor competence is positively associated with the effectiveness of internal control over compliance, but not operations. This study contributes to the literature by shedding light on the determinants of the achievement of operations and compliance objectives. It also provides important implications for stakeholders and practitioners, as a company’s control over operations and compliance may mutually influence its ICFR and ultimately its business success.

Keywords: Internal audit function,Internal control deficiency,Auditor competence

Introduction

An effective internal audit function (IAF) can ensure quality corporate governance by assisting management in improving internal controls (Chartered Institute of Internal Auditors, 2015). The key responsibilities of internal auditors are to examine, evaluate, and monitor the adequacy and effectiveness of internal control objectives over operations, reporting, and compliance (American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), 2008, Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), 2012, Institute of Internal Auditors (IIA), 2012). While many studies investigate internal control over financial reporting (ICFR) (e.g., Abbott et al., 2016, Ege, 2015, Lin et al., 2011, Prawitt et al., 2009), data constraints have ensured that so far there has been relatively little empirical research that assesses internal control over operations and compliance.

Our study, using a unique, publicly unavailable dataset from Taiwan, examines the association between IAF characteristics and the effectiveness of internal control over operations and compliance. Understanding this relationship is critical, as the achievement of operations and compliance objectives is likely to reflect the strength of a company’s corporate governance and compliance culture, mutually influences its ICFR, and ultimately contributes to its overall success.