پارس پروژه (پرتال خدمات دانشگاهی)

NS6- بررسی رنگرزی الیاف اکریلیک با رنگ های طبیعی اسپرک ، قرمزدانه ، پوست گردو

کد محصول : NS6

138 صفحه فایل وورد

16000 تومان

فهرست مطالب

مقدمه 1 
فصل اول :‌کلیات 
1-1- هدف 4
1-2- پیشینة‌تحقیق 4
1-3- روش کار تحقیق 5
فصل دوم : اکریلیک 
2-1- تاریخچه 7
2-2 – تعریف الیاف اکریلیک و مد اکریلیک 7
2-3- سنتز اکریلونیتریل 8
2-4- حلالهای مناسب الیاف پلی اکریلونیتریل 11
2-5- تولید الیاف از پلیمر اکریلونیتریل 11
2-6- انواع الیاف اکریلیک و مد آکریلیک 13
2- 7- الیاف ارلون 13
2-8- الیاف اکریلان 16
2-9- الیاف کورتل 19
2-10- ریسندگی الیاف اکریلیک 19
2-11- خواص فیزیکی و شیمیایی الیاف اکریلیک 20
2-12- چگونگی شناسایی الیاف اکریلیک 22
2-13-کاربرد نمونه های نوینی از آکریلیک ها 23
2-14- مطالب که قبل از رنگرزی اکریلیک باید توجه شود 28
2-15- کارهای پیش از رنگرزی برروی الیاف اکریلیک 29
2-16- اصول رنگرزی الیاف اکریلیک 31
2-17- نحوه رنگرزی و اشکالات موجود در رنگرزی اکریلیک 35
2-18- مواد کمکی در رنگرزی الیاف اکریلیک 37
2-19- رنگرزی الیاف اکریلیک 38
2-20- اندازه گیری ارزش اشباع لیف اکریلیک 44
2-21- اندازه گیری سرعت رنگرزی اکریلیک 45
2-22- خنثی کردن الکتریسیتة ساکن الیاف اکریلیک 46
فصل سوم : رنگزاهای طبیعی 
3-1- تاریخچة رنگرزی 48
3-2- تاریخچة رنگرزی در ایران 55
3-3- مختصری در مورد رنگینه های طبیعی 63
3-4- کاربرد رنگهای گیاهی در هنرهای دستی ایران 66
3-5- دلایل اقتصادی استفاده از رنگهای گیاهی 68
3-6- شناسائی مواد رنگزای طبیعی 71
3-7- مقایسة‌خواص مواد رنگزای طبیعی و مصنوعی 72
3-8- قرمزدانه 75
3-9- انواع قرمزدانه 77
3-10- طریقه جمع آوری قرمز دانه 79
3-11-تأثیر مواد گوناگون از قرمزدانه 81
3-12- تهیه مواد گوناگون از قرمز دانه 82
3-13- تقلب در قرمزدانه 82
3-14- رنگ بندی قرمزدانه 83
3-15- اسپرک 84
3-16- تاریخچه اسپرک 85
3-17- خصوصیات گیاه اسپرک 86
3- 18- چگونگی برداشت محصول اسپرک 88
3-19- پوست گردو 89
3-20-گرفتن رنگ از پوست گردو 90
3-21-اثر دندانه ها بر پوست گردو 91
3-22- تأثیر مواد شیمیایی بر محلول پوست گردو 91
3-23- طرز خشک کردن گیاه 92
3-24- آب در رنگرزی 93
3-25- دندانه ها 96
3-26- اسیدهای مورد استفاده در رنگرزی 104
3-27- پتانسیل آینده استفاده از رنگزاهای طبیعی 105
فصل چهارم : آزمایشات رنگرزی 
4-1- توضیحات 108
4-2- مشخصات کالا 109
4-3-مشخصات مواد مصرفی 109
4-4- وسایل آزمایشگاهی مورد استفاده 109
4-5- مراحل انجام آزمایش 110
4-6- دندانه دادن کالا 110
4-7-انجام آزمایشات رنگرزی 112
4-8- عملیات شستشوی کالاهای رنگ شده 114
4-9-تعیین ماکزیمم طول موج برای رنگهای مصرفی 115
4-10- رسم منحنی کالیبراسیون 118
4-11-محاسبه درصد رمق کشی123
4-12-نتیجه گیری و پیشنهادات.125
منابع و مآخذ 129
فهرست جداول 
3-1- جدول تأثیر دندانه ها در روی رنگرزی پشم با قرمزدانه 84
4-1- جدول مشخصات کالای اکریلیک 109
4-2- جدول حمامها برای دندانه دادن 111
4-3- جدول حمامهای رنگرزی به روش پیش دندانه 112
4-4- جدول حمامهای رنگرزی به روش همزمان 113
4-5- جدول حمامهای رنگرزی به روش پس دندانه 113
4-6- جدول حمام شستشوی کالای اکریلیک رنگرزی شده 115
4-7- جدول میزان جذب پساب رنگرزی و پساب شستشوی قرمزدانه در شرایط مختلف 122
4-8- جدول میزان جذب پساب رنگرزی و پساب شستشوی اسپرک در شرایط مختلف 122
4-9- جدول میزان جذب پساب رنگرزی و پساب شستشوی پوست گردو در شرایط مختلف 123
4-10- جدول درصد رمق کشی اکریلیک با قرمزدانه 124
4-11- جدول درصد رمق کشی اکریلیک با اسپرک 124
4-12- جدول درصد رمق کشی اکریلیک با پوست گردو 124
فهرست نمودارها
نمودار( 4-1) جذب قرمز دانه 117
نمودار (4-2) جذب پوست گردو 117
نمودار (4-3) جذب اسپرک 118
نمودار(4-4) کالیبراسیون پوست گردو 119
نمودار (4-5) کالیبراسیون قرمزدانه 120
نمودار (4-6) کالیبراسیون اسپرک 121
نمودار (4-7) درصد رمق کشی الیاف اکریلیک با قرمز دانه 125
نمودار (4-8) درصد رمق کشی الیاف اکریلیک با اسپرک 126
نمودار (4-9) درصد رمق کشی الیاف اکریلیک با پوست گردو 127
مقدمه:
مجموعه ای که پیش روی شماست برگرفته از مقالات، کتابها و تجربیات حاصل از آزمایشات مختلف می باشد که به بررسی شرایط مختلف رنگ پذیری الیاف اکریلیک با دندانه ها و روشهای مختلف پرداخته است این مجموعه از 4 فصل مجزا تشکیل شده است که فصل 1 آن شامل کلیاتی در مورد اهداف انجام پروژه- پیشینه های تحقیق و همچنین توضیحاتی در مورد نحوة انجام کار و جمع آوری مطالب می باشد.
در فصل 2 بطور اجمالی به شرح الیاف اکریلیک پرداخته و خصوصیاتی از قبیل ساختار- خواص فیزیکی و شیمیایی، مراحل ریسندگی و تولید و انواع اکریلیک ها و روشهای رنگرزی اکریلیک مورد بررسی قرار داده است تا خواننده با بررسی آن بهتر بتواند پدیده هایی که در بخشهای بعدی به آن می پردازیم را توجیه کند.
در فصل 3 به بررسی رنگینه های طبیعی و تاریخچه آنها و اهمیت آنها نسبت به
رنگینه های صنعتی پرداخته می شود و به طور مبسوط بر روی 3 رنگینه اسپرک، قرمزدانه و پوست گردو و خصوصیات آنها از قبیل مشخصات، ترکیبات و خواص دیگر آنها پرداخته می شود.
فصل 4 مربوط به آزمایشات انجام شده پیرامون رنگرزی اکریلیک با رنگینه های طبیعی اسپرک، قرمزدانه و پوست گردو در حضور داندانه های زاج سفید و دی کرومات پتاسیم به روشهای پیش دندانه، همزمان و پس دندانه و میزان رمق کشی و جذب رنگ و خواص ثباتی این رنگینه ها می باشد. در آخر به صورت خلاصه به تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی نمودارهای بدست آمده می پردازیم و یک نتیجه گیری کلی پیرامون نتایج حاصل از این پروژه مطرح می شود. در خاتمه بر خود لازم می دارم از جناب آقای دکتر محمد میرجلیلی که با راهنمایی‌های فراوان و دلسوزانه خود مرا در انجام هر چه بهتر این پروژه یاری کرده‌اند صمیمانه قدردانی نمایم.
فصل اول :
کلیات
1-1- هدف 
در این پروژه به منظور ارائه شرایط بهینه و قابلیت جذب مناسب مواد رنگزای طبیعی مختلف توسط الیاف اکریلیک رنگرزی این لیف با 3 رنگزای طبیعی قرمزدانه – اسپرک و پوست گردو و در شرایط مختلف و با دندانه های زاج سفید و دی کرومات پتاسیم و همچنین به 3 روش پیش دانه – همزمان – پس دندانه که این عملیاتها به منظور ارائه‌مناسبت ترین روش با بهترین خواص شستشوئی مورد بررسی قرار می گیرد .
1-2- پیشینة تحقیق :
در رابطه با استفاده از مواد رنگزای طبیعی به منظور رنگرزی الیاف طبیعی و مصنوعی تحقیقاتی به انجام رسیده و همچنین کنفرانسهایی نیز برگزار شده است و قابلیت استفاده از این مواد رنگزا را برروی الیافی همچون نایلون و پلی‌استر به روشهای رنگرزی همزمان مورد مطالعه قرار گرفته همچنین کنفرانسی در هفدهم دسامبر 2001 در Iitdelhi در مورد این مواد برگزار شده است که بخش تکنولوژی نساجی در Iitdelhi تحقیق روی این موضوع را از سال 1990 آغاز کرده است.
1-3-روش کار تحقیق
که این بخش شامل انجام مراحل زیر می باشد 
1-3-1- جمع آوری اطلاعات پیرامون مواد رنگزای طبیعی – چگونگی به دست آوردن و استفاده از آنها و همچنین جمع آوری اطلاعات جامعی پیرامون الیاف اکریلیک خصوصیات و همچنین شرایط و چگونگی رنگرزی این الیاف 
1-3-2-رنگرزی الیاف اکریلیک تحت شرایط مختلف به روشهای پیش کروم – همزمان – پس کروم با مواد رنگزای طبیعی اسپرک – قرمز دانه و پوست گردو با دندانه های زاج سفید و دی کرومات و مقایسة خواص رنگ پذیری ثبات شستشوئی نمونه های رنگ شده .
1-3-3- تجزیه و تحلیل نتایج

 

راهنمای خرید

تحلیل آماری پایان نامه ها

تحلیل آماری فصل 4 پایان نامه طرح های تحقیق و پروژه های علوم انسانی با نرم افزارهای  AMOSSPSSLISREL  ،  PLS 

مدل سازی و برازش مدل برای پایان نامه های علوم انسانی  

09372555240

فیس بوک پارس پروژه  تویتر پارس پروژه  پینترست پارس پروژه  کلوب پاس پروژه

 تلگرام پارس پروژه  اینستاگرام پارس پروژه  لینکدین پارس پروژه  گوگل  پلاس پارس پروژه  

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید