اطلاعیه

مقاله ترجمه شده آزادسازی محدودیت ها : حل مشکلات تامین مالی صادرات در مواقع سخت

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:h75

قیمت فایل ترجمه شده ۱۸۰۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی:۱۰

سال نشر: ۲۰۱۲

تعداد صفحه ترجمه فارسی:۱۶ صفحه WORD

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده آزادسازی محدودیت ها : حل مشکلات تامین مالی صادرات در مواقع سخت

عنوان انگلیسی:

Release the constraints: Solving the problems of export financing in troublesome times

چکیده فارسی:

رشد صادرات توسط دولت به عنوان یک کلید اقتصادی دیده می شود . در ایالات متحده دولت اوباما متعهد شد که دو برابر صادرات را تا سال ۲۰۱۵ برای بدست آوردن میزان بیشتر صادرات به عنوان موتور رشد انجام دهد . ما نگاهی به وام های اعطایی به صادرات به جهت درک تغییرات مشی در اعطای وام صادرات و همچنین اولویت بندی ارزیابی صادر کنندگان نگاهی داشتیم . یافته حاصل از یک مطالعه نشان می دهد وام دهندگان به صادرات در فهرست ارجاع از بانک برای صادرات و واردات از ایالات متحده نشان می دهد که تغییر در ساختار صنعت مالی در طی دو دهه گذشته همراه با رکورد اقتصادی و سیاسی بوده که در هر دو توانایی صادرات به منظور کمک به بازیابی اقتصادی مانع داشته است علاوه بر این یافته ها نشان می دهد که سیاست های وام دهنده ها در حال حاضر تمرکز و بازگشت کوتاه مدت را تشویق کرده و از موقعیت استراتژیک بلند مدت صادر کننده در بازار رغبتی نشان نمی دهد . تنظیمات وام دهنده علاوه بر افزایش مقررات بخش مالی سیاست های دولت باعث قرار دادن محدودیت های قابل توجهی در بهبود اقتصادی دارد . بنابراین ما برای وام دهنده روشهایی و تغییر سیاست های دولتی که می تواند صنعت را از تماس با این محدودیت ها آزاد کند و موتور صادرات را برای بهبود اقتصادی از این بندها باز کرده را بررسی می کنیم .

کلید واژه ها : صادرات ، تامین های صادرات ، سیاست وام دهنده ، سیاست صادرات ، سیاست های تجاری

ترجمه بخشی از مقاله انگلیسی

۶-۲-۳- گسترش فعالیتهای شرکت در بازار :

شرایط مالی سخت تاثیر زیان اوری در رقابت صادر کنندگان دارد . به عنوان شرایط مالی بدتر محدودیتهای شدید در فعالیتهای بین المللی در اولویتهای داخلی قرار می گیرد و تصور می شود که ایجاد اشتغال کمتر شود با این حال دولت نه تنها نیاز به تمرکز توجه بر نقش مهم فعالیت های صادراتی در اقتصاد داخلی را داشته باشد بلکه باید یک نقشی فعال در پل زدن در فعالیتهای بازار توسعه برای صادر کنندگان باشد . سود اقتصادی واردات از طریق چند معنی هر دو به طور مستقیم به عنوان مثال از طریق دستاوردهای کار ، درآمد مالیاتی ، تحریک دولت داخلی ، و به صورت غیر مستقیم به عنوان مثال شغل در جوامعی که شرکت های صادراتی در آنجا هستند است با توجه به شرایط بین المللی شرکت به احتمال زیادازیک شکاف دربازار که نامش از واگرایی بین المللی است رنج خواهد کشید ادعا می کنند که دولت باید برای پل زدن چنین شکافی کمک کند .

ازطریق تمرکز سرمایه گذاریهای فعلی به عنوان مثال مشوق های مالیاتی دولت درایالات متحده واستفاده از قدرت های اطلاعات بین المللی وشبکه ها دولت ها می توانند رهنمودهایی را برای تمرکز در کار با صادرکنندگان برای کمک به شناسایی ورشد بین المللی بازار انجام دهند این اقدامات می توانند گسترده ترازتلاش های صادرات باشد وموفقیت های صادراتی رابدست آورند.

۶-۲-۴-فعالیت کامل تجاری :

دولت ها باید به یک نقش فعال د ر بازار های در تحول وارد شوند.همانطور که قبلا اشاره شدبسیاری ازتلاش ها برای تشویق صادرات است برای این استراتژی ها درسراسربازارموثراست.دولت نیزبایدصحنه رابرای ملت خودجهت واردات تنظیم کند.ارائه یک فرصت برای افزایش صادرات دربازارهای جهانی درحال تکامل است.دولت ها بایدباکمک آموزش ومذاکرات این کاررابکنندودولت هانبایداین فعالیت هارارها کرده وکارآمدی آن رافراموش کنند.درعین حال راه حل دوم بهتراست باکمک وحمایت دولت کارآمدی مالی می تواند تاحدودی کاهش یافته درنتیجه برای طیف وسیعی ازشرکت هاوسهولات فضای صادراتی ایجاد شودازطریق دولت فعال مشارکت درتسهیل راه حل دربازارجهانی درحال تحول رفاه هم ملت ها را می توان افزایش داد

۷-موتور صادرات به منظوررشد:

رشدصادرات توسط دولت به عنوان یک کلید برای بهبوداقتصادی دیده می شود برای بدست آوردن بینش بیشتر در صادرات تلاش برای درک تغییرات دربخش مالی مرتبط به صادرات وام وهمچنین درک وام دهنده درارزیابی دراولویت قراردارد.یافته هانشان می دهدکه تغییرات درصنعت مالی بیش ازدودهه گذشته بوده وهمراه بارکود اقتصادی وتحولات سیاسی بود این یافته هاهمچنین نشان می دهدکه درحال حاظر سیاست وام دهندگان راتشویق می کندتابه الویت بندی صادرکنندگان وشرایط ریسک گریزی آنهارابررسی کرده وبااستراتژی های پیش بینی ورشدکه توسط نوآوری وریسک پذیری به وجود آمده است را بررسی کند.یافته هانشان می دهدکه وام دهندگان اولویت بندی بازپرداخت وام رابه همان اندازه مهم می دانند.اولویت بندی صادرکننده تاحدی به تغییرماهیت مالی آن بستگی دارد برای کمک به غلبه براین شرایط ودرنتیجه به خدمت گرفتن صادرکنندگان فعال به عنوان یک موتور بهبود اقتصادی مادرحال حاظر مجموعه ای ازتوصیه هارا برای هردو وام دهنده ووام گیرنده ارائه نمودیم با در نظر گرفتن این توصیه ها و اجرای آنها امیدواریم صادرکنندگان بتوانند به عنوان یک موتور رشد اقتصادی عمل بکند .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.