اطلاعیه

مقاله ترجمه شده کیفیت حسابرسی، مدیریت درآمد، و هزینه حقوق صاحبان سهام

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی ترجمه شده حسابداری

مقالات ترجمه شده حسابرسی

مقالات ترجمه شده کیفیت حسابرسی

مقالات ترجمه شده مدیریت مالی

مقالات ترجمه شده مدیریت درآمد

مقالات ترجمه شده حقوق صاحبان سهام

مقالات ترجمه شده درباره هزینه سرمایه

مقاله درباره حسابداری مالی با ترجمه

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: H354

سال نشر: ۲۰۱۷

نام ناشر (پایگاه داده): وایلی

نام مجله: International Journal of Auditing

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۳ صفحه PDF

تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: ۳۳ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده: ۲۹۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده حسابداری ۲۰۱۷ : کیفیت حسابرسی، مدیریت درآمد، و هزینه حقوق صاحبان سهام: شواهدی از هند

عنوان انگلیسی:

Audit Quality, Audit Quality, and Cost of Equity Capital: Evidence from India

چکیده فارسی:

این مطالعه به بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت درآمد و هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام متعلق به شرکت های پذیرفته شده در هند می پردازد. نتایج ما نشان می دهد که شرکت هایی که یک حسابرس با کیفیت بالا را به کار می گیرند دارای میزان پایین تری از مدیریت سود (درآمد) هستند و هزینه های سرمایه حقوق صاحبان سهام پایین تری دارند. همچنین نتایج نشان می دهد که شرکت های متعلق به گروه های کسب و کار دارای میزان پایین تری از مدیریت سود هستند و هزینه های سرمایه حقوق صاحبان سهام آنها نسبت به شرکت های مستقل پایین تر است اما آنها کمتر از به کارگیری یک حسابرس با کیفیت بالا استفاده می کنند.

نتایج ما بر اساس نمونه ای بزرگ از ۷،۳۰۳ مشاهدات سالیانه شرکت در مورد شرکت های پذیرفته شده در هند است و به معیارهای جایگزین برای متغیرهای اصلی ما شامل کیفیت حسابرسی، مدیریت سود و هزینه سرمایه گذاری و آزمون های درون زادی (اندوژنیک) و تاثیر بحران مالی جهانی (GFC) مقاوم است. با توجه به ویژگی های متمایز و منحصر به فرد نهادی در بازار هند مانند نقش غالب گروه های کسب و کار خانواده در اقتصاد ملی، سهم بازار بزرگ شرکت های حسابرسی داخلی، محیط کمتر قانونی و سازمان های حسابداری حرفه ای کمتر موثر در بررسی شکست حسابرسی، یافته های ما مشارکت قابل توجهی را در ادبیات در مورد نقش کیفیت حسابرسی به عنوان یک مکانیسم نظارت بر حاکمیت شرکتی دارند، همانطور که در مدیریت سود و هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام منعکس شده است.

کلمات کلیدی: کیفیت حسابرسی ، مدیریت سود، هزینه سرمایه گذاری حقوق صاحبان سهام، بازار سهام هند، اقتصاد نوظهور، حسابرس Big 4.

۱- مقدمه

اقتصاد هند که قبلا تحت کنترل دولت مورد بهره برداری قرار گرفته است، تحت بازسازی و اصلاحات اصلی از جمله آزادسازی بخش شرکتی در اوایل دهه ۱۹۹۰ قرار گرفته است. بازسازی (بهسازی) اقتصاد باعث افزایش رشد فرهنگ سرمایه گذاری قوی شده است و وابستگی به شرکت های دولتی را کاهش داده است و گسترش گروه های شرکت های تحت رهبری با خانواده های کارآفرینی را فراهم ساخته است. هند دومین اقتصاد بزرگ در آسیا پس از چین بوده است و تولید ناخالص داخلی واقعی را در سال های اخیر حدود ۷.۰ درصد افزایش داده است.

در حالی که بیش از ۶،۰۰۰ شرکت پذیرفته شده عمومی وجود دارد که وابستگی بالایی به گروه های کسب و کار متعلق به خانواده کارآفرینان دارند. چاکراباتی، مگگینسون و یادوا (۲۰۰۸) برآورد نموده اند که گروه های کسب و کار ۶۰ درصد از۵۰۰ شرکت بزرگ در هند و ۶۵ درصد از کل سرمایه گذاری بازار این شرکت ها را تشکیل می دهند. گروه های کسب و کار یک ویژگی مشترک از اقتصادهای در حال توسعه هستند اما میزان غالبیت آنها در هند منحصر به فرد است. در این مطالعه، اثرات کیفیت حسابرسی خارجی را در مدیریت سود و هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام برای شرکت های پذیرفته شده در هند بررسی می کنیم. ما همچنین بررسی می کنیم که آیا این تاثیرات بین شرکت های وابسته به یک گروه کسب و کار (در اینجا “شرکت های گروهی”) و شرکت های دیگر (در اینجا “شرکت های مستقل”) متفاوت است. بنابراین ما بطور کلی اثرات متقابل و تجمعی کیفیت حسابرسی را در هر دوی گزارشگری مالی یعنی مدیریت سود و بازار سرمایه و هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام بررسی می کنیم.

ما کیفیت حسابرسی را با به کارگیری یک شرکت حسابرسی وابسته به حسابرس Big 4، کیفیت درآمدی را با اقلام تعهدی اختیاری مطلق و هزینه سرمایه گذاری را با اصلاح روش PEG اندازه گیری می کنیم. ما از یک نمونه بزرگ از ۷،۳۰۳ مشاهدات سالیانه شرکت در مورد شرکت های پذیرفته شده در طول دوره ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۱ استفاده می کنیم. نتایج ما نشان می دهد که در کنترل های خاص شرکت، کیفیت حسابرسی بطور معکوس با مدیریت سود و هزینه سرمایه گذاری حقوق صاحبان سهام مرتبط است. با این حال، در حالی که شرکت های گروهی دارای درجه پایین تری از مدیریت سود و هزینه کم سرمایه حقوق صاحبان سهام در مقایسه با شرکت های مستقل هستند، شرکت های گروهی از به کارگیری حسابرس با کیفیت بالا کمتر از شرکت های مستقل بهره گیری می کنند. نتایج اصلی، یافته ها را از مطالعاتی بر اثرات کیفیت حسابرسی تایید می کند، اما نتایج اثرات دیفرانسیلی در دو نوع از شرکت ها بدیع هستند. یافته های اخیر توسط تنظیم منحصر به فرد نهادی هند تسهیل می شوند

Abstract

This study examines the effect of audit quality on earnings management and cost of equity capital of listed companies in India. Our results show that companies employing a high‐quality auditor have a lower degree of earnings management and lower cost of equity capital. The results also show that companies belonging to business groups have a lower degree of earnings management and lower cost of equity capital than do stand‐alone companies but that they benefit less from employing a high‐quality auditor.

Our results are based on a large sample of 7,303 firm‐year observations on listed companies in India and are robust to alternative measures for our main variables – audit quality, earnings management, and cost of capital – and to tests for endogeneity and the impact of the global financial crisis (GFC). Given the distinctive and unique institutional features of the Indian market such as the dominant role of family business groups in the national economy, large market share of domestic audit firms, less litigious environment, and less effective professional accounting bodies in checking audit failure, our findings make a significant contribution to the literature on the role of audit quality as a corporate

Key words: Audit quality, earningsmanagement, cost of equity capital, Indian stockmarket, Emerging economy, Big 4 auditor

INTRODUCTION

The Indian economy, which used to be state-controlled, has undergone major restructuring and reforms, including the liberalization of the corporate sector in the early 1990s. The restructuring of the economy sparked the growth of a strong investment culture, reduced the dependence on state-owned enterprises, and generated a proliferation of groups of enterprises led by entrepreneurial families. India is the second largest economy in Asia after China and in recent years real GDP has grown by around 7.0 per cent.

While there are over 6,000 public listed companies, many are affiliated with business groups owned by family entrepreneurs. Chakrabarti, Megginson and Yadav (2008) estimate that business groups account for 60 per cent of the largest 500 companies in India and 65 per cent of the total market capitalization of these companies. Business groups are a common feature of developing economies but the degree of their dominance in India is unique. In this study,

we examine the effects of external audit quality on earnings management and the cost of equity capital for listed companies in India. We also examine whether these effects differ between companies affiliated to a business group (hereafter ‘group companies’) and other companies (hereafter ‘stand-alone companies’). We thus address the aggregate and differential effects of audit quality on both financial reporting – earnings management – and the capital market – cost of equity capital. We measure audit quality by the employment of an audit firm affiliated with a Big 4 auditor, earnings quality by absolute discretionary accruals, and cost of capital by the modified PEG method. We use a large sample of 7,303 firm-year observations on listed companies over the period 1998– ۲۰۰۹. Our results show that, subject to certain companyspecific controls, audit quality is inversely associated with both earnings management and the cost of equity capital.