اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه آینده بازی های جدی در آموزش حسابداری

 این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۱۰ صفحه انگلیسی با فرمت PDF  و ۲۵ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H435

سال نشر: ۲۰۱۹

ناشر: الزویر

نام مجله: Journal of Accounting Education

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۰ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۵ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده: ۲۴۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی حسابداری ۲۰۱۹ :  آینده بازی های جدی در آموزش حسابداری: مطالعه دلفی

عنوان انگلیسی:

The future of ‘serious games’ in accounting education: A Delphi study

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

ادبیات پیشین در مورد بازی های جدی (SGs) بر تاثیرات احتمالی این ابزار آموزشی بر کارایی یادگیری متمرکز شده است. با این حال، شواهد تجربی هنوز کم است و این بازی های مبتنی بر یادگیری به ندرت در دوره های کارشناسی استفاده می شود و حتی در  مقایسه با سایر زمینه های کسب و کار در دوره های حسابداری کمتر استفاده می شود. با استفاده از یک بازی دیجیتال موجود و نمونه ای از مدرسان حسابداری، این مقاله برای بررسی ادراکات دانشجویان حسابداری در مورد مزایا و موانع بالقوه پیاده سازی SG در کلاس درس از روش شناسی دلفی استفاده می کند. نتایج ما نشان می دهد که دانش و تامین مالی تکنولوژی دیگر مسئله ی اصلی نیست. با این حال، تمایل برای ایجاد انگیزه و افزایش دانش و استفاده از ابزارهای آموزشی جدید (مانند SGs) برای استادان، با وجود ادراک مزایای این ابزارها در فرآیند یادگیری، کم است. کاربرد کم بازی های مبتنی بر یادگیری و مطالعات اندک درباره SGs در آموزش حسابداری در مقایسه با سایر زمینه های کسب و کار،  به نظر می رسد وابسته به درک  چند بازی مناسب موجود  برای دانشجویان کارشناسی حسابداری است. این ادراکات این واقعیت را نشان می دهد که آموزش حسابداری توسط استادان به عنوان یک تکنیک محض درک شده است به جای آن که  به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از فرایند تصمیم گیری مدیریت و کسب و کار درک شود.

کلمات کلیدی: روش دلفی، بازی های جدی، نوآوری در آموزش حسابداری

۵.نتیجه گیری ها و مفاهیم

نتایج به دست آمده از روش دلفی با گروهی از اساتید حسابداری، موجب شد تا ما نتیجه بگیریم اتفاق نظر بالایی در بین اساتید حسابداری در مورد مزایای بالقوه مهم SGها و موانع بازدارنده SGها در استفاده از آنها در کلاس وجود دارد. استدلال‌های آنها با نگرشهای دیگر اعضای هیات علمی در رشته‌های دیگر همسو است.

ارائه یک تصویر مدرنیته برای مؤسسات یکی از مزایای مهمی است که در این مطالعه مورد تاکید قرار گرفته است. اتفاق نظر در مورد این موضوع ممکن است موجب شود تا ما اهمیت متقاعد شدن مؤسسات در مورد مزایای استفاده از SGها را به عنوان یک ابزار یادگیری در برنامه‌های مقطع کارشناسی مهمتر از هزینه‌ها در نظر بگیریم. این امر با موقعیت مؤسسات نیز مرتبط است، و انگیزه‌ها و منابع بیشتری را برای اساتید فراهم می‌آورد. در واقع کمبود منابع از مهمترین موانع برای استفاده از SG ها است. با این حال، ما می‌توانیم تحلیل عمیق‌تری از این موضوع را با توجه به این نتایج ارائه دهیم. بدیهی است که کمبود منابع لزوماً به تأمین مالی بازی‌های مناسب مربوط نمی‌شود، زیرا آن‌ها لزوماً گران قیمت نیستند و همچنین دسترسی به برخی از آنها حتی می‌تواند رایگان باشد. بدین ترتیب، نیاز به فن آوری، مشکلات کمتری را نسبت به قبل مطرح می‌کند، زیرا اکثر مؤسسات در حال حاضر از سرمایه کافی برای ارائه فن آوریهای مورد نیاز برخوردارند. در واقع، قابل توجه است که مسائل فنی که به عنوان مانع در مطالعات قبلی مورد تاکید قرار گرفتند، با توجه به استفاده فزاینده از فن آوریها، مشکل ساز در نظر گرفته نمی‌شوند. در نتیجه، به نظر می‌رسد که این “کمبود منابع” ادراک شده با عدم انگیزه اساتید و سایر کارکنان برای قرار دادن منابع اصلی خود (وقت) برای کار یا تحقیق بر روی این مهارتهای تدریس مرتبط است.

با توجه به این که نتایج ما نشان می‌دهد درک عمومی اساتید حسابداری در مورد مزایا و موانع با درک اعضای هیات علمی در رشته‌های دیگر کسب و کار تفاوت قابل توجهی ندارد و این عوامل صرف نظر از رشته‌های متفاوت شبیه به یکدیگرند، ما می‌توانیم نتیجه بگیریم که به نظر نمی‌رسد آنها بتوانند علت استفادۀ کمتر از SG را در دوره‌های کارشناسی حسابداری توضیح دهند.

Abstract

Previous literature on Serious Games (SGs) has focused on the possible impacts of these educational tools on learning effectiveness. However, the empirical evidence is still scarce, and these learning-based games are rarely used in general undergraduate courses and even less so in accounting courses compared with other business areas. Using an existing digital game and a sample of accounting lecturers, this paper uses the Delphi methodology to examine accounting academicś perceptions of the usefulness and the potential barriers to implementing SGs in the classroom. Our results show that the knowledge and funding of technology is no longer an issue. However, incentives to motivate and increase knowledge and use new teaching tools (such as SGs) for lecturers are low despite the perception of the benefits of these tools in the learning process. The low use of learning-based games and scarce research on SGs in accounting education compared with other business areas seem to be related to the perception that few suitable games exist for undergraduate accounting subjects. This perception mirrors the fact that accounting education is perceived by lecturers as a mere technique rather than as an integral part of the management and business decision-making process.

Keywords: Delphi method,Serious games,Innovation in accounting education

۵.Conclusions

and implications The results obtained from the Delphi method with a panel of accounting academics lead us to conclude that there is considerable agreement among accounting lecturers on the main potential benefits of SGs and the main barriers that prevent SGs from being used more widely in the classroom. Their arguments align with attitudes of faculty members in other fields.

Providing institutions with an image of modernity is one of the main benefits highlighted in this study. The consensus on this matter may lead us to consider the importance of convincing institutions that the benefits of using SGs as a learning tool on undergraduate programs outweigh the costs. This is also linked with the situation of institutions providing incentives in order to motivate lecturers with additional resources. In fact, the lack of resources is considered the most significant barrier to the use of SGs. However, from our results, we can provide a deeper analysis of this issue. It seems obvious that the lack of resources is not necessarily linked to financing suitable games since they are not necessarily expensive, and some of them may even be found free of charge. In the same way, the need for technology poses fewer problems than previously existed because most institutions currently have sufficient investments to provide the required technology. In fact, it is remarkable that technical issues highlighted as barriers by previous studies are not considered problematic, in line with the growing use of technology. Thus, this perceived “lack of resources” seems to be related to non-giving incentives for faculties and other staff to invest in their main resource (time) to work on or research these teaching skills.

Given that our results show that the general perception of accounting academics about the benefits and barriers does not seem to differ significantly from the perception of faculty members in other business fields, and those factors would be similar regardless of the different disciplines, we can conclude that they do not seem to explain why SGs are less widespread in accounting undergraduate courses.

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی حسابداری با ترجمه

مقاله انگلیسی درباره  آموزش حسابداری

مقالات انگلیسی مدیریت آموزشی