اطلاعیه

مقاله ترجمه شده یک مدل نظری درک ذینفع (سهامدار) از یک سیستم گزارشگری مالی جدید

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی ترجمه شده حسابداری

مقالات ترجمه شده مدیریت مالی

مقالات ترجمه شده سرمایه گذاری

مقالات ترجمه شده گزارشگری مالی بین المللی

مقالات ترجمه شده استانداردهای حسابداری

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: H357

سال نشر: ۲۰۱۶

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Accounting Forum

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۶ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۶ صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده: ۲۲۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده : یک مدل نظری درک ذینفع (سهامدار) از یک سیستم گزارشگری مالی جدید

عنوان انگلیسی:

A theoretical model of stakeholder perceptions of a new financial reporting system

چکیده فارسی:

این مقاله، یک مدل نظری برای ارزیابی اینکه چگونه ذینفعان (سهامداران) یک تغییر عمده در یک نظام حسابداری را درک می کنند پیشنهاد می دهد. برای مثال تصویب استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IRFS) یا یک سیستم گزارشگری مالی مبتنی بر استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی. با استفاده از یک رویکردن تئوری استقراضی، این مدل از بازببینی عوامل کیلیدی که گزارش شد به تاثیر درک از تغییرات تبدیل می شود. این عوامل از ادبیاتی که با تغییر مدیریت، ترتیبات سازمانی، روانشناسی، سیستم های اظلاعاتی، جامع شناسی و گزارشگری مالی استخراج شده است.

مدل پیشنهادی بر عوامل فردی، فنی، موقعیتی، روند تغییرات به عنوان عناصر اصلی دلالت دارد. به این ترتیب تعدادی از مسائل موثر بر ادراکات از گزارشگری مالی را برجسته میکند. مدل در حال ظهور، دارای چشم انداز قوی از بهبود درک روند نغییرات به طور کلی، و بخصوص تغیرات گزارشگری مالی می باشد. مدل پیشنهادی می تواند برای ارزیابی اینکه چه تعداد اصطلاحات مهم گزارشگری مالی ملی درک شود و آیا این اصطلاحات موفق خواهد بود یا خیر. بینش عملی ناشی از این مدل به خصوص می تواند در رابطه با تنظیم کنندگان و استاندارد سازان در ایجاد راهکار های مناسب برای مقابله با مشکلات درک شده پیاده سازی شود.

مقدمه

تصویب الزامی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IRFS) برای تهیه صورت های مالی تلفیقی شرکتهای عضو اتحادیه اروپا (ترتیب اثرداده شده در ۲۰۰۵) باعث پذیرش وسیع دولتها از سستم های حسابداری مبتنی بر IRFS شد. چنین سیستم حسابداری مبتنی بر IFRS به طور معمول به عنوان منشا آنگلوساکسون پذیرفته می شود. با این حال برخی کشورها (مانند فرانسه، پرتقال و ژاپن) سیتم های حسابداری مبتنی بر IRFS را خارج از مفاد آنگلو ساکسون پذیرفتند. به طور سنتی، سیستم های گزارشگری مالی در این کشورها بر نیازهای اعتباری، سیستم های مالیاتی ملی و یک قانون حقوقی مبتنی بر لاتین متمرکز شده است.

در چنین مواردی، تصویب IFRS، یک تغییر اساسی در نحوه حسابداری و گزارشگری مالی درک شده بود. توجه کمی به تعیین اینکه تغییرات اساسی در سیستم های گزارشگری مالی و صورتهای مالی مرتبط با ذینفعان (سهامداران) درک شد اند، اختصاص داده شده است (Rees & Chandler، ۲۰۰۴). این نگران کننده است، زیرا از دیدگاه سهامداران با توجه به پذیرش و پیاده سازی استانداردهای گزارشگری مالی بسیار مرتبط و مهم می باشد. بدنه در حال رشد ادبیات مربوط به تغییر اهمیت و فهمیدن اینکه چگونه درک افراد احتمال موفقیت در تغییرات نو آور را اذعان کرده است. Dibella (2007) به درستی به آن اشاره می کند که:

ادراکات شرکت کنندگان از اینکه اجرا موفق تغییر بسیار مهمتر از ماهیت خود تغییر می باشد. بدون درگیر بودن یا مشارکت فعال شرکت کنندگان، تغییرات نو آور موفق نخواهد بود، و یا ممکن اس منجر به نتایج غیرمنتظره و یا غیرمولد شود. مدیریت ادراکات شرکت کننده یکی از عناصر اصلی مدیریت تغییر است.

Abstract

This paper proposes a theoretical model to assess how stakeholders perceive a major change of an accounting regime: for example, the adoption of International Financial Reporting Standards [IFRS] or an IFRS-based financial reporting system. Using a theory borrowing approach, the model evolves from a review of key factors that have been reported to affect perceptions of change. These factors are drawn from literature dealing with management change, institutional arrangements, psychology, information systems, sociology and financial reporting.

The proposed model implicates individual, technical, situational, and change process factors as major elements. Thereby, it highlights a multiplicity of matters that influence perceptions of a financial reporting change. The emerging model holds strong prospect of improving understanding of change processes in general, and financial reporting changes, in particular. The proposed model can be used to assess how any major national financial reporting reform is (or will be) perceived, and whether or not the reform will be successful. The practical insights arising from application of the model can be particularly relevant for regulators and standard-setters in devising appropriate strategies for coping with perceived implementation problems.

Introduction

Mandatory adoption of International Financial Reporting Standards (IFRS) for the preparation of consolidated financialstatements of companies listed in the European Union (effective from 2005) triggered widespread adoption of IFRS-basedaccounting systems by national governments. Such IFRS-based accounting systems are accepted commonly to be of Anglo-Saxon origin. However, some countries (such as France, Portugal, and Japan) have adopted IFRS-based accounting systems innon-Anglo-Saxon contexts.

Traditionally, systems of financial reporting in these countries have focused on the needs of cred-itors, national tax systems, and a Latin-based legal code. In such countries, the adoption of IFRS represented a fundamentalchange in the way accounting and financial reporting were perceived.Little attention has been devoted to ascertaining how fundamental changes in financial reporting systems and associatedfinancial statements are perceived by stakeholders (Rees & Chandler, 2004). This is disconcerting because the views of stake-holders regarding the acceptability and implementation of financial reporting standards are crucially relevant. A growing body of change-related literature has acknowledged the importance of understanding how individuals perceive the likelysuccess of a change initiative.

Dibella (2007) aptly points out thatParticipant perceptions of change are more critical to successful change implementation than the nature of the changeitself. Without the willing or active involvement of participants, change initiatives do not succeed, or they may leadto unintended or counter-productive consequences. Managing participant perceptions is a fundamental element ofmanaging the change itself.More needs to be known about how stakeholders perceive new financial reporting systems.In this paper, we develop a multi-factor theoretical model to assist in evaluating stakeholders’ perceptions of the financialreporting changes embodied in an IFRS or an IFRS-based model. We develop 22 propositions about factors that influence thoseperceptions. These are outlined in four categories: individual factors (Propositions 1.1–۱.۹); technical factors (Propositions2.1–۲.۳); situational factors (Propositions 3.1–۳.۵); and change process factors (Propositions 4.1–۴.۵).