تدوین استراتژی برای آینده در مدیریت برنامه ها و پروژه های سلامت

کد محصول PZ12

تعداد صفحات: ۵۵ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان

فهرست مطالب

تدوین استراتژی برای آینده
انجام تحلیل شرایط
بررسی مجدد و بازنگری مدل منطقی
توسعۀ طرح‌های عملیاتی برای تحقّق نتایج مطلوب
ارزشیابی پیشرفت و کنترل عملکرد
ارتباط بین تدوین استراتژی و عملکرد برنامه‌ها و پروژه‌ها
طرح‌های تجاری
برنامه ریزی برای مداخلاتی که توسط برنامه ها و پروژه ها انجام می شوند
خلاصه