مقاله انگلیسی چگونه سواد مالی رابطه بین سوگیری های رفتاری و تصمیم سرمایه گذاری را تعدیل می کند؟

این مقاله علمی پژوهشی (ISI)  به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال ۲۰۲۲ دارای ۱۴ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H872

سال نشر: ۲۰۲۲

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

نام مجله: Asian Journal of Accounting Research

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۴ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۳ :چگونه سواد مالی رابطه بین سوگیری های رفتاری و تصمیم سرمایه گذاری را تعدیل می کند؟

عنوان کامل انگلیسی:

How financial literacy moderate the association between behaviour biases and investment decision?

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه تخصصی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:H872)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی

هدف – هدف از این مطالعه بررسی تأثیر سوگیری های رفتاری (به عنوان مثال اعتماد نفس بیش از حد، ریسک گریزی، رفتار گله ای و اثر تمایلی) بر تصمیمات سرمایه گذاری بر اساس جنسیت می باشد. نویسندگان همچنین اثر تعدیلگر سواد مالی را در رابطه بین سوگیری های رفتاری و تصمیمات سرمایه گذاری بر اساس جنسیت بررسی می کنند.

طرح/روش شناسی/رویکرد – برای این مطالعه یک طرح پژوهشی مقطعی در نظر گرفته شد. برای این منظور، داده ها از طریق یک پرسشنامه ساختاریافته از ۲۵۳ سرمایه گذار فردی در منطقه دهلی-NCR جمع آوری شده است. برای تحلیل روایی و پایایی به ترتیب از آزمون همبستگی پیرسون و آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است. برای آزمون فرضیه از تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی  استفاده شد.

یافته‌ها – نتایج پژوهش نشان می‌دهد که در بین سرمایه‌گذاران مرد، ریسک‌گریزی و رفتار گله‌ ای تاثیر منفی و معنادار بر تصمیم سرمایه‌گذاری داشته، در حالی که تأثیر اعتماد به نفس بیش‌ازحد بر تصمیم سرمایه‌گذاری مثبت و معنادار بوده است. با این حال، تأثیر اثر تمایلی از نظر آماری معنادار نیست. نتایج نشان داد که در بین سرمایه گذاران زن، ریسک‌گریزی و رفتار گله‌ ای تاثیر منفی و معنادار بر تصمیم سرمایه‌گذاری دارد. با این حال، اثر اعتماد به نفس بیش از حد و اثر تمایلی بر تصمیم سرمایه‌گذاری از نظر آماری معنادار نیست. نتایج نشان داد که سواد مالی به طور معناداری بر تصمیمات سرمایه گذاری در میان سرمایه گذاران زن و مرد تأثیر گذاشته است. نتایج مربوط به اثرات متقابل در بین سرمایه گذاران مرد نشان داد که اثر متقابل بین اعتماد به نفس بیش از حد و تصمیم سرمایه گذاری به طور معناداری تحت تأثیر سواد مالی است. با این حال، اثر متقابل سواد مالی با سه سوگیری باقی مانده، یعنی ریسک گریزی، رفتار گله ای و اثر تمایلی غیر معنادار است. نتایج برای اثر متقابل سواد مالی با اعتماد به نفس بیش از حد، ریسک گریزی، رفتار گله ای و اثر تمایلی در بین سرمایه گذاران زن از نظر آماری معنی دار بود.

محدودیت ها / دستاورد های تحقیق – بر اساس یافته های تحقیق حاضر، نتایج این مطالعه برای مدیران سبدهای سرمایه گذاری و سیاست گذاران در زمان ایجاد سبد سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران بر اساس سوگیری های رفتاری آنها مفید می باشد. این مطالعه پیشنهاد می‌کند که سرمایه‌گذاران به برنامه‌های آموزشی، کارگاه‌ها و سمینارهایی نیاز دارند که سواد مالی و دانش مالی سرمایه‌گذاران را افزایش داده  و به آنها کمک کند تا در هنگام تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری بر سوگیری های رفتاری غلبه کنند.

نوآوری/ارزش – هدف مطالعه حاضر بررسی این موضوع است که آیا سوگیری های رفتاری مختلف می توانند بر تصمیمات سرمایه گذاری بر اساس جنسیت تأثیر بگذارند یا خیر. علاوه بر این، نویسندگان مایلند بررسی کنند که آیا این روابط توسط سواد مالی تعدیل می شوند یا خیر. از این رو، سواد مالی نیز ممکن است نقش مهمی در پیش‌بینی سرمایه‌گذاری‌ها ایفا کند. مطالعه حاضر ممکن است اولین مطالعه ای باشد که به بررسی اثر تعدیل سواد مالی در بین سرمایه گذاران زن و مرد پرداخته است.

کلیدواژه ها: رفتار مالی، سوگیری های رفتاری، اعتماد به نفس بیش از حد، ریسک گریزی، رفتار گله ای، سواد مالی تاثر مایلی، تصمیم سرمایه گذاری

Abstract

Purpose – The purpose of the study is to examine the impact of behavioural biases (i.e. overconfidence, risk-aversion, herding and disposition) on investment decisions amongst gender. The authors further examine the moderation effect of financial literacy in the relationship between behaviour biases and investment decisions amongst gender.

Design/methodology/approach – The study considered a cross-sectional research design. For this survey, the data have been collected through a structured questionnaire from 253 individual investors of the Delhi-NCR region. To analyse the validity and reliability, the Pearson correlation and Cronbach’s alpha test have been taken into account respectively. For testing the hypothesis, hierarchical regression analysis has been used in the study.

Findings – The results of the study reveal that amongst male investors, the influence of risk-aversion and herding on investment decision was negative and statistically significant, while the influence of overconfidence on investment decision was positive and significant. However, the influence of disposition was found statistically insignificant. The results stated that amongst female investors the effect of risk-aversion and herding on investment decision was negative and statistically significant. However, the effect of overconfidence and disposition was statistically insignificant influence the investment decision. It has been observed that financial literacy has significantly influenced investment decisions amongst male and female investors. The results of the interaction effect amongst male investors stated that the interaction between overconfidence and investment decision was significantly influenced by financial literacy. However, the interaction of financial literacy with the remaining three biases, i.e. risk-aversion, herding and disposition was found insignificant. The results for the interaction effect of financial literacy with overconfidence, riskaversion, disposition and herding were found statistically significant amongst female investors.

Research limitations/implications – Based on this present research finding, the study is more productive for the portfolio manager and policymakers at the time of making an investment portfolio for the investors based on their behavioural biases. The study recommends that investors need training programmes, workshops and seminars that enhance financial literacy and financial knowledge of investors which helps them to overcome the behavioural biases while making an investment decision.

Originality/value – The current study aims to explore whether several behavioural biases can affect investment decisions amongst gender. Moreover, the authors would like to examine whether these associations are moderated by financial literacy. In this sense, financial literacy might also show a substantial part in the prediction of investments. The current study might be of the first study that examines the moderation effect financial literacy amongst male and female investors.

Keywords: Behaviour finance, Behaviour biases, Overconfidence, Risk-aversion, Herding, Disposition financial literacy, Investment decision

۱.Introduction

Conventional theories of finance assume individuals as rational investors (Baker and Filbeck, 2013) while taking investment decisions they are evaluating all existing information, several researchers (Barber and Odean, 2008) reveal that investors act irrationally. Researchers like Barber and Odean (2001) emphasize behavioural biases in the financial decisions of investors concentrating on the choice of individual stocks. Several studies reveal that investors are inclined to make deprived investment decisions regarding their investments, resulting in underprivileged investment performance. Behavioural finance proposes that investors show psychological and emotional behaviour which follows to divergence from rational behaviour (Yoong and Ferreira, 2013). Pompian (2012) described that behavioural biases refer to the tendency to make a decision that results in foolish investment decisions because of their mental decline. There are several biases in human psychology (Hoffmann et al., 2010). These biases contain investors’ extremely appreciating their predictions (overconfidence), investors more likely to hold losing stock and sell winning stock (disposition), individual investors avoid taking the risk (risk-aversion) and investors follow the crowd (herding). Several research studies also try to enlighten investor behaviour considering several dimensions in addition to investors’ biases. For instance, Hoffmann et al. (2010) explain that investors using essential analysis are overconfidence, have a trading frequency and more likely to be risktakers. Lin (2011) recommended that a deficiency of technical ability is the outcome of behavioural biases and an individual can make a well-versed investment decision based on their capability. Nicolosi et al. (2009) stated that, in spite of their irrational behaviour, individuals learn from their investment experiences. Research studies majorly conclude that behaviour biases affected the investment decision and education is considered an important tool to overcome biases (Pompian and Wood, 2006) and behavioural biases can handle by using effective ways (Pompian, 2012). Thus, the behavioural biases may work differently according to their education level…

۶.Implications and future scope of the study

Based on the current study findings, several recommendations for managers and individual investors can be made. Furthermore, these findings are more productive for those financial intermediaries and policymakers as it showcases that the rise in the level of financial literacy of people could have a significant effect on their investments. It has been detected that individual investors are prepared to make new investments for better financial returns, but individual investors should be cautious while making an investment. The individual investors pursue the advice or recommendation of agents/brokers and fund managers as they have more experience in this field, and advises them in relation to ensuring various security that the investor wants to invest. The financial advisors should analyse the association between investment risks and investment returns. Moreover, analyse the risk-taking propensity of the investors. An investment plan is not universal, which can satisfy everybody’s investment purposes. Therefore, to meet the requirements of individual investors, the portfolio should be made depending upon their gender, age income, education, risk tolerance, etc…

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود مقاله  در مورد مدیریت سرمایه گذاری

دانلود مقاله در مورد مدیریت مالی

دانلود مقاله در مورد مالی رفتاری

دانلود مقاله در مورد ریسک های مالی

مقالات مدیریت ریسک با ترجمه

مقاله انگلیسی با ترجمه