اطلاعیه

تأثیر روش SPD بر روی خواص و ساختار فولادهای ساده کربنی و کاربرد آن در صنایع دفاعی

کد محصول MV1

تعداد صفحات: ۱۲۳ صفحه فایلWORD

قیمت: ۳۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

چکیده

فرآیندهای تغییرشکل پلاستیک شدید با اعمال کرنش‌های زیاد به ماده موجب ریزتر شدن دانه‌ها، افزایش زاویه مرزدانه‌ها و به‌تبع تغییرات ساختاری بهبود خواص مکانیکی و فیزیکی ماده می‌شود.فولادهای ساده کربنی به دلیل سهولت تولید، ارزانی قیمت و خواص مکانیکی بهینه‌شان ‌تبدیل به پرمصرف‌ترین آلیاژ در دنیا شده‌اند، ارزانی فولادهای ساده کربنی و خواص بسیار خوب آن‌ها بعد از تغییرشکل پلاستیک شدید باعث گردیده امروزه بازار بزرگی در صنایع مختلف از جمله صنایع دفاعی برای این مواد ایجاد شود. تحول ساختاری در حین تغییر شکل پلاستیک شدید در این فولادها توسط مکانیزم‌هایی همچون تبلور مجدد دینامیکی انجام می‌گیرد و عواملی همچون دما و نرخ کرنش میزان تحول ساختار و تغییرات خواص ماده بعد از تغییرشکل را کنترل می‌نمایند.

واژه‌های کلیدی: تغییر شکل پلاستیک شدید، فولاد ساده کربنی، تبلور مجدد دینامیکی، زاویه عدم تطابق و سوپر پلاستیسیته.

عنوان

فصل۱:مقدمه….۱

فصل ۲: روش‌های اعمال تغییرشکل پلاستیک شدید……۵

۲– ۱مقدمه…..۵

۲- ۲ روش‌های تغییرشکل پلاستیک شدید..۵

۲ – ۲ – ۱پرسکاری درکانال‌های زاویه‌دار برابر(ECAP) …6

۲- ۲ – ۱ – ۱ پارامترهای موثربرECAP..11

۲- ۲- ۱- ۱- ۱ زاویه کانال (∅) ..۱۱

۲- ۲- ۱- ۱- ۲ مسیرهای فشار۱۱

۲- ۲- ۱- ۱- ۳ تعدادمراحل..۱۳

۲- ۲- ۱- ۱- ۴ دمای فشردن..۱۴

۲- ۲- ۱- ۱- ۵ فشار..۱۵

۲- ۲- ۱-۲فرآیندECAPپیشرفته….۱۵

۲- ۲- ۲ فرآیند پیچش با فشار بالا( HPT )….20

۲- ۲- ۳ فرآیند اتصال نورد تجمعی(ARB) ..24

۲-۲-۴ فرآیندهای دیگر…۲۸

فصل ۳:مکانیزم‌های تغییر ساختار حینSPD…34

۳-۱ مقدمه….۳۵

۳-۲ ویژگیهای ساختار بعد ازSPD.35

۳-۲-۱ حالت غیرتعادلی مرزدانه.۳۵

۳-۲-۲ زاویه عدم تطابق بزرگ مرزدانه‌ها…۳۸

۳-۳ سلسله مراتب ریز ساختاری در ساختارSPDشده..۳۸

۳-۳-۱ نابجایی‌ها۳۸

۳-۳-۲ سلول‌ها و یا دانه‌های فرعی۳۸

۳- ۳- ۳ باندهای تغییر شکل و انتقال….۳۹

۳-۳-۴ باندهای برشی۴۰

۳- ۴ مراحل تغییر…۴۰

۳- ۴ – ۱ کرنش‌های کم ( ۲ ≥ε)….. ۴۱

۳- ۴ – ۲ کرنش‌های کم تا متوسط ( ۴≥ε≥ ۲)….. ۴۳

۳- ۴ – ۳کرنش‌های متوسط تا زیاد (۶≥ε≥ ۴ ) …۴۳

۳- ۴ – ۴کرنش‌های بسیار زیاد ( ۶≤ε) ..۴۳

۳-۵ انرژی نقص چیده شدن و سیستم‌های لغزش……۴۴

۳-۶ تغییر شکل داغ و باز گشت دینامیکی…..۴۶

۳-۶-۱ باز یابی دینامیکی…۴۶

۳-۶-۱-۱ مکانیزم‌های تحول ریز ساختار…..۴۷

۳- ۶- ۱- ۲ ریزساختارهای تشکیل شده به هنگام باز یابی دینامیکی۴۸

۳- ۶- ۱- ۲ – ۱ دانه‌های فرعی… ۴۸

۳-۶-۱-۲- ۲ دان دانه‌دار شدن مرزهای زاویه زیاد……۴۹

۳- ۶- ۲ تبلور مجدد دینامیکی…..۴۹

۳-۶- ۲- ۱ مشخصه‌های تبلور مجدد دینامیکی…۵۰

۳- ۶- ۲- ۲مکانیزم‌های جوانه‌زنی….. ۵۰

۳- ۶- ۲- ۳ مدل‌های تبلور مجدد دینامیکی۵۱

۳- ۶- ۲- ۳ تحول ریزساختار۵۲

۳- ۶- ۳ تبلورمجدد دینامیکی ناپیوسته۵۴

۳- ۶- ۴تبلور مجدد دینامیکی پیوسته…۵۴

۳- ۶- ۴ -۱ انواع تبلور مجدد دینامیکی پیوسته..۵۴

۳-۶-۴-۲تبلور مجدد پیوسته در حین تغییر شکل با کرنش زیاد…۵۵

۳-۶-۴-۳پایداری ریزساختاری پس از کرنش ‌های زیاد۵۵

۳-۶-۴-۴تبلور مجدد دینامیکی هندسی…..۵۷

۳- ۶- ۴- ۵ شرایط وقوع تبلور مجدد دینامیکی هندسی…۵۸

۳- ۶- ۴- ۶ اندازه دانه حاصل از تبلور مجدد دینامیکی هندسی….۵۹

۳- ۷ دوقلویی……۶۰

۳- ۷- ۱ دوقلویی‌های مکانیکی…..۶۰

۳- ۷- ۲ دوقلویی‌های رشدکننده.۶۴

فصل ۴: خواص فولادهای ساده کربنیSPDشده…۶۷

۴- ۱ مقدمه……۶۷

۴- ۲ تغییرات ساختار.۶۷

۴- ۳ تغییرات خواص مکانیکی…..۷۲

۴- ۳- ۱ تضاد بین استحکام و شکل‌پذیری در فولادهای ساده کربنی….۷۵

۴- ۳- ۲ سوپر پلاستیسیته……۷۷

۴- ۳- ۳ خستگی….۷۹

۴- ۳- ۴ خوردگی..۷۹

۴- ۴ عوامل موثر بر ساختار و خواص فولادهای SPDشده. ۸۰

۴- ۴- ۱ دما..۸۱

۴- ۴- ۲ میزان کرنش۸۴

۴- ۴- ۳ نرخ کرنش..۸۵

۴- ۴- ۴ ساختار اولیه.۸۶

۴- ۴- ۵ عناصر آلیاژی…..۹۰

۴- ۴- ۶ فشار……۹۱

نتیجه‌گیری….۹۱

پیوست ۱ روش‌های مطالعه بافت فلزاتSPDشده.۹۳

پیوست ۱-۱ میکروسکوپ الکترونی عبوری ( TEM) ..93

پیوست ۱-۱-۱ جهات انفرادی۹۳

پیوست ۱-۱-۲ تصاویر قطبی…۹۳

پیوست ۱-۲ پراش الکترون برگشتی ( EBSD) ……94

پیوست ۱-۲-۱ روشEBSD……95

پیوست ۱-۲-۲ به دست آوردن بافت از طریقEBSD..96

منابع:……۹۸

فهرست اشکال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.