تعیین و تشریح استاندارد های کنترل ترکیب شیمیایی و خواص فولادهای زنگ نزن

کد محصول MV6

تعداد صفحات: ۱۰۰ صفحه فایلWORD

قیمت: ۳۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

چکیده

      در این تحقیق روش   های تولید فولادهای زنگ نزن، روش   های کنترل فرآیند در فولادسازی و روش-های مختلف آنالیز شیمیایی( عنصری ) ، آنالیز کربن وگوگرد وگازهایی مثل هیدروژن، اکسیژن و نیتروژن بررسی شده   است سپس آزمایش   های متداولی که در فرآیند تولید فولاد به خصوص فولاد زنگ نزن استفاده می   شود مورد بررسی قرار گرفته است در هر روش آزمایش، اصول، تجهیزات، اقدامات احتیاطی و دستورالعمل   های کاری شرح داده شده است و در پایان هم آزمایش   های مختلف به صورت جداولی به طور خلاصه گردآوری شده است

کلمات کلیدی: فولاد زنگ نزن،کنترل فرآیند، آنالیز شیمیایی، آنالیز گاز   ها، استاندارد

فهرست مطالب

فهرست مطالب   ه

فهرست شکل   ها   ز

فهرست جدول   ها ح

چکیده  ۱

فصل اول: مقدمه ۲

فصل دوم: تولیدفولاد زنگ نزن و روش   های کنترل فرآیند

۲-۱ مقدمه  ۴

۲-۲ متالورژی ثانویه  ۴

۲-۳  تولید فولاد زنگ نزن  ۷

۲-۴  ریخته گری مداوم فولادهای زنگ نزن ۱۱

۲- ۵ روش   های کنترل فرآیند ۱۳

۲-۵-۱ وزن مذاب ۱۳

۲-۵-۲ نمونه برداری ۱۴

۲-۵-۳کنترل قراضه ۱۴

۲-۵-۴ کنترل ترکیب شیمیایی در حین انجام ذوب ۱۵

۲-۵-۵ گازها در فولاد  ۱۶

۲-۵-۶ اندازه گیری درجه حرارت  ۱۶

۲-۵-۷ کامپیوتر  ۱۷

فصل سوم: آنالیز   ها

۳-۱ روش   های آنالیز شیمیایی عناصر ۱۹

۳-۱-۱  طیف   سنجی جذب اتمی (AAS)  ۲۱

۳-۱-۲  طیف   سنجی جذب نوری (OAS)  ۲۱

۳-۱-۳  طیف   سنجی نشر شعله (FES)  ۲۱

۳-۱-۴ طیف   سنجی نوری بر اساس نشر نور و برانگیختگی به کمک پلاسما(ICP)  ۲۲

۳-۱-۵  طیف   سنجی به وسیله تخلیه الکتریکی(GDS)  ۲۲

۳-۱-۶ طیف   سنجی نوری بر اساس نشر نور و برانگیختگی به کمک جرقه(SES)  ۲۲

۳-۱-۷  طیف   سنجی جذبی به کمک پرتو فروسرخ(IRS)  ۲۲

۳-۱-۸ طیف   سنجی جذبی تشدید مغناطیسی هسته(NMR)  ۲۳

۳-۱-۹ طیف   سنجی جرمی(MS)  ۲۳

۳-۱-۱۰  روش فلورسانس پرتو  X (XRF)  ۲۴

۳-۱-۱۱  شیمی   تر  ۲۴

۳-۲ آنالیز کربن، گوگرد، اکسیژن، هیدروژن، نیتروژن ۲۵

۳-۲-۱  احتراق دما بالا ۲۶

۳-۲-۲  طیف   نگاری رامان برای تعیین میزان کربن ۲۷

۳-۲-۳  روش حجم   سنجی اشترولاین ۲۷

۳-۲- ۴ روش گداخت گازخنثی ۲۸

۳-۲-۵  روش فیوژن خلأ برای تعیین اکسیژن ۲۸

۳-۲-۶ دستگاه CHNOSبرای پلیمرها ۲۸

۳-۳ روش میکروسکپی برای تعیین اندازه دانه فولادها ۲۸

۳-۴ روش میکروسکپی برای تعیین آخال   های غیر فلزی در فولادهای کارشده ۳۲

۳-۵ روش   های ماکروسکپی برای ارزیابی مقدار آخال   های غیر فلزی در فولادهای کار پذیر ۴۲

۳-۶ بررسی ماکروسکپی فولاد به طریقه چاپ اسید سولفوریکی(روش بامان)  ۴۵

۳-۷ تعیین عمق مؤثر لایه کربوره،کربونیتریده وسخت   گردانی سطحی شده در فولادها ۴۹

۳-۸ تعیین عمق مؤثر لایه سخت شده در فولادها به روش شعله   ای یا القایی ۵۰

۳-۹ تعیین عمق کربن   زدایی در فولادها ۵۴

فصل چهارم: جمع   بندی استاندارد   ها  ۵۹

مراجع  ۷۸

فهرست شکل   ها

شماره شکل                                                       عنوان شکل                                                            صفحه

۲-۱ مهمترین روشهای پالایش با استفاده از خلاء   ۹

۳-۱ تصاویر مرجع برای اندازه دانه(ASTM E 112) 33

۳-۲  موقعیت نمونه   ها در میله   ها و بیلت   ها  ۳۵

۳-۳  دیاگرام   های استاندارد جرن کونتورت  ۳۷

۳-۴  دیاگرام   های استانداردASTM   ۳۹

۳-۵ سطح شکست قرار گرفته تحت عملیات تمپر آبی نشان   دهنده آخال   های ماکروسکوپی به صورت

 رگه   های سفید رنگ می   باشد  ۴۱

۳-۶  نمونه تست شکست آبی   ۴۲

۳-۷ دیاگرام   های استاندارد تست شکست آبی   ۴۳

۳-۸ نمونه   ای از چاپ اسید سولفوریکی حاصل از یک بیلت تولید شده به روش ریخته گری مداوم   ۴۷

۳-۹ محل فرورفتگی   های سختی  ۵۰

۳-۱۰نمونه   ای از منحنی نشان   دهنده تغییرات سختی بر حسب فاصله از سطح یک قطعه کربوره و سخت شده  ۵۰

۳-۱۱ موقعیت فرورفتگی   های سختی   ۵۲

۳-۱۲ نمونه   ای از منحنی نشان   دهنده تغییرات سختی بر حسب فاصله از سطح قطعه فولادی سخت شده به

 روش شعله   ای یا القایی  ۵۳

۳-۱۳ موقعیت فرورفتگی   های سختی   ۵۵

۳-۱۴ تصویری ازفولاد کرم   دار حاوی۹۳/۰ % کربن که در آن عمق کربن   زدایی نشان داده شده   است   ۵۶

۲-۱خلاصه سه روش پاتیلی و اکسیژن باقیمانده ۸

۲-۲ پودر برشکاری برای فولاد های زنگ نزن ۸-۱۸۱۳

۳-۱ توزیع آخال بر اساس طول ۴۴

۳-۲ توزیع آخال بر اساس ضخامت۴۴

۳-۳ حدود سختی برای تعیین عمق مؤثر لایه سخت شده در فولادها۵۱

۳-۱ روش آزمون استاندارد برای تحلیل خلاء انتشار طیف   سنجی نوری از فولاد زنگ نزن با استفاده از

 روش تحریک نقطه به صفحه۶۰

۳-۲ شیوه   های استاندارد برای تشخیص استعداد ابتلا به حمله بین دانه   ای در فولاد زنگ نزن آستنیتی۶۱

۳-۳ شیوه   های استاندارد برای تشخیص استعداد ابتلا به حمله بین دانه ای در فولاد زنگ نزن فریتی ۶۲

۳-۴ روش   های آزمایش استاندارد برای تشخیص فاز بین فلزی مضر در فولاد زنگ نزن فریتی/ آستنیتی دوبلکس۶۳

۳-۵ روش آزمون استاندارد برای مقاومت در برابرخوردگی حفره   ای وشیاری فولاد زنگ نزن و

 آلیاژهای مربوطه با استفاده ازمحلول کلرید آهن  ۶۴

۳-۶ روش آزمون استاندارد برای فعال شدن مجدد الکتروشیمیایی برای تشخیص حساسیت فولاد

زنگ نزن نوع۳۰۴ AISI65

۳-۷ مشخصات استاندارد برای ریخته   گری فولاد، فولاد زنگ نزن مارتنزیتی وآلیاژهای آن

 قطعات حاوی فشار، مناسب برای سرویس در دمای بالا  ۶۶

۳-۸ مشخصات استاندارد برای ریخته   گری فولاد، آهن، کروم وآهن کروم نیکل، مقاوم در

 برابر حرارت، برای استفاده   های عمومی۶۶

۳-۹ مشخصات استاندارد برای ریخته   گری فولاد کربنی، کم آلیاژ، و  فولاد  زنگ نزن، برای

 جداره سنگین توربین های بخار ۶۷

۳-۱۰ مشخصات استاندارد برای ریخته   گری فولاد، آلیاژ کروم نیکل وآهن(کلاس ۲۵-۱۲)

 برای سرویس در دمای بالا ۶۸

۳-۱۱ روش استاندارد برای ریخته   گری، فولاد کربنی و کم آلیاژ و فولاد زنگ نزن مارتنزیتی

 و آزمایش آلتراسونیک آن۶۸

۳-۱۲ مشخصات استاندارد برای ریخته   گری، آهن، کروم و آهن، کروم، نیکل، مقاوم در

 برابر خوردگی برای کاربرد۶۹

۳-۱۳ مشخصات استاندارد برای ریخته   گری فولاد، فولاد زنگ نزن رسوب سختی۷۰

۳-۱۴ روش آزمون استاندارد، روش   ها و اصطلاحات مربوط به تجزیه وتحلیل شیمیایی محصولات فولادی۷۰

۳-۱۵ روش استاندارد برای ریخته   گری فولاد، فولاد زنگ نزن، کالیبراسیون ابزار دقیق، برای

 برآورد فریت ۷۱

۳-۱۶ روش استاندارد برای تجزیه و تحلیل از فلزات، سنگ معدن و مواد مرتبط، با دستگاه

 جذب مولکولی۷۲

۳-۱۷ روش آزمون استاندارد برای تجزیه و تحلیل شیمیایی فولاد زنگ نزن، مقاوم به

حرارت، ماریجینگ و سایر آلیاژهای مشابه کروم نیکل وآهن۷۲

۳-۱۸ روش استاندارد برای تهیه نمونه دیسک از فولاد و آهن برای تجزیه و تحلیل

  اسپکتروسکوپی شیمیایی ذوب مجدد۷۳

۳-۱۹ روش   های آزمایش استاندارد برای تعیین کربن، گوگرد، نیتروژن، و اکسیژن در فولاد،

 نیکل و آلیاژهای کبالت۷۴

۳-۲۰ روش استاندارد برای کوره گرافیتی  الکتروگرمایی و تجزیه و تحلیل جذب اتمی۷۴

۳-۲۱ روش استاندارد برای تهیه نمونه   های فلزی و آلیاژ ذوب مجدد قوس الکتریکی برای

 تعیین ترکیب شیمیایی۷۵

۳-۲۲ شیوه   های استاندارد برای روش   های عمومی تحلیل مادون قرمزکمی۷۶

۳-۲۳ شیوه   های استاندارد برای روش عمومی تجزیه و تحلیل کمی از اشعه ماوراء بنفش

 و مرئی۷۶

۳-۲۴ روش استاندارد برای توصیف و اندازه   گیری عملکرد اشعه ماوراء بنفش، مرئی

 و نزدیک به مادون قرمز اسپکتروفتومتر ۷۷

۳-۲۵ روش استاندارد برای آزمایش ازت/فسفر درآشکارسازهای یونیزاسیون گرمایونی

 برای استفاده در کروماتوگرافی گازی۷۷