اطلاعیه

مقاله ترجمه شده تاثیر تجزیه و تحلیل کسب و کار و سیستم های سازمانی بر حسابداری مدیریت

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی ترجمه شده حسابداری

مقالات ترجمه شده مدیریت مالی

مقالات ترجمه شده هوش تجاری

مقاله ترجمه شده حسابداری مدیریت

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: H263

سال نشر: ۲۰۱۷

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: International Journal of Accounting Information Systems

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۶ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۵ صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده: ۲۳۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده : تاثیر تجزیه و تحلیل کسب و کار و سیستم های سازمانی بر حسابداری مدیریت

عنوان انگلیسی:

Impact of business analytics and enterprise systems on managerial accounting

چکیده فارسی:

ماهیت مسئولیت حسابداران مدیریت، از ارزش تاریخی جمع آوری شده گزارشات ، اندازه گیری عملکرد مدیریت سازمان و اطلاعات مربوط به تصمیمات مدیریتی نمایان می شود. سیستم های اطلاعات شرکتی مانند سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی ، حسابداران مدیریت را به توانایی ذخیره سازی اطلاعات گسترده و توان محاسباتی پیشرفته مجهز می کند. با داده های بزرگ استخراج شده از منابع داده داخلی و خارجی، حسابداران مدیریت اکنون می توانند از تکنیک های آنالیز داده ها برای پاسخگویی به این سوالات استفاده کنند: چه اتفاقی افتاده است (تجزیه و تحلیل توصیفی)، چه اتفاقی خواهد افتاد (تجزیه و تحلیل پیش بینی شده) و راه حل بهینه چه می باشد (تحلیل های تجویزی).

با این حال این تحقیق نشان داد که ماهیت و دامنه حسابداری مدیریت کاملا تغییر کرده است و حسابداران مدیریت بیشتر از تحلیل های توصیفی، برخی نیز از تحلیل های پیشگویانه و تعداد کمی از تحلیل های تجویزی استفاده می کنند. این مقاله یک چارچوب حسابداری داده مدیریت حسابداری (MADA) را بر اساس نظریه کارت امتیازی متوازن در زمینه هوش تجاری ارائه می دهد.. MADA به حسابداران مدیریت توانایی استفاده از تجزیه و تحلیل مفهومی کسب و کار را می دهد تا به ارزیابی عملکرد بپردازند و تصمیماتی مرتبط با اطلاعات اتخاذ کنند. با MADA سه تجزیه و تحلیل کسب و کار (توصیفی، پیشگویانه و تجویزی) در چهار بعد ارزیابی عملکرد (مالی، مشتری، فرایند درونی و فراگیری و رشد) در محیط سیستم سازمانی به کار گرفته شده است. دیگر موضوعات مرتبطی که بر موفقیت استفاده از تحلیل های آماری در سیستم هوش تجاری شرکت تاثیر گذار است، مانند کیفیت داده ها و ترکیب داده ها، نیز مورد بحث قرار گرفته است. این مقاله با توجه به پیشینه موضوع به بحث درباره تاثیر تحلیل های تجاری بر حسابداری مدیریت در سیستم های سازمانی و از چشم انداز BI و همچنین با فراهم کردن چهارچوب تحلیل داده های حسابداری مدیریت (MADA) که منجر به توازن روش کارت امتیازی می شود، پرداخته است.

Abstract

The nature of management accountants‘ responsibility is evolving from merely reporting aggregated historical value to also including organizational performance measurement and providing management with decision related information. Corporate information systems such as enterprise resource planning (ERP) systems have provided management accountants with both expanded data storage power and enhanced computational power. With big data extracted from both internal and external data sources, management accountants now could utilize data analytics techniques to answer the questions including: what has happened (descriptive analytics), what will happen (predictive analytics), and what is the optimized solution (prescriptive analytics). However, research shows that the nature and scope of managerial accounting has barely changed and that management accountants employ mostly descriptive analytics, some predictive analytics, and a bare minimum of prescriptive analytics.

This paper proposes a ManagerialAccounting Data Analytics (MADA) framework based on the balanced scorecard theory in a business intelligence context. MADA provides management accountants the ability to utilize comprehensive business analytics to conduct performance measurement and provide decision related information. With MADA, three types of business analytics (descriptive, predictive, and prescriptive) are implemented into four corporate performance measurement perspectives (financial, customer, internal process, and learning and growth) in an enterprise system environment. Other related issues that affect the successful utilization of business analytics within a corporate-wide business intelligence (BI) system, such as data quality and data integrity, are also discussed. This paper contributes to the literature by discussing the impact of business analytics on managerial accounting from an enterprise systems and BI perspective and by providing the Managerial Accounting Data Analytics (MADA) framework that incorporates balanced scorecard methodology.