پارس پروژه (پرتال خدمات دانشگاهی)

VR58- بررسی رابطه بین توانمندسازی کارکنان و یادگیری سازمانی در کارکنان اداره کل تربیت بدنی ..

کد محصول VR58

فایل WORD

140 صفحه

25000 تومان

چکیده

هدف:بررسی راابطه بین توانمند سازی کارکنان و یادگیری سازمانی در کارکنان اداراه کل تربیت بدنی خراسان جنوبی می باشد.

برای این منظور تعداد 80 نفر از کل  کارکنان اداره کل تربیت بدنی خراسان جنوبی به عنوان نمونه با روش تخصیص متناسب انتخاب گردیدند. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بوده و جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد اسپریترز(889٪a) به منظور بررسی توانمند سازی و جهت ارزیابی یادگیری سازمان از پرشنامه استاندارد محقق ساخته سنی استفاده شد. دراین محتوای این پرسشنامه ها در تحقیق سنی (1385) مورد تأیید چندین تن از اساتید دانشکده مدیریت دانشگاه تهران قرار گرفته است که پیشنهادات آنها با همفکری اساتید راهنما و مشاور در دیرایش نهایی لحاظ گردید. پایایی این ابزارها نیز توسط محقق در سطح قابل قبول از طریق آزمون کرونباخ بدست آمد به منظور تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش از روش های آمار توصیفی: مانند جداول فراوان و نمودارهای ستونی و همچنین میانگین انحراف معیار و واریانس استفاده شده و از آمار استنباطی : آزمون های همبستگی پیرسون و آزمون تا مستقل آزمون آنالیز واریانس و آزمون تعقیبی توکی جهت آزمون فرضیه ها استفاده گردیده است و سطح معنی داری قابل پذیرش آن پژوهش در سطح 5٪ می باشد برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از بسته های نرم افزاری spss نسخه 15 استفاده شده است. نتایج  تحقیق نشان داد که بین توانمند سازی کارکنان ویادگیری سازمانی در کارکنان اداره کل تربیت بدنی خراسان جنوبی رابطه معنادار وجود دارد. بین احساس معنی داری در شغل و یادگیری سازمانی در کارکنان اداره کل تربیت بدنی خراسان جنوبی رابطه معنادار وجود دارد. بین احساس شایستگی در شغل و یادگیری سازمانی در کارکنان رابطه معنادار وجود دارد.بین احساس داشتن حق انتخاب درامور مشاغل کارکنان و یادگیری سازمانی در کارکنان اداره کل تربیت بدنی خراسان جنوبی رابطه معنادار وجود دارد. بین احساس موثر بودن شغل و یادگیری سازمان در کارکنان اداره کل تربیت بدنی خراسان جنوبی رابطه معنادار وجود دارد. بین احساس اعتماد به همکاران و یادگیری سازمان در کارکنان اداره کل تربیت بدنی خراسان جنوبی و رابطه معنادار وجود دارد. نتیجه پژوهش نشان داده هر چه میزان احساس معنی دار بودن با احساس شایستگی احساس داشتن حق انتخاب در امور و مشاغل ما احساس موثر بودن شغل و همچنین احساس اعتماد به همکاران در اداره بیشتر باشد میان یادگیری سازمانی افزایش می یابد

فهرست مطالب  

مقدمه    3

بیان مسئله           5

ضرورت انجام تحقیق      7

اهداف تحقیق     9

هدف کلی         9

اهداف اختصاصی           9

فرضیه¬های تحقیق         9

پیش فرض¬های تحقیق  10

قلمروی تحقیق   10

محدودیت های تحقیق     10

واژه¬ها و اصطلاحات    11

تعاریف مفهومی 11

تعاریف عملیاتی 12

فصل دوم( مبانی نظری و پیشینه تحقیق)    

 مقدمه   14

بخش اول: مبانی نظری تحقیق      14

یادگیری سازمانی           14

سازمان یادگیرنده           15

ضرورت ایجاد سازمان یادگیرنده  18

مقایسه¬ی نظام اداری سنتی و نظام اداری یادگیرنده            18

یادگیری سازمانی           20

یادگیری            21

سطوح یادگیری  21

انواع یادگیری    24

توانمند سازی     30

تعاریف 30

فرایند توانمندسازی         32

رویکرد توانمندسازی

34

توانمندسازی روان شناختی           36

مدل¬های توانمندسازی   40

عیب مدل           42

علایم توانمندسازی         44

عوامل مؤثر بر توانمندسازی کارکنان         45

الزامات برنامه¬های توانمند سازی            46

دستاورد های برنامه¬های توانمند سازی    47

بخش دوم: پیشینه¬ی تحقیق        48

تحقیق¬های انجام شده درداخل کشور      48

تحقیق¬های انجام شده در خارج کشور    53

فصل سوم- روش¬شناسی تحقیق

مقدمه    67

روش تحقیق       67

جامعه¬ی آماری            67

نمونه¬ی آماری 67

متغیر های تحقیق            68

متغیرهای پیش بین          68

متغیر ملاک       68

ابزار اندازه¬گیری تحقیق            68

روش گرد آوری داده¬ها            70

روش تجزیه و تحلیل آماری         70

فصل چهارم( تجزیه و تحلیل اطلاعات)

بخش اول: توصیف آماری داده¬های تحقیق                                                                      73

بررسی جنسیت نمونه مورد مطالعه                                                                         73

بررسی سن نمونه مورد مطالعه                                                                               74

بررسی سطح تحصیلات نمونه مورد مطالعه                                                                        75

بررسی وضعیت استخدامی نمونه مورد مطالعه                      76

بررسی سابقه خدمت نمونه مورد مطالعه                             76

بخش دوم: آمار استنباطی                                          

78

بررسی فرضیات تحقیق                                                   79

فصل پنجم(خلاصه بحث و نتیجه¬گیری)

مقدمه                                                                                                         95

خلاصه تحقیق                                                                                               95

یافته های تحقیق                                                                                            96

بحث و تفسیرو نتیجه¬گیری

پیشنهادات تحقیق

پیشنهادات برخاسته از تحقیق

پیشنهادات برای سایر محققین       98

منابع

پرسشنامه

 

فهرست جداول

جدول 1-2: انواع سازمان یادگیرنده از نظر لوتانز    17

جدول 2-2: تفاوت سازمان¬های سنتی و یادگیرنده            20

جدول3-2:ویژگی¬های رفتاری کارکنان توانمند شده در مقایسه با کارکنان غیر توانمند         45

جدول1-3: میزان پایایی شاخص¬های تحقیق بر اساس مقدار الفای کرونباخ 69

جدول 1-4: آمار نمونه¬ی مورد بررسی بر حسب جنسیت   73

جدول 2-4: آمار نمونه¬ی مورد بررسی بر حسب سن         74

جدول 3-4: آمار نمونه¬ی  مورد بررسی بر حسب سطح تحصیلات 75

جدول 4-4: آمار نمونه ی مورد بررسی بر حسب وضعیت استخدامی 76

جدول 5-4: آمار نمونه¬ی مورد بررسی بر حسب سابقه خدمت       77

جدول 6-4: شاخص آماری متغیرهای کمی موجود در تحقیق          78

جدول 7-4: نتایج آزمون همبستگی بین دو متغیر توانمندسازی و یادگیری سازمانی      79

جدول 8-4: نتایج آزمون همبستکی بین دومتغیر احساس معنی¬داری در شغل و یادگیری         79

جدول 9-4: نتایج آزمون همبستگی بین دو متغیر احساس شایستگی در شغل و یادگیری سازمانی           80

جدول10-4: نتایج آزمون همبستگی بین دو متغیر احساس خود تعیینی در شغل و یادگیری سازمانی       80

جدول 11-4: نتایج آزمون همبستگی بین دو متغیر احساس مؤثر بودن در شغل و یادگیری سازمانی        81

جدول 12-4: نتایج آزمون همبستگی بین دو متغیر احساس اعتماد به همکاران و یادگیری سازمانی         81

جدول13-4: نتایج آزمون مقایسه ای بین دو متغیر سن و توانمند سازی           82

جدول14-4: نتایج آزمون مقاسه ای بین دومتغیر سطح تحصیلات و توانمند سازی       83

جدول 15-4: نتایج آزمون مقایسه¬ای بین دو متغیروضعیت استخدامی و توانمند سازی            84

جدول16-4: نتایج آزمون مقایسه ای بین دو متغیر سابقه خدمت و توانمند سازی          85

جدول 17-4: نتایج آزمون مقایسه¬ای بین دو متغیر سن و یادگیری سازمانی   86

جدول 18-4: نتایج آزمون مقایسه ای بین دو متغیر سطح تحصیلات و یادگیری سازمانی          87

جدول 19-4: نتایج آزمون مقایسه¬ای بین دو متغیر وضعیت استخدامی و یادگیری سازمانی      88

جدول 20-4: نتایج آزمون مقایسه¬ای بین دو متغیر سابقه خدمت و یادگیری سازمانی 89

جدول21-4: نتایج آزمون مقایسه¬ای بین دو متغیر جنس و توانمند سازی      90

جدول 22-4: نتایج آزمون مقایسه¬ای بین دو متغیر جنس و یادگیری سازمانی

جدول 23-4: رابطه متغيرهاي احساس معني داري، احساس شايستگي، احساس موثر بودن، احساس خودتعييني و احساس اعتماد به همكاران با یادگیری سازمانی

جدول 24-4: آناليز واريانس متغيرهاي احساس معني داري، احساس شايستگي، احساس موثر بودن، احساس خودتعييني و احساس اعتماد به همكاران با یادگیری سازمانی      91

جدول 25-4: ضرايب متغيرهاي احساس معني داري، احساس شايستگي، احساس موثر بودن، احساس خودتعييني و احساس اعتماد به همكاران با یادگیری سازمانی

فهرست اشکال

شکل1-2: مقایسه¬ی سازمان یادگیرنده و سنتی از نظر یادگیری سازمانی      19

شکل 2-2: چرخه¬ی یادگیری فردی و تیمی        22

شکل3-2: چرخه¬ی یادگیری انطباقی      24

شکل4-2: چرخه¬ی کامل یادگیری        26

شکل5-2: یادگیری تک حلقه¬ای           27

شکل6-2: یادگیری دو حلقه¬ای  27

شکل 7-2: یادگیری سه حلقه¬ای            27

شکل 8-2: چرخه¬ی یادگیری فردی و گروهی سنگه        28

شکل9-2: الگوی مدیریت فرایند توانمندسازی       33

شکل 10-2: مدل توانمندی روان شناخیت اسپریترز 42

شکل 11-2: مدل ارتباطی بین عوامل روان شناختی توانمند سازی و سلامت روانی و فیزیکی    58

شکل 12-2: مدل ارائه شده توسط هیتر      60

شکل 13-2: مدل چهارچوب کاری مفهومی لایی و همکاران           63

فهرست نمودارها

نمودار1-4: مقایسه نمونه مورد برسی بر حسب جنسیت        73

نمودار 2-4: مقایسه نمونه مورد برسی بر حسب سن 74

نمودار3-4: مقایسه نمونه مورد برسی بر حسب سطح تحصیلات        75

نمودار4-4: مقایسه نمونه مورد بررسی بر حسب وضعیت استخدامی   76

نمودار5-4: مقایسه نمونه مورد برسی بر حسب سابقه خدمت 77

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

راهنمای خرید

تحلیل آماری پایان نامه ها

تحلیل آماری فصل 4 پایان نامه طرح های تحقیق و پروژه های علوم انسانی با نرم افزارهای  AMOSSPSSLISREL  ،  PLS 

مدل سازی و برازش مدل برای پایان نامه های علوم انسانی  

09372555240

فیس بوک پارس پروژه  تویتر پارس پروژه  پینترست پارس پروژه  کلوب پاس پروژه

 تلگرام پارس پروژه  اینستاگرام پارس پروژه  لینکدین پارس پروژه  گوگل  پلاس پارس پروژه  

logo-samandehi

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید