اطلاعیه

مقاله ترجمه شده بررسی برتری سود جامع نسبت به سود خالص به عنوان یک ابزار اندازه گیری  عملکرد شرکت

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:h133

قیمت فایل ترجمه شده ۱۴۵۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۳

سال نشر: ——

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۷ صفحه WORD

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده بررسی برتری سود جامع نسبت به سود خالص به عنوان یک ابزار اندازه گیری  عملکرد شرکت

عنوان انگلیسی:

Examining the Superiority of Comprehensive Income to Net Income as a Measure of Firm Performance

چکیده فارسی:

در این مطالعه ما به بررسی توانایی نسبی سود جامع و سود خالص به عنوان خلاصه ازعملکرد شرکت که در بازده سهام منعکس می شود ،می پردازیم. ما همچنین بررسی می کنیم که آیا که سود جامع اصلاح شده، توانایی سود خالص را در نمایش عملکرد شرکت بهبود می بخشد. ما همچنین این ادعا را که سود جامع اندازه گیری بهتر نسبت به سود خالص ازعملکرد شرکت دارد را بررسی می نماییم. نتایج، این مطلب راکه سود جامع نسبت به سود خالص برای ارزیابی عملکرد شرکت بر اساس بازده سهام و قیمت مناسب تر است، را نشان نمی دهد. به جز گروه سرمایه گذاری صنعتی، در بورس اوراق بهادار تهران، ما شواهدی را که نشان سود جامع برای ارزیابی عملکرد شرکت در پیش بینی جریان نقدی است نسبت به سود خالص مناسب تر است را یافت نکردیم. در مجموع، نتایج ما شواهدی را نشان می دهد که سود جامع اصلاح شده به صورت ضعیفی می تواند باعت بهبود توانایی انعکاس عملکرد شرکت نسبت به سود خالص شود.

کلمات کلیدی : سود خالص، سود جامع، ارزیابی عملکرد، سایراقلام سود جامع

مقدمه

صورتهای مالی محصول نهایی فرایند حسابداری هستند. صورت سودو زیان فراهم کننده  داده ها برای سرمایه گذارن و دیگر تصمیم گیران می باشد. اندازه گیری سود و وضعیت مالی واحد های اقتصادی همواره یک چالش برای حسابداری بوده است. هدف اصلی از گزارشگری مالی است ارائه اطلاعات برای گروه های استفاده کننده، به خصوص سهامداران و اعتبار دهندگان به به منظور کمک به آنان  در تصمیم گیری می باشد. صورتهای مالی (از جمله یادداشت ها) از ابزارهای اصلی در انتقال اطلاعات به استفاده کنندگان از اطلاعات مالی محسوب می شوند.

کارایی مبنای تئوری رقابت است که قیمت در آن به صورت رقابتی تعیین می شود. و تصمیمات ، منعکس کننده اطلاعات اقتصادی در دست است. یک نوع از اطلاعات اقتصادی برای ارتقاء اثربخشی بازار اطلاعات صورتهای مالی است. تجزیه وتحلیل های مالی همانند کاتالیزور ادر جمع آوری و انتشار اطلاعات هستند. هنگامی که اطلاعات اقتصادی معلوم نیستند یا به صورت مداوم در شرکت های مهیا نیستند تحلیلگران قادر به انجام نقش خود در بهینه  سازی نخواهند بود. چنین نقصی در اثربخشی  قبل از معرفی بیانیه سود جامع در برخی از اقلام که به طور مستقیم در حقوق صاحبان سهام منظور می شدند  وجود داشت. (Smith, Reither)

سود جامع در FASB بیانیه شماره ۶ به صورت زیر تعریف شده است: ، “عناصر صورتهای مالی” FASB, 1985),) مانند تغییر در حقوق صاحبان سهام واحد تجاری در طول دوره ناشی از معاملات و دیگر رویدادهای و به جز مواردی که ناشی از سرمایه گذاری توسط مالکان و توزیع صاحبان سهام.

صورت سود و زیان جامع به عنوان یک ابزار برای اندازه گیری عملکرد شرکت است.هدف از افشای این صورت مالی افشاء اقلام خاصی از عملکر مالی است،تا به استفاده کنندگان از صورت های مالی در ارزیابی عملکرد شرکت کمک نماید.علاوه بر این سود جامع به عنوان یک صورت مالی  می بایست تمامی درآمدها و هزینه های شناسای نشده را گزارش نماید.تمرکز صورت سود وزیان بر درآمدها وهزینه های عملیاتی می باشد.در حالی که گروه های استفاده کننده از گزارشات مالی برای تصمیم گیری به همه اطلاعات مربوط به درآمدها و هزینه ها نیاز دارد.بنابراین تهیه یک صورت مالی اساسی که شامل مواردی که تغییرات در حقوق صاحبان سهام را نشان دهد ،ضرورت دارد.

Abstract

In this study we investigate the relative ability of comprehensive income and net income to summarize firm performance as reflected in stock returns. We also examine which comprehensive income adjustments improve the ability of income to summarize firm performance. We also investigate this claim that income measured on a comprehensive basis is a better measure of firm performance than other summary income measures. The results do not show that comprehensive income is superior to net income for evaluating firm performance on the basis of stock return and price. Except for investment industrial group, In Tehran Stock Exchange, we found no evidence that comprehensive income for firm performance evaluation on the basis of cash flows prediction is superior to net income. While, we found the better results for the state companies (only in other companies group), i.e., firm performance evaluation on the basis of cash flows prediction using comprehensive income is superior to net income. Collectively, our results provide some weak evidence that show comprehensive income adjustments improve ability of income for reflecting firm performance

.Keywords: Net Income, Comprehensive Income, Performance Evaluation, Other Comprehensive Income Items

Introduction

Financial statements are the final product of accounting process. Income statement provides data for investment and other decisions. Income measurement and financial position of an economic entity has always been a challenge for accounting standard setting bodies. The main purpose of financial reporting is to provide information for user groups, especially stockholders and creditors to assist them in making decisions. Financial statements (including notes) are the main instruments in conveying the information to the users of financial information. Market efficiency is based on the theory of competition, in which prices are competitively set and decisions reflect available economic information. One type of economic information used to promote market efficiency is financial statements information. Financial analysts are a primary catalyst in gathering and disseminating such information. When economic information is difficult to locate or is not consistently presented among companies, analysts are unable to perform their role optimally and efficiency suffers. Such a breakdown in efficiency before introducing comprehensive income statement existed for certain comprehensive income items included directly in stockholders equity (Smith and Reither, ١٩٩۶). Comprehensive income is defined in FASB concepts statement NO ۶, “Elements of financial statements”, (FASB, ١٩٨۵), as the change in equity of a business enterprise during a period from transactions and other events and circumstances except those resulting from investments by owners and distributions to owners.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.