اطلاعیه

مقاله انگلیسی آیا تخصص حسابداری کمیته حسابرسی به ارتقاء کیفیت حسابرسی کمک می کند؟ شواهدی از گزارش حسابرس از ضعف های کنترل داخلی

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه وایلی مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۶۹ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H528

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): وایلی

نام مجله: Contemporary Accounting Research

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۶۹ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ :  آیا تخصص حسابداری کمیته حسابرسی به ارتقاء کیفیت حسابرسی کمک می کند؟ شواهدی از گزارش حسابرس از ضعف های کنترل داخلی

عنوان کامل انگلیسی:

Does Audit Committee Accounting Expertise Help to Promote Audit Quality? Evidence from Auditor Reporting of Internal Control Weaknesses

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:H528)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

در این مطالعه ، ما به بررسی این موضوع می پردازیم که آیا تخصص حسابداری کمیته حسابرسی با تحریک حسابرسان برای انجام حسابرسی های کنترل داخلی و انجام ارزیابی های مناسب کنترل داخلی ، به ارتقاء کیفیت حسابرسی کمک می کند یا خیر، زیرا تخصص حسابداری کمیته حسابرسی،  حسابرسان را از برکناری به دلیل اظهارنظرهای مغایر با کنترل داخلی حفظ می کند. در بین مشتریانی که احتمالا دارای ضعف های عمده ای در کنترل داخلی هستند (که از طریق ارائه مجدد صورت های مالی حسابرسی شده در آینده نشان داده می شود) ، هنگامی که کمیته حسابرسی، تخصص حسابداری بیشتری داشته باشد (اندازه گیری شده توسط نسبت متخصصان حسابداری در کمیته حسابرسی). احتمالاً اظهار نظرهای مغایر بیشتری در مورد حسابرسی کنترل داخلی ارائه می دهند. ما دریافتیم که در بین تمامی مشتریان ، هنگامی که کمیته حسابرسی از تخصص حسابداری بیشتری برخوردار است ، احتمال عزل حسابرس پس از ارائه ترازنامه به دلیل اظهار نظرهای مغایر با کنترل داخلی کمتر می باشد. در تجزیه و تحلیل های بیشتر ، دریافتیم که این احتمال کم عزل حسابرس پس از ارائه ترازنامه در شرایطی رخ می دهد که حداقل دو عضو کمیته حسابرسی دارای تخصص حسابداری باشند. همچنین شواهدی یافتیم که تأثیر مدیر ارشد مالی (اما نه تاثیر مدیر ارشد اجرایی) بر کمیته حسابرسی ، احتمال افزایش اظهارنظرهای مغایر کنترل داخلی را در مواقعی که احتمالاً ضعف های عمده ای در کنترل داخلی وجود دارد و همچنین احتمال کاهش عزل حسابرس به دلیل اظهارنظرهای مغایر با کنترل داخلی ، را خنثی می کند. این یافته ها برای قانون گذاران و کمیته های منصوب شرکت که  از ارتقاء اثربخشی کمیته حسابرسی ذینفع هستند، پیامدهای مهمی دارد.

کلمات کلیدی: کمیته حسابرسی؛ تخصص حسابداری؛ کیفیت حسابرسی؛ کنترل داخلی؛ عزل حسابرس

۱.مقدمه

مطالعات پیشین بیان می کنند که تخصص مالی کمیته حسابرسی و به ویژه تخصص حسابداری ، کنترل روند گزارشگری مالی را بهبود می بخشد (e.g., Naiker and Sharma 2009; Dhaliwal et al. 2010; Cohen et al. 2014)…

۶.نتیجه گیری

  در این مطالعه ، بررسی می کنیم که آیا سطح بالای تخصص حسابداری کمیته حسابرسی با برانگیختن انگیزه حسابرسان برای شناسایی و گزارش ICMW های احتمالی یا  موجود و جلوگیری  از عزل آنها به دلیل اظهار نظرهای مغایر کنترل داخلی ، به ارتقاء کیفیت حسابرسی کمک می کند یا خیر. شناخت عوامل مؤثر در کیفیت حسابرسی و تقویت استقلال حسابرس از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا بازرسی های PCAOB بطور معمول نواقص حسابرسی را شناسایی می کنند که به نظر می رسد ناشی از عدم تلاش مستمر و / یا تردید مقتضی است…

Abstract

In this study, we examine whether audit committee accounting expertise helps to promote audit quality by motivating auditors to conduct diligent internal control audits and make appropriate internal control assessments because audit committee accounting expertise safeguards auditors from dismissal following adverse internal control opinions. Among clients with existing and likely internal control material weaknesses (as proxied by future restatements of audited financial statements), we find a greater likelihood of adverse internal control audit opinions when the audit committee has greater accounting expertise (measured by the proportion of accounting experts on the audit committee). Among all clients, we find a lower likelihood of subsequent auditor dismissal following an adverse internal control audit opinion when the audit committee has greater accounting expertise. In further analyses, we find that this lower likelihood of subsequent auditor dismissal occurs when at least two audit committee members possess accounting expertise. We also find some evidence that chief financial officer influence (but not chief executive officer influence) over the audit committee negates the increased likelihood of adverse internal control opinions when internal control material weaknesses likely exist as well as the decreased likelihood of auditor dismissal following adverse internal control opinions. These findings have important implications for regulators and corporate nominating committees interested in promoting audit committee effectiveness.

Keywords: audit committee; accounting expertise; audit quality; internal control; auditor dismissal

۱.Introduction

Prior research suggests that audit committee financial expertise, and in particular accounting expertise, improves oversight of the financial reporting process (e.g., Naiker and Sharma 2009; Dhaliwal et al. 2010; Cohen et al. 2014). This stream of research finds that audit committee financial expertise is negatively associated with indicators of poor financial reporting such as restatements (Abbott et al. 2004; Agrawal and Chadha 2005) and internal control problems (Krishnan 2005; Krishnan and Visvanathan 2007; Zhang et al. 2007; Hoitash et al. 2009). While auditors play a role in the quality of financial reporting, the associations observed in prior research settings between audit committee financial expertise and higher quality financial reporting could reflect actions and attitudes of management, especially because management is responsible for the financial reporting process and the related control environment. In this study, we complement prior research by examining whether greater audit committee accounting expertise helps to promote audit quality by encouraging auditors to detect and report existing or likely internal control material weaknesses (ICMWs) and by safeguarding auditors from dismissal following adverse internal control opinions.

۶.Conclusion

 In this study, we examine whether greater audit committee accounting expertise helps to promote audit quality by motivating auditors to detect and report existing or likely ICMWs and by safeguarding them from dismissal following adverse internal control opinions. Understanding the factors contributing to audit quality and strengthened auditor independence is important because PCAOB inspections routinely identify audit deficiencies that appear to result from a lack of diligence and/or appropriate skepticism.

We find that among companies with an existing or likely ICMW, greater audit committee accounting expertise (measured by the proportion of accounting experts on the audit committee) is associated with an increased likelihood of an adverse internal control audit opinion.

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی حسابداری با ترجمه

مقالات جدید حسابرسی با ترجمه

مقاله انگلیسی با ترجمه در مورد حسابداری رفتاری

مقالات ترجمه شده کیفیت حسابرسی

مقالات ترجمه شده درباره کمیته حسابرسی

مقالات ترجمه شده درباره تخصص حسابداری