اطلاعیه

اثرات درمان نوروسایکولوژی در کارآمدی خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خوانی تحولی

کد محصول: OL280

تعداد صفحات: ۳۰۰ صفحه فایلword

قیمت: ۱۸۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب 

فصل اول: مقدمه ۲
۱ـ بیان مسأله ۶
۲ـ اهمیت و ضرورت مسأله ۱۳
۳ـ اهداف، سوالها و فرضیه های پژوهش ۱۵
۴ـ متغیرها و تعریف نظری و عملیاتی آنها ۱۸
خلاصه ۲۰
فصل دوم: مروری بر پیشینه تحقیقات
بخش اول: مبانی نظری ۲۲
۱ـ تعریف اختلالهای یادگیری ۲۲
۲ـ سیر تحول تاریخی اختلالهای یادگیری ۳۰
۱) دوره بنیانگذاری: تحقیقات نخستین درباره مغز ۳۰
۲) دوره انتقالی: مطالعه بالینی کودکان ۳۳
۳) دوره یکپارچگی: رشد سریع برنامه های مدارس ۴۳
۴) دوره معاصر (از سال ۱۹۸۰ تا کنون) ۴۴
۳ـ طبقه بندی اختلالهای ویژه یادگیری بر مبنای DSM-IV-IR 44
۱) اختلال خواندن ۴۵
۲) اختلال در ریاضیات ۴۶
۳) اختلال بیان نوشتاری ۴۸
۴) اختلال یادگیری که به گونه دیگر مشخص نشده است (NOS) 49
۴ـ تعریف خواندن ۵۰
۵ـ تحول خواندن ۵۵
۶ـ مدل های خواندن ۵۶
۱) مدل پایین ـ بالا و مدل بالا ـ پایین ۵۶
۲) مدل تعاملی جبرانی ۵۷
۳) مدل پیوندگرایی ۵۹
۴) مدل آوایی ۶۱
۵) مدل ببین و بگو ۶۳
۶) مدل تعادل خواندن بیکر ۶۳
۷ـ نارساخوانی ۷۰
۱) تعریف نارساخوانی ۷۰
۲) نشانه های بالینی نارساخوانی ۷۵
۳) اختلالهای همراه با نارساخوانی ۸۱
الف ـ اختلالهای جانبی شدن ۸۱
ب ـ اختلالهای سازمان یافتگی فضایی ـ زمانی ۸۲
ج ـ نابهنجاری حرکات چشم ها ۸۳
د ـ تأخیر زبان گفتاری ۸۵
هـ ـ اختلالهای ادراکی ۸۶
و ـ اختلال حافظه کوتاه مدت ۸۷
ز ـ اختلال نارسایی توجه (ADD) و ADHD 88
ح ـ اختلالهای رفتاری ۹۱
۴) شیوع نارساخوانی ۹۴
۵) تاریخچه نارساخوانی ۹۵
۶) سبب شناسی نارساخوانی ۹۹
الف ـ عوامل ژنتیکی ۱۰۰
ب ـ عوامل عصب شناختی ۱۰۳
ج ـ تقارن نیمکره های مغزی ۱۰۷
د ـ غلبه طرفی مغز ۱۱۱
هـ ـ عوامل حرکتی ۱۱۴
و ـ عوامل شناختی ۱۱۵
ز ـ عوامل رفتاری ۱۱۸
ح ـ عوامل محیطی ۱۲۱
ط ـ عوامل عاطفی ۱۲۲
۸ـ دیدگاه های مختلف در مورد نارساخوانی ۱۲۴
۹ـ نارساخوانی از دیدگاه نوروسایکولوژی ۱۲۴
۱۰ـ طبقه بندی نارساخوانی از دیدگاه نوروسایکولوژی ۱۳۱
الف ـ نارساخوانی اکتسابی ۱۳۱
ب ـ نارساخوانی تحولی ۱۴۰
۱۱ـ فرآیند شکل گیری مدل تعادل خواندن از دیدگاه بیکر ۱۴۸
۱۲ـ عملکرد نیمکره های مغزی از دیدگاه بیکر ۱۵۴
۱۳ـ طبقه بندی نارساخوانی تحولی از دیدگاه بیکر ۱۵۶
۱) نارساخوانی نوع L (زبان شناختی) ۱۵۶
۲) نارساخوانی نوع P (ادراکی) ۱۵۶
۱۴ـ بررسی اعتبار طبقه بندی نارساخوانی نوع P/L 158
۱۵ـسبب شناسی نارساخوانی تحولی نوع P/L 162
۱۶ـ شیوه های درمانی نوروسایکولوژی از دیدگاه بیکر ۱۶۴
بخش دوم: یافته های پژوهشی ۱۶۸
خلاصه ۱۸۰
فصل سوم: روش تحقیق
۱ـ طرح تحقیق ۱۸۴
۲ـ روشهای آماری ۱۸۵
۳ـ تعریف جامعه آماری و ویژگیهای آن ۱۸۶
۴ـ روش نمونه گیری و حجم نمونه ۱۸۷
۵ـ ابزارهای پژوهشی ۱۸۸
۱) آزمون وکسلر کودکان ۱۸۸
۲) آزمون اختلال خواندن ۱۸۸
۳) آزمون ADHD و آزمون اختلال سلوک اقتباس شده از پرسشنامه علائم مرضی کودکان (CSI-4) براساس DSM-IV 199
۴) جعبه آموزشی لامسه ای ۲۰۳
۵) برنامه نرم افزاری HEMSTIM 206
۶ـ فرآیند تشخیص و روش اجرا ۲۰۹
۷ـ فرآیند طبقه بندی دانش آموزان نارساخوان براساس مدل تعادل خواندن بیکر ۲۱۱
۸ـ فرآیند اجرای شیوه های درمانی نوروسایکولوژی بر مبنای مدل تعادل خواندن بیکر ۲۱۲
۱) تحریک خاص نیمکره ها از طریق کانال دیداری (HSS-VIS) 212
۲) تحریک خاص نیمکره ها از طریق کامال لامسه ای (HSS-tac) 221
خلاصه ۲۲۷
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل
۱ـ ارائه نتایج کمی ۲۲۹
الف: توصیف داده ها ۲۲۹
ب ـ تحلیل داده ها ۲۳۴
ـ تحلیل واریانس آمیخته (۳ ۲) ۲۳۴
فرضیه اول: نتایج آزمون آماری برای بررسی اثر شیوه های درمانی نوروسایکولوژی بر میزان دقت خواندن دانش آموزان نارساخوان نوع L: 235
فرضیه دوم: الف) نتایج آزمون آماری برای بررسی اثر شیوه های درمانی نوروسایکولوژی برمیزان درک خواندن دانش آموزان نارساخوان نوعL 241
فرضیه دوم: ب) نتایج آزمون آماری برای بررسی اثر شیوه های درمانی نوروسایکولوژی برمیزان درک خواندن دانش آموزان نارساخوان نوعP 246
فرضیه سوم: نتایج آزمون آماری برای بررسی اثر شیوه های درمانی نوروسایکولوژی برمیزان سرعت خواندن دانش آموزان نارساخوان نوع p 252
خلاصه ۲۵۸
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
۱ـ بحث و تحلیل درباره یافته ها ۲۶۰
۲ـ محدودیتها ۲۷۰
۳ـ پیشنهادات ۲۷۱
۴ـ کاربردهای آموزشی و پرورشی ۲۷۲
منابع
۱) منابع فارسی ۲۷۴
۲) منابع انگلیسی ۲۷۶

ضمائم:
۱ـ آزمون وکسلر کودکان
۲ـ فرم تاریخچه موردی
۳ـ آزمون اختلال خواندن
۴ـ آزمون اختلال سلوک و ADHD اقتباس شده از پرسشنامه علائم مرضی کودکان (CSI-4) براساس DSM-IV

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.