اطلاعیه

شناسایی و سنجش عوامل تعیین کننده عملکرد صادراتی در صنعت مواد غذایی

کد محصول SG18

تعداد صفحات: ۱۲۶ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول      کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه         ۲
۱-۲ مسأله تحقیق       ۲
۱-۳ تشریح و بیان موضوع      ۳
۱-۴ ضرورت انجام تحقیق      ۶
۱-۵ فرضیه های تحقیق       ۶
۱-۶ اهداف اساسی از انجام تحقیق     ۶
۱-۷ نتایج مورد انتظار پس از انجام تحقیق     ۷
۱-۸ روش انجام تحقیق       ۷
۱-۹ روش گردآوری اطلاعات       ۷
۱-۱۰ قلمرو تحقیق       ۷
۱-۱۱ جامعه آماری       ۷
۱-۱۲ روش های مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها ۸
۱-۱۳ تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق    ۸
۱-۱۴ سابقه تحقیقات و مطالعات انجام شده     ۸

فصل دوم     بررسی ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱ مقدمه         ۱۱
۲-۲ بین المللی شدن                 ۱۲
۲-۳ روش های ورود به بازار بین الملل     ۱۴
۲-۳-۱ صادرات                    ۱۴
۲-۳-۲ همکاری مشترک              ۱۶
۲-۳-۳ سرمایه گذاری مستقیم            ۱۷
۲-۴ ماهیت بازاریابی بین الملل      ۱۸
۲-۵ بازاریابی صادراتی       ۱۸
۲-۵-۱ تعاریف بازار یابی صادراتی            ۱۸
۲-۵-۲ آمیخته بازاریابی صادراتی                ۱۹
۲-۵-۳ تحقیقات در حوزه بازاریابی صادراتی                ۲۱
۲-۶ عوامل تعیین کننده عملکرد صادراتی          ۲۱
۲-۶-۱ مدل بالدوف، کراونس و واگنر برای اقتصادی های کوچک           ۲۱
۲-۶-۲ مدل ابی واسلتر                ۲۵
۲-۶-۳ مدل اکاس وجولیان                ۲۸
۲-۶-۴ مدل کاوسگیل وزو برای استراتژی جهانی             ۲۹
۲-۶-۵ مدل کالنتون،کیم، اچمیدت و کاوسیگل            ۳۰
۲-۶-۶ مدل لئونیدو، کتسیکس وسامی             ۳۳
۲-۶-۷ مدل هاهتی، مدوپا، یاواس و باباکاس             ۳۴
۲-۷ شناسایی عوامل تعیین کننده عملکرد صادراتی براساس بازنگری و ترکیب ادبیات تحقیقی          ۳۶
۲-۷-۱ معیارهای عملکرد صادراتی                    ۳۷
۲-۷-۲ عوامل تعیین کننده عملکرد صادراتی                    ۳۷
۲-۷-۲-۱ عوامل قابل کنترل – درونی                   ۴۰
۲-۷-۲-۲ عوامل غیر قابل کنترل – درونی                     ۴۱
۲-۷-۲-۳ عوامل غیر قابل کنترل – خارجی                     ۴۲
۲-۸ مدل مفهومی پایان نامه                ۴۲
۲-۸-۱ استراتژی بازاریابی صادراتی         ۴۲
۲-۸-۱-۱ استراتژی محصول صادراتی                  ۴۳
۲-۸-۱-۲ استراتژی قیمت گذاری صادراتی                       ۴۳
۲-۸-۱-۳ استراتژی کانال صادراتی                 ۴۳
۲-۸-۱-۴استراتژی ترفیعات صادراتی                                                    ۴۴
۲-۸-۲ ویژگی های عینی شرکت              ۴۴
۲-۸-۲-۱ اندازه شرکت                   ۴۴
۲-۸-۲-۲ تجربه صادراتی                    ۴۴
۲-۸-۳ متغیرهای ادراکی مرتبط با صادرات        ۴۵
۲-۸-۳-۱محرک صادراتی                              ۴۵
۲-۸-۳-۲ مشکلات صادراتی                   ۴۵
۲-۸-۳-۳ مزیت های رقابتی                                   ۴۵
۲-۸-۴ تعهد صادراتی               ۴۵
۲-۸-۵ مشکلات موجود در ارزیابی عملکرد صادراتی                                   ۴۷

    ۲-۸-۵-۱ شیوه ارزیابی عملکرد صادراتی       ۴۷
۲-۸-۵-۲ انتخاب ابعاد عملکرد                                            ۴۸
۲-۹ صنعت مواد غذایی           ۴۸
۲-۹-۱ نقش صنایع غذایی در میان صنایع کشور                ۴۸
۲-۹-۲ صادرات صنایع غذایی       ۴۹
۲-۹-۲-۱ اهمیت و نقش صادرات در اقتصاد کشور    ۴۹
۲-۹-۲-۲ آمار و ارقام صادرات مواد غذایی                                            ۵۰
۲-۱۰ سابقه تحقیقات و مطالعات انجام شده               ۵۳
۲-۱۰-۱ تحقیقات انجام گرفته درداخل کشور                      ۵۳
۲-۱۰-۲ سایر تحقیقات انجام گرفته       ۵۳

فصل سوم   روش تحقیق
۳-۱ مقدمه                        ۵۶     ۳-۲ روش تحقیق                                       ۵۶
۳-۲-۱ نقش تحلیل رگرسیون درتحقیقات مبتنی بر هدف پیش بینی                  ۵۷
۳-۲-۲ مدل یابی معادلات ساختاری                         ۵۷
۳-۲-۲-۱ تحلیل مسیر و مدل پیش بینی                        ۵۷
۳-۲-۲-۲ نمونه ای از مدل یابی معادلات ساختاری             ۵۸       ۳-۲-۳ تحلیل عاملی تأییدی                ۶۵
۳-۳ متغیرهای تحقیق                 ۶۵
۳-۴ روش های گردآوری اطلاعات                         ۶۵
۳-۴-۱ پایانی ابزار اندازه گیری                                    ۶۸
۳-۴-۲ روایی ابزار اندازه گیری                         ۶۹
۳-۴-۲-۱ تحلیل عاملی تأییدی                ۷۰
۳-۴-۲-۲ برازش مدل اندازه گیری              ۷۰
۳-۵ جامعه و نمونه آماری                ۷۱
۳-۵-۱ جامعه آماری                ۷۱
۳-۵-۲ فلمرو مکانی                ۷۱
۳-۵-۳  قلمرو زمانی                ۷۱
۳-۵-۴ نمونه آماری                ۷۱
۳-۶ شیوه تحلیل داده ها                         ۷۲

فصل چهارم  تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱ مقدمه                          ۷۴
۴-۲ یافته های توصیفی               ۷۴
۴-۳ ماتریس همبستگی متغیرهای تحقیق             ۷۷
۴-۴ فرضیه های تحقیق               ۷۹

فصل پنجم  نتایج و پیشنهادات

۵-۱ مقدمه                ۸۹
۵-۲ بررسی نتایج تحقیق                      ۸۹
۵-۲-۱ شناسایی عوامل تعیین کننده                    ۸۹
۵-۲-۲ سنجش عوامل تعیین کننده                    ۹۰
۵-۳ ارائه پیشنهادات                    ۹۰
۵-۳-۱ پیشنهادات اجرایی و کاربردی                   ۹۰
۵-۳-۲ محدودیت های تحقیق                     ۹۲
۵-۳-۳ پیشنهادات برای تحقیقات آینده                     ۹۲

منابع و مآخذ            ۹۴
پیوست            ۱۰۰
پرسشنامه

فهرست جدول ها

شکل ۲-۱- عوامل توضیح دهنده بین المللی شدن                                               ۱۴
شکل ۲-۲- مدل کلی آمیخته بازاریابی صادراتی                               ۲۰
شکل ۲-۳- پیش بینی کننده های پیشنهادی عملکرد صادراتی                        ۲۲
شکل ۲-۴- مدل ابی واسلتر درباره عملکرد صادراتی                                             ۲۷
شکل ۲-۵- چارچوب مفهومی اکاس و جولیاس برای عملکرد صادراتی                                 ۲۸
شکل ۲-۶- چارچوب مفهومی یکپارچه استراتژی جهانی                                             ۳۰
شکل ۲-۷- چارچوب مفهومی کالنتون، کیم، اچمیدت و کاوسیگل                                     ۳۱
شکل ۲-۸- مدل لئونیدو، کتسیکس و سامی در مورد عملکرد صادراتی      ۳۵
شکل ۲-۹- مدل تحقیق هاهتی، مدوپا، یاواس و باباکاس                                                 ۳۶
شکل ۲-۱۰- طبقه بندی عوامل مستقل و وابسته                                                        ۳۹
شکل ۲-۱۱- مدل مفهومی پایان نامه                                                 ۴۶
شکل ۴-۱- درصد فراوانی تعداد کشورهایی که شرکت های مورد بررسی به آن ها صادرات دارند ۷۵
شکل ۴-۲- توزیع فراوانی و درصد فراوانی تعداد کارکنان در شرکت های مورد بررسی              ۷۶
شکل ۴-۳- درصد فراوانی تعداد سالهای درگیر در صادرات در شرکت های مورد مطالعه   ۷۷
شکل ۴-۴- مدل مفهومی (مدل درونداد)                            ۷۸
شکل ۴-۵- مدل مفهومی (مدل برونداد)                                      ۸۶

فهرست شکل ها

جدول ۲-۱- جایگاه صنایع غذایی درکل صنعت کشور طی دوره زمانی ۸۳-۱۳۷۹          ۴۹
جدول ۲-۲- آمار صادرات کالاهای صنایع غذایی در سالهای ۸۴-۱۳۸۳            ۵۰
جدول ۲-۳- صادرات زیرگروه های عمده بیسکویت و شکلات                  ۵۱
جدول ۲-۴- صادارت زیر گروه های عمده میوه های تازه و سبزیها              ۵۱
جدول ۲-۵- صادرات زیر گروه های فرآورده های دریایی                          ۵۲
جدول ۲-۶- صادرات زیرگروه های عمده خشکبار                               ۵۳
جدول ۲-۷- صادرات گروه های عمده بخش صنعت مواد غذایی                                 ۵۳
جدول ۳-۱- متغیرهای تحقیق                    ۶۵
جدول ۳-۲- ضرایب پایانی کل آزمون و خرده مقیاس های آن                         ۶۹
جدول ۳-۳- برازندگی مدل اندازه گیری                     ۷۱
جدول ۴-۱- توزیع فراوانی ودرصد فراوانی تعداد کشورهایی که شرکت های مورد بررسی به آن ها صادرات دارند               ۷۴
جدول ۴-۲- توزیع فراوانی ودرصد فراوانی تعداد کارکنان در شرکت های مورد بررسی       ۷۵
جدول ۴-۳- توزیع فراوانی و درصد فراوانی تعداد سالهای در گیر در صادرات در شرکت های مورد مطالعه                ۷۶
جدول ۴-۴- ماتریس همبستگی بین متغیرهای تحقیق با متغیر وابسته                         ۷۷
جدول ۴-۵- بررسی میزان ارتباط اندازه شرکت با عملکرد صادراتی                               ۷۹
جدول ۴-۶- بررسی میزان ارتباط تجربه صادراتی با عملکرد صادراتی                            ۸۰
جدول ۴-۷- بررسی میزان ارتباط محرک های صادراتی با عملکرد صادراتی                    ۸۰
جدول ۴-۸- بررسی میزان ارتباط مشکلات صادراتی با عملکرد صادراتی                    ۸۱
جدول ۴-۹- بررسی میزان ارتباط مزیتهای رقابتی با عملکرد صادراتی           ۸۲
جدول ۴-۱۰- بررسی میزان ارتباط تعهد صادراتی با عملکرد صادراتی               ۸۲
جدول ۴-۱۱- بررسی میزان ارتباط استراتژی تطابق محصول با عملکردصادراتی                 ۸۳
جدول ۴-۱۲- بررسی میزان ارتباط استراتژی تطابق محصول با عملکردصادراتی                 ۸۴
جدول ۴-۱۳- بررسی میزان ارتباط استفاده از کانال صادرات مستقیم با عملکرد صادراتی      ۸۴
جدول ۴-۱۴- بررسی میزان ارتباط استفاده از هزینه های تبلیغات خارجی با عملکرد صادراتی ۸۵
جدول ۴-۱۵- برازندگی مدل اندازه گیری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.