پارس پروژه (پرتال خدمات دانشگاهی)

MV5- اثر آلومینیوم بر استحاله بینیت فولاد TRIP

کد محصول MV5

فایلWORD

127 صفحه

35000 تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل 1: مقدمه    1

1-1- مقدمه       2

فصل 2: 14

اثرات تنش و کرنش بر بینیت       14

2-1- مقدمه       15

2-2- پایداری مکانیکی آستنیت باقیمانده  31

2-3- استحاله اجباری : تنش باقیمانده       33

2-4- کرنش غیر همسان مربوط به تغیر شکل استحالهای:    34

2-4-2- تيتر        .

2-5- مروري بر ادبيات موضوع      .

2-6- نتيجهگيري             .

فصل 3: 36

خواص مکانیکی بینیت    36

3-1- مقدمه       37

3-2- محتوا         .

3-2-1- سختی  38

3-2-2- استحکام کششی            40

3-2-3- اثر اندازه دانه آستنیت     42

3-2-4- اثر تمپر کردن بر استحکام          43

3-2-5- اثر دیفرانسیلی استحکام  44

3-2-6- وابستگی دمایی استحکام 45

3-3- نرمی        46

3-3-1- نرمی: نقش آستنیت باقیمانده       48

3-4- چقرمگی ضربهای  49

3-4-1- ساختار بینیتی کامل        50

فصل 4: 53

جنبه های دیگر بینیت      53

4-1- بینیت در آهن و آلیاژهای جانشینی آن          54

4-2- قابلیت جوشکاری بینیت      54

4-3- بینیت تولید شده به روش مغناطیسی  56

فصل 5: فولاد TRIP و عوامل موثر در خواص آن   57

5-1- مقدمه       58

5-2- ویژگی آستنیت باقیمانده در فولاد TRIP      59

فصل 6: اثر Al بر استحاله بینیتی فولاد TRIP          63

6-1- ویژگی آستنیت باقیمانده در فولاد TRIP      64

6-1-1- اثر Al در فولاد حاوی Cr           64

6-1-2- اثر Al در فولاد حاوی Mn         73

فصل 7: مقایسه اثر Si و Al بر رفتار فولاد TRIP     94

7-1- اثر Al و Si بر روی استحالهای که منجر به فولاد TRIP میشود 95

7-1-1- آنالیز نتایج تجربی         97

7-1-2- نتیجه گیری       103

7-2- مقایسه اثر Al و Si  بر آستنیت باقیمانده در فولاد TRIP          103

7-3- مقایسه اثر Al و Si  بر رفتار کششی فولاد TRIP         107

7-3-1- میکروساختار     108

7-3-2- نتیجه رفتار کششی         110

7-3-3- نتیجه گیری       112

مراجع   113

پيوستها  115

 

 

 

فهرست اشکال

شکل (2-1) تصویر میکروسکوپ الکترونی اثر تنش اعمالی (Mpa 850) را بر نمونهای که ساختار اولیه آن فریت بینیتی و آستنیت باقیمانده است را نشان میدهد. منطقه عظیمی از آستنیت به مارتنزیت تبدیل شده است اما مناطق نازکی نیز باقیمانده است. (a) قسمتهای روشن نشان دهندهی مناطقی است که به وسیله تغیر شکل در آنها مارتنزیت به وجود آمده است. (b) قسمتهای تیره آستنیت هستند. قبل از اعمال تنش به منظور تشخیص مارتنزیتی که در طی سرد کردن از دمای استحاله بینیتی تشکیل میشود از مارتنزیتی که به وسیله تنش به وجود میآید نمونه تمپر شده است.         32

شکل (2-2) گسترش تنش به عنوان تابعی از دما در نمونهای که از دمای آستنیت سرد میشود، برای فولادهای مارتنزیتی (Cr Mo9)، بینیتی (CrMo2) و (316AISI).  34

شکل (2-3) دیاگرام دلاتومتریک نشان دهندهی تغیرات ابعاد در طی استحاله بینیتی نمونه سیلندری شکل است. T-0 و T-90 به تغیرات کرنشی در راستای جهتهای عمود بر هم بر میگردد و L به کرنش در جهت طولی بر میگردد. (a) استحاله در غیاب تنش اعمالی (b) استحاله یا تنش اعمالی Mpa45 (c)Mpa90.            35

شکل (2-4) نمونه شکل    .

شکل (3-1) تغیرات سختی به عنوان تابعی از دمای استحاله هم دما    39

شکل (3-2) اطلاعات ریز سختی فولادهای کربن غیر آلیاژی که به طور هم دما استحاله دادهاند تا ساختار بینیت و پرلیت بدست آید            40

شکل (3-3) تغیرات استحکام کششی فولاد ساختمانی به عنوان تابعی از دما که نرخ استحاله در حین عملیات حرارتی سرد کردن پیوسته بیشترین است.       44

شکل (3-4) تصویری از اینکه چگونه دانسیته زیادر از حفرهها یی که به وسیله ذرات جوانه زنی کردهاند با مقدار کمی نرمی کلی منجر به شکست میشود حتی اگر مواد به وسیلهی گسترش تغیر شنل پلاستیک در مقیاس میکروسکوپیک دچار شکست شوند.      47

شکل (3-5) تصویر شماتیک از نمودار انتقال ضربهای (a) و دلیل دمای انتقال ترد و نرم (b) در فلزات BCC جایی که تنش شارش پلاستیک بیشتر از تنش گسیختگی به دما حساس است.        50

شکل (4-1) این شکل فولاد آستنیته شده در K1273 برای s600 و سپس به طور هم دما استحاله بینیتی داده در دمای k573 برای s480 و سپس کوینچ شده در هلیوم مایع را نشان میدهد (a)بدون میدان مغناطیسی (b) نمونه 10 تسلا میدان مغناطیسی در طی استحاله            56

شکل (5-1) تغیرات ثابت کارسختی با کرنش حقیقی در فولاد TRIP شامل 14/0 کربن و 45/1 سیلیس            60

شکل (5-2) تغیرات ثابت کارسختی با کرنش حقیقی در فولاد TRIP شامل 15/0 کربن و 02/1 سیلیس            61

شکل (6-1) سیکل عملیات حرارتی مورد استفاده   66

شکل (6-2) تصویر میکروسکوپ نوری ورقه آنیل شده که برای s120 آستمپر شده و سپس تا دمای محیط سرد شده است.       67

شکل (6-3) تصویر میکروسکوپی فولاد C-Mn-Si-Cr      67

شکل (6-4) تغیرات کسر آستنیت با زمان آستمپر که به وسیله XRD ارزیابی شده است.          68

شکل (6-5) منحنی انبساط سنجی فولادهای C-Mn-Si-Cr و  C-Mn-Si-Al- Cr تحت عملیات حرارتی مسیر ц          69

شکل (6-6) نتیجه آنالیز انبساط سنجی که در آن تغیرات کسر فازی به عنوان تابعی از زمان گذشته شده بعد از آنیل بین دماهای بحرانی رسم شده است.   69

شکل (6-7) مقایسه نمودار انبساط سنجی فولاد  C-Mn-Si-Al و C-Mn-Si-Al- Cr 71

شکل (6-8) خواص مکانیکی فولاد C-Mn-Si- Cr و C-Mn-Si-Al- Cr بر حسب زمان آستمپر کردن            73

شکل (6-9) تعادل کسر فازی در سیستم آلیاژی Fe-0.12C-5Mn-0.5Si شامل (a) % 0 Al. (b) %1 Al. (c) %3 Al        76

شکل (6-10) میکروساختار ورقههای نورد گرم شده (a) آلیاژی L-Al (b) آلیاژی H-Al         78

شکل (6-11) تصویر میکروسکوپ نوری ورقههای نورد سرد شده آلیاژی L-Al بعد از 120 ثانیه آنیل در دمای (a) °c660 (b)°c720 (c) °c780  79

شکل (6-12) تصویر میکروسکوپ نوری ورقههای نورد سرد شده آلیاژی H-Al بعد از 120 ثانیه آنیل در دمای (a) °c720 (b)°c780 (c) °c840  79

شکل (6-13) کسر آستنیت باقیمانده بعد از آنیل در بین دماهای بحرانی         80

شکل (6-14) منحنی انبساط سنجی بر اساس سرد کردن از بین دماهای بحرانی (a) آلیاژی L-Al (b) آلیاژی H-Al        81

شکل (6-15) تصویر EBSD  (a) آلیاژ L-Al آنیل شده در °c720. (b) آلیاژ H-Al در دمای °c720. (c) آلیاژ H-Al در °c780            82

شکل (6-16) توزیع زاویه غیر متجانس  (a) آلیاژ L-Al آنیل شده در °c720. (b) آلیاژ H-Al در دمای °c720. (c) آلیاژ H-Al در °c780 83

شکل (6-17) توزیع قطر دانههای معادل آستنیت و فریت (a) آلیاژ L-Al آنیل شده در °c720. (b) آلیاژ H-Al در دمای °c720. (c) آلیاژ H-Al در °c780          84

شکل (6-18) تصویر TEM (a) آلیاژ L-Al آنیل شده در °c720. (b) آلیاژ H-Al در °c780 حاوی Mn در دانههای آستنیت  85

شکل (6-19) نمودار تنش-کرنش ورقه آنیل شده  (a) آلیاژ L-Al. (b) آلیاژ H-Al    85

شکل (6-20) تغیرات آستنیت باقیمانده با کرنش در طی تست کشش            89

 

 

فهرست جداول

جدول (2-1) نتيجه بررسي پرسش نامه ها در ارتباط با عوامل موثر      .

جدول (6-1) ترکیب شیمیایی آلیاژ مورد مطالعه     77

جدول (6-2) قطر دانهی میانگین آستنیت و فریت از آنالیز EBSD     83

جدول (6-3) میانگین خواص کششی فولادهای مورد مطالعه 86

 

 

فهرست علائم اختصاري

شتاب گرانش     a  (m/s2)

نيرو        F (N)

 

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

راهنمای خرید

تحلیل آماری پایان نامه ها

تحلیل آماری فصل 4 پایان نامه طرح های تحقیق و پروژه های علوم انسانی با نرم افزارهای  AMOSSPSSLISREL  ،  PLS 

مدل سازی و برازش مدل برای پایان نامه های علوم انسانی  

09372555240

فیس بوک پارس پروژه  تویتر پارس پروژه  پینترست پارس پروژه  کلوب پاس پروژه

 تلگرام پارس پروژه  اینستاگرام پارس پروژه  لینکدین پارس پروژه  گوگل  پلاس پارس پروژه  

logo-samandehi

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید