اطلاعیه

بررسی رنگرزی الیاف اکریلیک با رنگ های طبیعی اسپرک ، قرمزدانه ، پوست گردو

کد محصول : NS6

تعداد صفحات: ۱۳۸ صفحه فایل وورد

قیمت: ۱۶۰۰۰ تومان

فهرست مطالب

مقدمه ۱
فصل اول :‌کلیات 
۱-۱- هدف ۴
۱-۲- پیشینه‌تحقیق ۴
۱-۳- روش کار تحقیق ۵
فصل دوم : اکریلیک 
۲-۱- تاریخچه ۷
۲-۲ – تعریف الیاف اکریلیک و مد اکریلیک ۷
۲-۳- سنتز اکریلونیتریل ۸
۲-۴- حلالهای مناسب الیاف پلی اکریلونیتریل ۱۱
۲-۵- تولید الیاف از پلیمر اکریلونیتریل ۱۱
۲-۶- انواع الیاف اکریلیک و مد آکریلیک ۱۳
۲- ۷- الیاف ارلون ۱۳
۲-۸- الیاف اکریلان ۱۶
۲-۹- الیاف کورتل ۱۹
۲-۱۰- ریسندگی الیاف اکریلیک ۱۹
۲-۱۱- خواص فیزیکی و شیمیایی الیاف اکریلیک ۲۰
۲-۱۲- چگونگی شناسایی الیاف اکریلیک ۲۲
۲-۱۳-کاربرد نمونه های نوینی از آکریلیک ها ۲۳
۲-۱۴- مطالب که قبل از رنگرزی اکریلیک باید توجه شود ۲۸
۲-۱۵- کارهای پیش از رنگرزی برروی الیاف اکریلیک ۲۹
۲-۱۶- اصول رنگرزی الیاف اکریلیک ۳۱
۲-۱۷- نحوه رنگرزی و اشکالات موجود در رنگرزی اکریلیک ۳۵
۲-۱۸- مواد کمکی در رنگرزی الیاف اکریلیک ۳۷
۲-۱۹- رنگرزی الیاف اکریلیک ۳۸
۲-۲۰- اندازه گیری ارزش اشباع لیف اکریلیک ۴۴
۲-۲۱- اندازه گیری سرعت رنگرزی اکریلیک ۴۵
۲-۲۲- خنثی کردن الکتریسیته ساکن الیاف اکریلیک ۴۶
فصل سوم : رنگزاهای طبیعی 
۳-۱- تاریخچه رنگرزی ۴۸
۳-۲- تاریخچه رنگرزی در ایران ۵۵
۳-۳- مختصری در مورد رنگینه های طبیعی ۶۳
۳-۴- کاربرد رنگهای گیاهی در هنرهای دستی ایران ۶۶
۳-۵- دلایل اقتصادی استفاده از رنگهای گیاهی ۶۸
۳-۶- شناسائی مواد رنگزای طبیعی ۷۱
۳-۷- مقایسه‌خواص مواد رنگزای طبیعی و مصنوعی ۷۲
۳-۸- قرمزدانه ۷۵
۳-۹- انواع قرمزدانه ۷۷
۳-۱۰- طریقه جمع آوری قرمز دانه ۷۹
۳-۱۱-تأثیر مواد گوناگون از قرمزدانه ۸۱
۳-۱۲- تهیه مواد گوناگون از قرمز دانه ۸۲
۳-۱۳- تقلب در قرمزدانه ۸۲
۳-۱۴- رنگ بندی قرمزدانه ۸۳
۳-۱۵- اسپرک ۸۴
۳-۱۶- تاریخچه اسپرک ۸۵
۳-۱۷- خصوصیات گیاه اسپرک ۸۶
۳- ۱۸- چگونگی برداشت محصول اسپرک ۸۸
۳-۱۹- پوست گردو ۸۹
۳-۲۰-گرفتن رنگ از پوست گردو ۹۰
۳-۲۱-اثر دندانه ها بر پوست گردو ۹۱
۳-۲۲- تأثیر مواد شیمیایی بر محلول پوست گردو ۹۱
۳-۲۳- طرز خشک کردن گیاه ۹۲
۳-۲۴- آب در رنگرزی ۹۳
۳-۲۵- دندانه ها ۹۶
۳-۲۶- اسیدهای مورد استفاده در رنگرزی ۱۰۴
۳-۲۷- پتانسیل آینده استفاده از رنگزاهای طبیعی ۱۰۵
فصل چهارم : آزمایشات رنگرزی 
۴-۱- توضیحات ۱۰۸
۴-۲- مشخصات کالا ۱۰۹
۴-۳-مشخصات مواد مصرفی ۱۰۹
۴-۴- وسایل آزمایشگاهی مورد استفاده ۱۰۹
۴-۵- مراحل انجام آزمایش ۱۱۰
۴-۶- دندانه دادن کالا ۱۱۰
۴-۷-انجام آزمایشات رنگرزی ۱۱۲
۴-۸- عملیات شستشوی کالاهای رنگ شده ۱۱۴
۴-۹-تعیین ماکزیمم طول موج برای رنگهای مصرفی ۱۱۵
۴-۱۰- رسم منحنی کالیبراسیون ۱۱۸
۴-۱۱-محاسبه درصد رمق کشی۱۲۳
۴-۱۲-نتیجه گیری و پیشنهادات.۱۲۵
منابع و مآخذ ۱۲۹
فهرست جداول 
۳-۱- جدول تأثیر دندانه ها در روی رنگرزی پشم با قرمزدانه ۸۴
۴-۱- جدول مشخصات کالای اکریلیک ۱۰۹
۴-۲- جدول حمامها برای دندانه دادن ۱۱۱
۴-۳- جدول حمامهای رنگرزی به روش پیش دندانه ۱۱۲
۴-۴- جدول حمامهای رنگرزی به روش همزمان ۱۱۳
۴-۵- جدول حمامهای رنگرزی به روش پس دندانه ۱۱۳
۴-۶- جدول حمام شستشوی کالای اکریلیک رنگرزی شده ۱۱۵
۴-۷- جدول میزان جذب پساب رنگرزی و پساب شستشوی قرمزدانه در شرایط مختلف ۱۲۲
۴-۸- جدول میزان جذب پساب رنگرزی و پساب شستشوی اسپرک در شرایط مختلف ۱۲۲
۴-۹- جدول میزان جذب پساب رنگرزی و پساب شستشوی پوست گردو در شرایط مختلف ۱۲۳
۴-۱۰- جدول درصد رمق کشی اکریلیک با قرمزدانه ۱۲۴
۴-۱۱- جدول درصد رمق کشی اکریلیک با اسپرک ۱۲۴
۴-۱۲- جدول درصد رمق کشی اکریلیک با پوست گردو ۱۲۴
فهرست نمودارها
نمودار( ۴-۱) جذب قرمز دانه ۱۱۷
نمودار (۴-۲) جذب پوست گردو ۱۱۷
نمودار (۴-۳) جذب اسپرک ۱۱۸
نمودار(۴-۴) کالیبراسیون پوست گردو ۱۱۹
نمودار (۴-۵) کالیبراسیون قرمزدانه ۱۲۰
نمودار (۴-۶) کالیبراسیون اسپرک ۱۲۱
نمودار (۴-۷) درصد رمق کشی الیاف اکریلیک با قرمز دانه ۱۲۵
نمودار (۴-۸) درصد رمق کشی الیاف اکریلیک با اسپرک ۱۲۶
نمودار (۴-۹) درصد رمق کشی الیاف اکریلیک با پوست گردو ۱۲۷
مقدمه:
مجموعه ای که پیش روی شماست برگرفته از مقالات، کتابها و تجربیات حاصل از آزمایشات مختلف می باشد که به بررسی شرایط مختلف رنگ پذیری الیاف اکریلیک با دندانه ها و روشهای مختلف پرداخته است این مجموعه از ۴ فصل مجزا تشکیل شده است که فصل ۱ آن شامل کلیاتی در مورد اهداف انجام پروژه- پیشینه های تحقیق و همچنین توضیحاتی در مورد نحوه انجام کار و جمع آوری مطالب می باشد.
در فصل ۲ بطور اجمالی به شرح الیاف اکریلیک پرداخته و خصوصیاتی از قبیل ساختار- خواص فیزیکی و شیمیایی، مراحل ریسندگی و تولید و انواع اکریلیک ها و روشهای رنگرزی اکریلیک مورد بررسی قرار داده است تا خواننده با بررسی آن بهتر بتواند پدیده هایی که در بخشهای بعدی به آن می پردازیم را توجیه کند.
در فصل ۳ به بررسی رنگینه های طبیعی و تاریخچه آنها و اهمیت آنها نسبت به
رنگینه های صنعتی پرداخته می شود و به طور مبسوط بر روی ۳ رنگینه اسپرک، قرمزدانه و پوست گردو و خصوصیات آنها از قبیل مشخصات، ترکیبات و خواص دیگر آنها پرداخته می شود.
فصل ۴ مربوط به آزمایشات انجام شده پیرامون رنگرزی اکریلیک با رنگینه های طبیعی اسپرک، قرمزدانه و پوست گردو در حضور داندانه های زاج سفید و دی کرومات پتاسیم به روشهای پیش دندانه، همزمان و پس دندانه و میزان رمق کشی و جذب رنگ و خواص ثباتی این رنگینه ها می باشد. در آخر به صورت خلاصه به تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی نمودارهای بدست آمده می پردازیم و یک نتیجه گیری کلی پیرامون نتایج حاصل از این پروژه مطرح می شود. در خاتمه بر خود لازم می دارم از جناب آقای دکتر محمد میرجلیلی که با راهنمایی‌های فراوان و دلسوزانه خود مرا در انجام هر چه بهتر این پروژه یاری کرده‌اند صمیمانه قدردانی نمایم.
فصل اول :
کلیات
۱-۱- هدف
در این پروژه به منظور ارائه شرایط بهینه و قابلیت جذب مناسب مواد رنگزای طبیعی مختلف توسط الیاف اکریلیک رنگرزی این لیف با ۳ رنگزای طبیعی قرمزدانه – اسپرک و پوست گردو و در شرایط مختلف و با دندانه های زاج سفید و دی کرومات پتاسیم و همچنین به ۳ روش پیش دانه – همزمان – پس دندانه که این عملیاتها به منظور ارائه‌مناسبت ترین روش با بهترین خواص شستشوئی مورد بررسی قرار می گیرد .
۱-۲- پیشینه تحقیق :
در رابطه با استفاده از مواد رنگزای طبیعی به منظور رنگرزی الیاف طبیعی و مصنوعی تحقیقاتی به انجام رسیده و همچنین کنفرانسهایی نیز برگزار شده است و قابلیت استفاده از این مواد رنگزا را برروی الیافی همچون نایلون و پلی‌استر به روشهای رنگرزی همزمان مورد مطالعه قرار گرفته همچنین کنفرانسی در هفدهم دسامبر ۲۰۰۱ در Iitdelhi در مورد این مواد برگزار شده است که بخش تکنولوژی نساجی در Iitdelhi تحقیق روی این موضوع را از سال ۱۹۹۰ آغاز کرده است.
۱-۳-روش کار تحقیق
که این بخش شامل انجام مراحل زیر می باشد
۱-۳-۱- جمع آوری اطلاعات پیرامون مواد رنگزای طبیعی – چگونگی به دست آوردن و استفاده از آنها و همچنین جمع آوری اطلاعات جامعی پیرامون الیاف اکریلیک خصوصیات و همچنین شرایط و چگونگی رنگرزی این الیاف
۱-۳-۲-رنگرزی الیاف اکریلیک تحت شرایط مختلف به روشهای پیش کروم – همزمان – پس کروم با مواد رنگزای طبیعی اسپرک – قرمز دانه و پوست گردو با دندانه های زاج سفید و دی کرومات و مقایسه خواص رنگ پذیری ثبات شستشوئی نمونه های رنگ شده .
۱-۳-۳- تجزیه و تحلیل نتایج

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.