پارس پروژه (پرتال خدمات دانشگاهی)

MV6- تعیین وتشریح استاندارد های کنترل ترکیب شیمیایی و خواص فولاد های زنگ نزن

کد محصول MV6

فایلWORD

100 صفحه

30000 تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

چکیده

      در این تحقیق روش   های تولید فولادهای زنگ نزن، روش   های کنترل فرآیند در فولادسازی و روش-های مختلف آنالیز شیمیایی( عنصری ) ، آنالیز کربن وگوگرد وگازهایی مثل هیدروژن، اکسیژن و نیتروژن بررسی شده   است سپس آزمایش   های متداولی که در فرآیند تولید فولاد به خصوص فولاد زنگ نزن استفاده می   شود مورد بررسی قرار گرفته است در هر روش آزمایش، اصول، تجهیزات، اقدامات احتیاطی و دستورالعمل   های کاری شرح داده شده است و در پایان هم آزمایش   های مختلف به صورت جداولی به طور خلاصه گردآوری شده است

کلمات کلیدی: فولاد زنگ نزن،کنترل فرآیند، آنالیز شیمیایی، آنالیز گاز   ها، استاندارد

فهرست مطالب

فهرست مطالب   ه

فهرست شکل   ها   ز

فهرست جدول   ها ح

چکیده  1         

فصل اول: مقدمه 2

فصل دوم: تولیدفولاد زنگ نزن و روش   های کنترل فرآیند  

2-1 مقدمه  4

2-2 متالورژی ثانویه  4

2-3  تولید فولاد زنگ نزن  7

2-4  ریخته گری مداوم فولادهای زنگ نزن 11

2- 5 روش   های کنترل فرآیند 13

2-5-1 وزن مذاب 13

2-5-2 نمونه برداری 14

2-5-3کنترل قراضه 14

2-5-4 کنترل ترکیب شیمیایی در حین انجام ذوب 15

2-5-5 گازها در فولاد  16

2-5-6 اندازه گیری درجه حرارت  16

2-5-7 کامپیوتر  17

فصل سوم: آنالیز   ها

3-1 روش   های آنالیز شیمیایی عناصر 19

3-1-1  طیف   سنجی جذب اتمی (AAS)  21

3-1-2  طیف   سنجی جذب نوری (OAS)  21

3-1-3  طیف   سنجی نشر شعله (FES)  21

3-1-4 طیف   سنجی نوری بر اساس نشر نور و برانگیختگی به کمک پلاسما(ICP)  22

 

 

3-1-5  طیف   سنجی به وسیله تخلیه الکتریکی(GDS)  22

3-1-6 طیف   سنجی نوری بر اساس نشر نور و برانگیختگی به کمک جرقه(SES)  22

3-1-7  طیف   سنجی جذبی به کمک پرتو فروسرخ(IRS)  22

3-1-8 طیف   سنجی جذبی تشدید مغناطیسی هسته(NMR)  23

3-1-9 طیف   سنجی جرمی(MS)  23

3-1-10  روش فلورسانس پرتو  X (XRF)  24

3-1-11  شیمی   تر  24

3-2 آنالیز کربن، گوگرد، اکسیژن، هیدروژن، نیتروژن 25

3-2-1  احتراق دما بالا 26

3-2-2  طیف   نگاری رامان برای تعیین میزان کربن 27

3-2-3  روش حجم   سنجی اشترولاین 27

3-2- 4 روش گداخت گازخنثی 28

3-2-5  روش فیوژن خلأ برای تعیین اکسیژن 28

3-2-6 دستگاه CHNOSبرای پلیمرها 28

3-3 روش میکروسکپی برای تعیین اندازه دانه فولادها 28

3-4 روش میکروسکپی برای تعیین آخال   های غیر فلزی در فولادهای کارشده 32

3-5 روش   های ماکروسکپی برای ارزیابی مقدار آخال   های غیر فلزی در فولادهای کار پذیر 42

3-6 بررسی ماکروسکپی فولاد به طریقه چاپ اسید سولفوریکی(روش بامان)  45

3-7 تعیین عمق مؤثر لایه کربوره،کربونیتریده وسخت   گردانی سطحی شده در فولادها 49

3-8 تعیین عمق مؤثر لایه سخت شده در فولادها به روش شعله   ای یا القایی 50

3-9 تعیین عمق کربن   زدایی در فولادها 54

فصل چهارم: جمع   بندی استاندارد   ها  59

مراجع  78    

 

فهرست شکل   ها

شماره شکل                                                       عنوان شکل                                                            صفحه

 

2-1 مهمترین روشهای پالایش با استفاده از خلاء   9

3-1 تصاوير مرجع براي اندازه دانه(ASTM E 112) 33

3-2  موقعيت نمونه   ها در ميله   ها و بيلت   ها  35

3-3  دياگرام   هاي استاندارد جرن كونتورت  37

3-4  دياگرام   هاي استانداردASTM   39

3-5 سطح شكست قرار گرفته تحت عمليات تمپر آبي نشان   دهنده آخال   هاي ماكروسكوپي به صورت

 رگه   هاي سفيد رنگ مي   باشد  41                 

3-6  نمونه تست شكست آبي   42

3-7 دياگرام   هاي استاندارد تست شكست آبي   43

3-8 نمونه   اي از چاپ اسيد سولفوريكي حاصل از يك بيلت توليد شده به روش ريخته گري مداوم   47

3-9 محل فرورفتگي   هاي سختي  50   

3-10نمونه   اي از منحني نشان   دهنده تغييرات سختي بر حسب فاصله از سطح يك قطعه كربوره و سخت شده  50

3-11 موقعيت فرورفتگي   هاي سختي   52

3-12 نمونه   اي از منحني نشان   دهنده تغييرات سختي بر حسب فاصله از سطح قطعه فولادي سخت شده به

 روش شعله   اي يا القايي  53

3-13 موقعیت فرورفتگی   های سختی   55

3-14 تصویری ازفولاد کرم   دار حاوی93/0 % کربن که در آن عمق کربن   زدایی نشان داده شده   است   56

 

2-1خلاصه سه روش پاتیلی و اکسیژن باقیمانده 8

2-2 پودر برشکاری برای فولاد های زنگ نزن 8-1813 

3-1 توزيع آخال بر اساس طول 44

3-2 توزيع آخال بر اساس ضخامت44

3-3 حدود سختي براي تعيين عمق مؤثر لايه سخت شده در فولادها51

3-1 روش آزمون استاندارد برای تحلیل خلاء انتشار طیف   سنجی نوری از فولاد زنگ نزن با استفاده از

 روش تحریک نقطه به صفحه60

3-2 شیوه   های استاندارد برای تشخیص استعداد ابتلا به حمله بین دانه   ای در فولاد زنگ نزن آستنیتی61

3-3 شیوه   های استاندارد برای تشخیص استعداد ابتلا به حمله بین دانه ای در فولاد زنگ نزن فریتی 62 

3-4 روش   های آزمایش استاندارد برای تشخیص فاز بین فلزی مضر در فولاد زنگ نزن فریتی/ آستنیتی دوبلکس63

3-5 روش آزمون استاندارد برای مقاومت در برابرخوردگی حفره   ای وشیاری فولاد زنگ نزن و

 آلیاژهای مربوطه با استفاده ازمحلول کلرید آهن  64

3-6 روش آزمون استاندارد برای فعال شدن مجدد الکتروشیمیایی برای تشخیص حساسیت فولاد

زنگ نزن نوع304 AISI65

3-7 مشخصات استاندارد برای ریخته   گری فولاد، فولاد زنگ نزن مارتنزیتی وآلیاژهای آن

 قطعات حاوی فشار، مناسب برای سرویس در دمای بالا  66

3-8 مشخصات استاندارد برای ریخته   گری فولاد، آهن، کروم وآهن کروم نیکل، مقاوم در

 برابر حرارت، برای استفاده   های عمومی66

3-9 مشخصات استاندارد برای ریخته   گری فولاد کربنی، کم آلیاژ، و  فولاد  زنگ نزن، برای

 جداره سنگین توربین های بخار 67

3-10 مشخصات استاندارد برای ریخته   گری فولاد، آلیاژ کروم نیکل وآهن(کلاس 25-12)

 برای سرویس در دمای بالا 68   

3-11 روش استاندارد برای ریخته   گری، فولاد کربنی و کم آلیاژ و فولاد زنگ نزن مارتنزیتی

 و آزمایش آلتراسونیک آن68

3-12 مشخصات استاندارد برای ریخته   گری، آهن، کروم و آهن، کروم، نیکل، مقاوم در

 برابر خوردگی برای کاربرد69

 

3-13 مشخصات استاندارد برای ریخته   گری فولاد، فولاد زنگ نزن رسوب سختی70

3-14 روش آزمون استاندارد، روش   ها و اصطلاحات مربوط به تجزیه وتحلیل شیمیایی محصولات فولادی70

3-15 روش استاندارد برای ریخته   گری فولاد، فولاد زنگ نزن، کالیبراسیون ابزار دقیق، برای

 برآورد فریت 71

3-16 روش استاندارد برای تجزیه و تحلیل از فلزات، سنگ معدن و مواد مرتبط، با دستگاه

 جذب مولکولی72

3-17 روش آزمون استاندارد برای تجزیه و تحلیل شیمیایی فولاد زنگ نزن، مقاوم به

حرارت، ماریجینگ و سایر آلیاژهای مشابه کروم نیکل وآهن72

3-18 روش استاندارد برای تهیه نمونه دیسک از فولاد و آهن برای تجزیه و تحلیل

  اسپکتروسکوپی شیمیایی ذوب مجدد73

3-19 روش   های آزمایش استاندارد برای تعیین کربن، گوگرد، نیتروژن، و اکسیژن در فولاد،

 نیکل و آلیاژهای کبالت74

3-20 روش استاندارد برای کوره گرافیتی  الکتروگرمایی و تجزیه و تحلیل جذب اتمی74

3-21 روش استاندارد برای تهیه نمونه   های فلزی و آلیاژ ذوب مجدد قوس الکتریکی برای

 تعیین ترکیب شیمیایی75

3-22 شیوه   های استاندارد برای روش   های عمومی تحلیل مادون قرمزکمی76

3-23 شیوه   های استاندارد برای روش عمومی تجزیه و تحلیل کمی از اشعه ماوراء بنفش

 و مرئی76

3-24 روش استاندارد برای توصیف و اندازه   گیری عملکرد اشعه ماوراء بنفش، مرئی

 و نزدیک به مادون قرمز اسپکتروفتومتر 77

3-25 روش استاندارد برای آزمایش ازت/فسفر درآشکارسازهای یونیزاسیون گرمایونی

 برای استفاده در کروماتوگرافی گازی77  

 

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

راهنمای خرید

تحلیل آماری پایان نامه ها

تحلیل آماری فصل 4 پایان نامه طرح های تحقیق و پروژه های علوم انسانی با نرم افزارهای  AMOSSPSSLISREL  ،  PLS 

مدل سازی و برازش مدل برای پایان نامه های علوم انسانی  

09372555240

فیس بوک پارس پروژه  تویتر پارس پروژه  پینترست پارس پروژه  کلوب پاس پروژه

 تلگرام پارس پروژه  اینستاگرام پارس پروژه  لینکدین پارس پروژه  گوگل  پلاس پارس پروژه  

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید