اطلاعیه

مروری بر تاریخ ساسانیان

کد محصول: TF3

تعداد صفحات: ۲۵۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۲۲۰۰۰ تومان

فهرست مطالب :

مقدمه
معرفی منابع
فصل اول: تلاش اردشیر در جهت تشکیل حکومت و اتحاد دین و دولت
۱-۱ساسانیان ادامه دهنده را هخامنشیان
۲-۱ تلاش اردشیر در جهت تشکیل حکومت
۳-۱ اتحاد دین و دولت در عصر ساسانیان
فصل دوم: مروری بر طبقات اجتماعی در عصر ساسانیان
۱-۲ تعریف طبقه اجتماعی
۲-۲ طبقات اجتماعی
۳-۲ طبقه روحانیون
۱-۳-۲ موبد
۲-۳-۲ موبدان موبد
۳-۳-۲ هیربد
۴-۳-۲ زوت و راسپی
۵-۳-۲ دستور
۴-۲ طبقه جنگجویان
۱-۴-۲ وظیفه جنگجویان
۲-۴-۲ تقسیم طبقات جنگجویان
۱-۲-۴-۲ سواره نظام
۲-۲-۴-۲- جایگاه سواره نظام
۲-۲-۴-۲ پیاده نظام
۵-۲ طبقه کشاورزان و صنعتگران
۱-۵-۲- طبقه کشاورزان
۲-۵-۲-طبقه صنعتگران
فصل سوم: نظام دیوانی در عصر ساسانیان
۱-۳ شناخت سازمان‌های داخلی دوره ساسانیان
۲-۳- دیوان
۱-۲-۳ پیدایش دیوان‌ها
۳-۳ دیوان ریاست طبقات جامعه
۱-۳-۳ وزرگ فرمذار یا بزرگ فرمذار
۲-۳-۳وظایف و اختیارات وزیر
۴-۳ دیوان سپاه
۱-۴-۳ ایران سپاهید
۲-۴-۳ ارتشیاران سالار
۳-۴-۳ ارگبذ
۵-۳ دیوان دادرسی (داد)
۱-۵-۳ ارزش داد و دادگستری
۲-۵-۳ منشاء قوانین در عصر ساسانیان
۳-۵-۳ حوزه قضات
۴-۵-۳ ادّله اثبات دعوی
۵-۵-۳ پادشاه در منصب قضاوت
۶-۵-۳ روحانیون در منصب قضاوت
۶-۳ دیوان رسایل (دیوان دبیران)
۷-۳ طبقه‌ی متستخدمین ادارات (دبیران)
۱-۷-۳ دبیر
۲-۷-۳ ایران دبیربد(دبیر بد)
۳-۷-۳ اهمیت دبیران و دیدگاه شاهان به دبیران
۴-۷-۳ چگونگی برگزیدن دبیران
۵-۷-۳ وظایف دبیران
۶-۷-۳ اصناف دبیران
۱-۸-۳ دین دبیر
۸-۲–۳ دبیران دیوان خراج
۳-۸-۳ گذک آمار دبیر
۴-۸-۳ واسپوهرگان آمازکار
۵-۸-۳ روانیگان دبیر
۶-۸-۳ آذربادگان دبیر
۷-۸-۳ گنج آمار دبیر
۹-۳ دیوان سرای شمره یا دیوان استیفا (اداره مالیه)
۱۰-۳ دیوان خراج
۱-۱۰-۳ خسرو انوشیروان و اصلاح نظام مالیاتی
۲-۱۰-۳ واستر پوشان سالار
۳-۱۰-۳ آمار کار(آمارگر )
۴-۱۰-۳ دهقانان
۱-۴-۱۰-۳ جایگاه دهقانان
۱۱-۳ دیوان درآمدهای کل کشور
۱۲-۳ دیوان خزائن
۱۳-۳ گهبذ و ضرب مسکوکات
۱۴-۳ دیوان آتشکده‌ها
۱۵-۳ دیوان برید
۱۶-۳ دیوان اشراف
۱۷-۳ دیوان ایران دربد
۱۸-۳ دیوان مهرشاهی (دیوان خاتم )
۱۹-۳ دیوان احشام
۱-۱۹-۳ آخور آمار دبیر – آخورسالار
۲۰-۳ دیوان ویژگان
۲۱-۳ دیوان نوروز
۲۲-۳ دیوان کستبزود (دیوان آب)
۱-۲۲-۳ وظیفه‌ی دیوان آب
۲۳-۳ دیوان جامه خانه
۲۴- ۳ ایران درستبد
فصل چهارم :مشاغل دیوانی و درباری
۱-۴مشاغل دیوانی
۲-۴ پادشاه
۱-۲-۴شاه
۱-۲-۴ وظیفه متقابل شاهان و پادشاهان
۳-۴ شهرب
۴-۴ مرزبان
۵-۴ اسپهبد
۶-۴ پادگوسپانان
۷-۴ بیدخش
۸-۴ اندرزبد
۹-۴ آموزگاران اسواران
۱۰-۴ دریوشان جادگ گو و دادور (مدافع درویشان و دادور)
۱۱-۴ خرم باش
۱۲-۴ پشتیگبان سالار
۱۳-۴ مهماندار
۱۴-۴ خوانسالار
۱۵-۴ پذشخوار
۱۶-۴ مردبذ
۱۷-۴ دیده‌بان سلطنتی
۱۸-۴ بازدار
۱۹-۴ گنجور
۲۰-۴ دواتدار
۲۱-۴ کاروانسالار
۲۲-۴ تغاربد
۲۳-۴ آیین بد
۲۴-۴ بازاربد
۲۵-۴ کیروگ بد ( هنربد )
فصل پنجم شخصیت‌های برجسته دوره ساسانیان
۱-۵ تنسر در منابع
۱-۱-۵-تنسر
۲-۱-۵ تنسر شخصیتی تاریخی
۲-۵ ابرسام
۱-۲-۵ تنسر و ابرسام
۳-۵ کرتیر و تقویت روحانیت زرتشتی
۱-۳-۵ کرتیر
۲-۳- ۵ کرتیر و شاپور یکم و ترقی مقام وی در شاهان بعدی
۳-۳-۵ کریتر و کتیبه‌های وی
۴-۵ آذرپاد مهراسپندان
۵-۵ مهرنرسی
نتیجه
تصاویر
کتاب شناسی ( فهرست منابع و ماخذ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.