خانه / مقالات انگلیسی با ترجمه / مدیریت / مقاله انگلیسی مدیریت بحران در مدیریت دولتی: مدل سه مرحله ای برای حوادث ایمنی

مقاله انگلیسی مدیریت بحران در مدیریت دولتی: مدل سه مرحله ای برای حوادث ایمنی

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۷ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M834

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

تعداد صفحه انگلیسی:  ۷ صفحه PDF

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ :  مدیریت بحران در مدیریت دولتی: مدل سه مرحله ای برای حوادث ایمنی

عنوان انگلیسی:

Crisis management in public administration: The three phases model for safety incidents

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M834)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

هدف این مطالعه بررسی عوامل موثر بر مدیریت بحران در مدیریت دولتی برای حوادث ایمنی در دوران قبل از بحران، هنگام وقوع بحران و پس از بحران می باشد. این نمونه شامل ۱۷۷ مشارکت کننده ی باتجربه در مدیریت بحران از نمایندگان دولت، سازمان های عمومی و نیروهای امنیتی / مسلح در یونان است. داده ها با استفاده از پرسشنامه های ساختاری در یک مجموعه از مصاحبه های شخصی جمع آوری شد. نتایج نشان می دهد که توانایی رهبر و اعضا تیم مدیریت بحران برای تصمیم گیری درست، ارتباطات داخلی و خارجی و نوع موقعیت بحرانی، پیش بینی کننده های مراحل سه گانه ی مدیریت بحران (پیش از بحران، هنگام بحران و پس از بحران) در مدیریت دولتی است. نتایج مرتبط با مدیریت عبارتند از :  نیاز به اجرای تغییرات فرهنگی و ساختاری، توسعه توانایی رهبر تیم مدیریت بحران برای تصمیم گیری در شرایط اضطراری، تغییر کانال های ارتباطی رسمی داخلی و طراحی مجدد راهبردهای ارتباطات خارجی به منظور مدیریت موثر حوادث ایمنی امروزی در یک محیط پویا و غیر قابل‌ پیش بینی

کلیدواژگان: حوادث ایمنی، ارتباطات، تصمیم گیری، مدیریت بحران، مدیریت دولتی، رهبری

Abstract

This study aims to investigate the factors that affect crisis management in public administration for safety incidents, during pre-crisis, crisis and post crisis phase. The sample is comprised by 177 experienced in crisis management participants representing government, public organizations and security/armed forces in Greece. Data were collected by means of structured questionnaires in a series of personal interviews. Results indicate that the ability of crisis management team leader and members to make right decisions, the internal and external communication and crises type are predictors of the three phases of crisis management (pre-crisis, crisis and post crisis) in public administration. Implications for management include the need to implement cultural and structural changes, develop crisis management team leader’s ability to make decisions in conditions of urgency conditions, to transform internal formal communication channels and procedures and to redesign external communication strategy in order to manage effectively today’s safety incidents in a dynamic and unpredictable environment.

Keywords: Safety incidents, Communication, Decision making, Crisis management ,Public administration, Leadership

Introduction

 A public organization is in crisis when its institutional structure is seriously challenged (Boin ’tHart, 2000) and the more lives are governed by the value(s) under threat, the deeper the crisis goes (Boin et al., 2005). Although the main distinction is between man-made and natural disasters (Rosenthal and Kouzmin, 1993; Boin et al., 2005) there is an extended bibliography on the typology of crisis (i.e. Marcus and Goodman, 1991; Egelhoff and Sen, 1992; Pearson and Mitroff, 1993; Lerbinger, 1997). Crises can be distinguished as conventional, unexpected, intractable and fundamental according to predictability and the possibility to influence a crisis (Gundel, 2005). Overall, crises have substantive implications for organizations and stakeholders. However, fragmentation persists in the literature, and researchers continue to focus on disparate perspectives with limited attempts to build more integrated and generalizable scholarship (Bundy et al., 2016).

Effective crisis management in a global context is consistent with growing demands from organizational stakeholders for responsible actions by crisis leaders (Maldonado and Dusya, 2014). Research on crisis leadership is often criticized for its lack of specificity (Bundy et al., 2016). Leadership in crises includes five basic processes: sense making pertaining to the evaluation of the situation in order to make decisions, decision making, meaning making, terminating and learning, which is the acquisition of experience by the leader (Boin et al. 2005).

 Leadership is associated with greater levels of positive affect, which leads to higher resilience among team members in a crisis situation (Sommer et al., 2016). It is therefore understood that the personality of the leader together with her/his behavior are of greater importance, than for example assessing information and making decisions in conditions of extraordinary stress (Tokakis et al., 2018). The leaders that comprehend the importance of emotional intelligence are in a position to identify the needs of their subordinates, to actually express their interest, reflect the changes in their emotional state and work collectively to achieve the targets set (Rahim et al., 2002; Polychroniou, 2009) handling conflicts (Tokakis et al., 2018). Even in a crisis where lives were at stake, positive emotions can emerge and have important outcomes for individuals and teams (Sommer et al., 2016).

مقالات مرتبط با این موضوع
مقالات ترجمه شده مدیریت

مقالات ترجمه شده مدیریت بحران

مقالات ترجمه شده مدیریت دولتی

مقالات ترجمه شده مدیریت ایمنی