بررسی عوامل ریسکی در برون سپاری پروژه ها (مورد مطالعه: سیستم جامع خدمات شهری شهرداری اصفهان)

کد محصول: SAN2

تعداد صفحات: ۱۱۰ صفحه فایل وورد

قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

چکیده

امروزه بسیاری از سازمان ها برای حفظ مزیت رقابتی خود در بازارهای جهانی و کاهش مخاطرات سرمایه­گذاری­ها، فرایند برون سپاری فعالیت های سازمانی را دنبال می کنند. اکنون، تعداد عمده ای از شرکت های معتبر در دنیا با تکیه بر مزیت های رقابتی خود، بخشی از فعالیت های سازمانی خود را برون­سپاری نموده اند. این رویکرد، پدیده ی جدیدی نیست و در دهه ی اخیر نیز به دلایل مختلف مورد توجه و تمرکز بسیاری از شرکت ها قرار گرفته است .علیرغم منافع فراوان این رویکرد، عموماً مخاطراتی نیز بر به کارگیری آن برای شرکت ها مترتب است که به طور طبیعی، این ریسکها و مخاطرات، نیازمند مدیریت است.

در یک عبارت می توان گفت که برون سپاری اگر به درستی مورد استفاده قرار گیرد، ابزار بسیار قدرتمندی است که می تواند کامیابی سازمان را در عرصه رقابت تجاری باعث گردد. اما چنانچه در استفاده از این ابزار قدرتمند دقت و تأمل کافی صورت نگیرد، نه تنها ممکن است هیچ یک از منافع مورد انتظار حاصل نشود بلکه آسیب ها و خسارات جبران ناپذیری بر منافع بلند مدت سازمان وارد آید که به راحتی قابل جبران نباشد .

در اینمقاله ضمن تعریف برون سپاری و دسته بندی آن، مزایا و ریسک های آن و مدل های مربوط به تصمیم­گیری در خصوص برون سپاری، برون سپاری در واحد های گوناگونی نظیر مراکز صنعتی، تحقیقاتی و … بررسی شده و همچنین موردی در زمینه مدیریت ریسک و مدلی برای مدیریت ریسک ارائه شده است.

عناوین                                              فهرست مطالب                                              صفحات

فصل اول(کلیات تحقیق)

۱-۱مقدمه..۲

۱-۲ برون سپاری راهبردی در زنجیره ارزش.۴

۱-۳ روش های برون سپاری..۸

۱-۳-۱ دسته بندی اول..۸

۱-۳-۲ دسته بندی دوم.۸

۱-۳-۳ دسته بندی سوم۹

۱-۴ دسته بندی ریسک ها برون سپاری..۱۰

۱-۴-۱ دسته بندی تامپکینز..۱۰

۱-۴-۲ دسته بندی پاور.۱۰

۱-۵ ریسک های برون سپاری در قالب مثال۱۱

۱-۶ تصمیم گیری برای برون سپاری..۱۳

۱-۷ برون سپاری با روش ISPDE.15

۱-۸ مدل تصمیم گیری مسأله برون سپاری جهت توسعه بهره وری و سودآوری سازمان ها۲۰

۱-۸-۱ مدل تصمیم گیری چند معیاره.۲۰

۱-۸-۲ ساختار مدل تصمیم گیری چند معیاره..۲۰

۱-۸-۳ الگوریتم اتخاذ تصمیمات ساخت/خرید۲۳

فصل دوم(ادبیات تحقیق)

۲-۱ بررسی مخاطرات در برون سپاری فعالیت های صنعتی و شیوه مقابله با آن ها۲۵

۲-۲ بررسی مزایا و معایب پذیرش استراتژی برون سپاری آموزش کارکنان سازمان۳۲

۲-۲-۱ بخش اول.۳۲

۲-۲-۱-۱ انواع تصمیم برون سپاری۳۲

۲-۲-۲ بخش دوم۳۶

۲-۲-۲-۱ چارچوب تصمیم گیری.۳۶

۲-۲-۳ بخش سوم..۳۶

۲-۲-۳-۱ عوامل انتخاب فعالیت های قابل برون سپاری آموزش کارکنان۳۶

۲-۳ برون سپاری در مراکز تحقیقات کاربردی.۳۸

۲-۳-۱ بخش اول.۳۹

۲-۳-۱-۱ برون سپاری به داخل.۳۹

۲-۳-۲ بخش دوم۴۰

۲-۳-۲-۱ تصمیم گیری برای برون سپاری۴۰

۲-۳-۳ بخش سوم..۴۴

۲-۳-۳-۱ مدیریت دانش..۴۴

۲-۳-۳-۲ تعاریف..۴۴

۲-۳-۳-۳ اهداف..۴۵

۲-۳-۳-۴ عناصر..۴۵

۲-۴ الگوهای کنترل فرآیند برون سپاری در یک زنجیره تأمین۴۷

۲-۴-۱ بخش اول.۴۹

۲-۴-۱-۱ بکارگیری تکنیک ۴W+1H در مکانیزم های کنترل فرآیند برون سپاری۴۹

۲-۴-۲ بخش دوم۵۰

۲-۴-۲-۱ الگوهای کنترل فرآیند برون سپاری تا امروز۵۰

۲-۴-۳ بخش سوم..۵۲

۲-۴-۳-۱ شیوه اعمال کنترل توسط سه الگوی مرجع کنترل فرآیند برون سپاری..۵۲

۲-۴-۳-۱-۱ اعمال کنترل بر مبنای بازار۵۲

۲-۴-۳-۱-۲ اعمال کنترل بر مبنای بوروکراتیک.۵۳

۲-۴-۳-۱-۳ اعمال کنترل بر مبنای اعتماد..۵۵

۲-۴-۳-۲ ارتباط سه الگوی مرجع کنترل با مراحل و گام های برون سپاری۵۷

۲-۴-۳-۳ شرایط بکارگیری سه الگوی مرجع کنترل فرآیند برون سپاری۵۸

۲-۴-۳-۳-۱ اعمال کنترل بر مبنای بازار۵۹

۲-۴-۳-۳-۲ اعمال کنترل بر مبنای بوروکراتیک..۶۰

۲-۴-۳-۳-۳ اعمال کنترل بر مبنای اعتماد..۶۰

۲-۵ سیستم حسابداری کتاب باز۶۰

۲-۶ یک مدل اجرائی برون سپاری فعالیت ها در بنگاه های کوچک و متوسط.۶۱

۲-۶-۱ شرکت های هلدینگ..۶۲

۲-۶-۲ هلدینگ؛هم بزرگ و هم منعطف..۶۲

۲-۶-۳ مدل برون سپاری..۶۴

فصل سوم(روش تحقیق)

۳-۱ نمایش و مدیریت ریسک..۷۲

۳-۲ چارچوب مدیریت ریسک. ۷۴

۳-۳ کاربرد چارچوب مدیریت ریسک در سیستم جامع شهری شهرداری.۷۵

۳-۴ ارزیابی و مدیریت ریسک قرارداد سیستم جامع خدمات شهری۷۶

۳-۴-۱ هزینه های مخفی سرویس۷۶

۳-۴-۲ هزینه های ناخواسته ی مدیریت..۷۹

۳-۴-۳ خرابی سرویس.۸۴

۳-۴-۴ تعدیل هزینه ها..۸۷

۳-۴-۵ هزینه های تعویض و راه گزینی.۹۱

۳-۴-۶ هزینه ی تغییرات قرارداد۹۳

۳-۴-۷ بحث و مشاجره ی طرفین قرارداد..۹۴

۳-۴-۸ از دست دادن قابلیت های محوری سازمان..۹۵

فصل چهارم(تجزیه و تحلیل یافته ها)

۴-۱ یک مدل مدیریت ریسک..۹۹

۴-۱-۱ شناسایی ریسک ها.۹۹

۴-۱-۲ تحلیل و اولویت بندی ریسک ها.۹۹

۴-۱-۳ برنامه ریزی ریسک ها..۱۰۰

۴-۱-۴ نظارت بر وقوع ریسک ها۱۰۱

فصل پنجم(نتیجه گیری و پیشنهادات)

۵-۱ نتیجه گیری و پیشنهادات۱۰۲

۵-۲ مراجع۱۰۵